Uitspraak: Adviseur handelt nalatig bij aanvragen van tweede hypotheek

De consumenten hebben de adviseur ingeschakeld voor het realiseren van hun hypotheek en het consumptief besteden van een deel ervan. Echter, door vermeend nalatig handelen van de adviseur ontstonden er financiële complicaties, waarbij beloftes niet werden nagekomen en strategieën ondoeltreffend bleken. Dit leidde tot een geschil waarin de consumenten stellen dat de adviseur zijn zorgplicht heeft geschonden.

Hypotheekaanvraag

In het voorjaar van 2021 wenden de consumenten zich tot de adviseur om te bespreken of zij een groter huis konden kopen en een deel van de nieuwe hypotheek consumptief konden besteden. De adviseur heeft destijds aangegeven dat zij verantwoord maximaal €400.000 konden lenen. Na het kopen van een groter huis voor €400.000 en een opmerkelijke woningruil, hebben consumenten in mei 2021 aan de adviseur gevraagd of ze €59.400 van de hypotheek consumptief konden besteden. De adviseur stelde hierbij een strategie voor waarbij eerst één hypotheek zou worden afgesloten en vervolgens een tweede hypotheek waarin het gewenste consumptieve bedrag zou worden opgenomen. In de loop der tijd bleek dat slechts €45.000 aan consumptief krediet nodig was. Dit hebben de consumenten aan de adviseur laten weten.

Voorafgaand aan de levering van hun nieuwe woning en daarna, vroegen de consumenten herhaaldelijk naar de status van de hypotheek en de aanvullende hypotheek. Ze maakten zich zorgen over financiële verplichtingen en voelden dat afspraken niet werden nagekomen. In september 2021 werd de nieuwe woning geleverd, en de consumenten begonnen kosten te maken in afwachting van de tweede hypotheek. Op advies van de adviseur werd op 30 december 2021 een persoonlijke lening afgesloten bij geldverstrekker I van € 25.000,-, gevolgd door een lening bij geldverstrekker II van € 35.000,- op 16 mei 2022.

Nalatig handelen van de adviseur

In juni 2022 deed de bank een renteaanbod voor de tweede hypotheek. Echter, door nalatigheid van de adviseur werd het aanbod niet op tijd aan de bank geretourneerd en verliep het aanbod. Een nieuwe strategie met een beleggingsmaatschappij volgde in oktober 2022, evenals een ongebruikelijke constructie waarbij de adviseur geld zou lenen aan de (schoon)ouders van consumenten, zodat zij dit zouden kunnen schenken ten behoeve van de aanvraag.

Op 7 oktober 2022 deed de bank, vanwege een nieuwe aanvraag van de adviseur, een nieuw renteaanbod. Dit leidde echter tot vijf herinneringen van de bank aan de adviseur tussen oktober 2022 en maart 2023 om de benodigde stukken aan te leveren. Na aanvankelijke inspanningen in maart 2023, heeft de bank niets meer van de adviseur vernomen vanaf 1 mei 2023.

Op 9 december 2022 ontvingen de consumenten via de adviseur een rentevoorstel van de bank. Echter, ze tekenden het document niet omdat het rentevoorstel 4,59% was in plaats van de beloofde 2%, en het hield een rentevaste periode van 10 jaar in, in plaats van de gewenste 20 jaar. Ondanks een klacht bij de adviseur kwamen ze er niet uit, wat leidde tot hun uiteindelijke stap om de kwestie voor te leggen aan Kifid.

Het geschil

De consumenten stellen dat de adviseur zijn zorgplicht jegens hen heeft geschonden en dat zij daardoor schade hebben geleden. De consumenten hebben door de toezeggingen van de adviseur erop vertrouwd dat er een tweede hypotheek zou komen. Zij hebben daarom kosten gemaakt. Door het uitblijven van een tweede hypotheek moesten er persoonlijke leningen worden afgesloten. De consumenten kunnen de hoge maandlasten evenwel niet dragen. De adviseur heeft steeds beloftes gedaan die hij vervolgens niet nakwam en hij deed het steeds voorkomen alsof de vertraging bij de totstandkoming van de tweede hypotheek door de bank kwam. De bank heeft echter schriftelijk bevestigd dat de adviseur bij herhaling heeft verzaakt een aanvraag te doen voor een tweede hypotheek en wanneer de adviseur wel een aanvraag had ingediend dan leverde hij bij herhaling de door de bank gevraagde stukken niet aan. Het is dan ook door toedoen van de adviseur dat er nog altijd geen tweede hypotheek is.

De adviseur verweert zich tegen de stellingen van de consumenten. Volgens de adviseur wilden de consumenten meteen alles geregeld hebben. Zij hadden de kosten al gemaakt voordat er een akkoord was op de hypotheek. Hierdoor was het volgens de adviseur enkel nog mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten, waar de adviseur ook voor heeft gezorgd.

Daarnaast voelde de adviseur zich door de consumenten onder druk gezet. Dit is volgens hem de reden dat hij de consumenten niet heeft gezegd dat zij met de uitgaves moesten wachten. Door de snelheid waarmee alles werd geregeld had de adviseur ook niet voldoende tijd om het dossier voor een tweede hypotheek aan te bieden en kon de adviseur niet naar alternatieven kijken. Daarnaast ging het niet goed met de gezondheid van de adviseur.

De zorgplicht van de adviseur

De commissie dient de vraag te beantwoorden of de adviseur is tekortgeschoten in zijn dienstverlening tegenover de consumenten en of hij de schade dient te vergoeden.

Ten eerste stelt de commissie dat tussen de consumenten en de adviseur sprake is van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek. De adviseur heeft bij de uitvoering van zijn opdracht een zorgplicht jegens de consumenten. De inhoud van deze zorgplicht is in de rechtspraak ingevuld. Daaruit blijkt dat een adviseur tegenover zijn opdrachtgever (in dit geval de consumenten) de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht.

Als uitgangspunt geldt dat van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag worden verwacht dat hij beschikt over de nodige deskundigheid en vakkennis, dat hij de financiële belangen van zijn cliënten naar beste weten en kunnen behartigt en dat hij zorgvuldigheid betracht in de advisering van zijn cliënten. De adviseur is daarbij gehouden informatie in te winnen bij de consumenten omtrent hun kennis en ervaring, wensen, doelen, risicobereidheid en mogelijkheden teneinde zich ervan te verzekeren dat de door hem verstrekte adviezen aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de consumenten. Van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur mag verder worden verwacht dat hij de consumenten zodanig informeert over de gevolgen van hun keuze, dat de consumenten een weloverwogen beslissing kunnen nemen.

Onjuiste beloftes en geschonden zorgplicht

De consumenten verwijten de adviseur nalatigheid bij het aanvragen van een tweede hypotheek en het verstrekken van benodigde stukken aan de bank. Het verweer van de adviseur, dat de consumenten te snel uitgaven deden en daarmee de tweede hypotheekaanvraag belemmerden, wordt door de commissie verworpen. De commissie constateert dat het onwaarschijnlijk is dat dergelijke uitgaven de reden zouden zijn voor het niet verkrijgen van een tweede hypotheek.

Whatsapp-berichten tonen aan dat de adviseur onjuist suggereerde dat hij kort na het passeren van de hypotheekakte in september 2021 bezig was met de tweede hypotheekaanvraag. Bankgegevens laten echter zien dat de adviseur pas anderhalf jaar later, in juni 2022, daadwerkelijk een aanvraag indiende. Dit terwijl al eerder de geadviseerde eerste persoonlijke lening werd afgesloten.

Ook stelt de commissie vast dat de adviseur bovendien een ongebruikelijke en ongewenste strategie heeft aangeboden, waarin hij zelf geld aan de (schoon)ouders zou lenen, zodat zij het geld konden schenken. Tenslotte heeft de adviseur de consumenten ook nog tijdens de procedure bij Kifid voorgehouden dat hij bezig was met de aanvraag van een tweede hypotheek.

De commissie stelt, gelet op voorgaande, dat bij een dergelijke adviesaanvraag van een redelijk handelend en bekwaam adviseur mag worden verwacht dat hij binnen bekwame tijd een tweede hypotheek aanvraagt en in het geval het voor die aanvraag relevant is dat de consumenten zouden wachten met het doen van uitgaves dat de adviseur hen daar tijdig op wijst. Dat de adviseur (vanwege privé omstandigheden) hiertoe niet in staat is gebleken, maakt dit niet anders.

Concluderend is de commissie is van oordeel dat de adviseur zijn zorgplicht jegens de consumenten heeft geschonden en de door hen geleden schade dient te vergoeden.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Geschillencommissie Kifid.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als gevolg van onzorgvuldig handelen van uw financieel adviseur schade geleden? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant