Uitspraak: Adviseur heeft doorlopende verplichting tot nazorg

Begin 2015 heeft een klant met Ferweda Adviesgroep een overeenkomst van opdracht gesloten. Het gaat om een hypotheek en aanverwante verzekeringen. Maandelijks wordt een bedrag overeengekomen van twintig euro aan beheerskosten. Hieronder vallen de renteverlengingsvoorstellen, vragen over de bestaande hypotheeksituatie, hulp bij bemiddeling extra inlossing en bemiddeling bij uitkering ORV.

Opzegging verzekering van de nazorg

Op 22 januari 2016 heeft de klant schriftelijk de nazorgverzekering opgezegd. De adviseur is het niet eens met de opzegging en wijst erop dat het wettelijk verplicht is om beheer en nazorg op te nemen, zonder dat deze in rekening worden gebracht. De adviseur geeft aan dat hij verwacht dat hij gewoon de diensten mag blijven leveren die voortvloeien uit de Wft in het kader van de zorgplicht. Hij geeft aan dat het niet mogelijk is om de maandelijkse incasso van de beheersvergoeding stop te zetten. De adviseur wijst erop dat de klanten vrij zijn elders de hypothecaire geldlening onder te brengen, waardoor de zorgplicht van hemzelf komt te vervallen.

Doorlopende verplichting tot nazorg op grond van de wet

De adviseur heeft een doorlopende nazorgverplichting (artikel 4:20 Wft). Hij moet informeren over wezenlijke wijzigingen in de informatie die bij het eerste advies of de bemiddeling is verstrekt, tenzij de aanbieder deze verplichting op zich neemt. Voor deze werkzaamheden kan de adviseur geen aparte vergoeding in rekening brengen.

Goed opdrachtnemersschap

De adviseur moet de zorg van een goed opdrachtnemer op zich nemen (artikel 7:401 BW). Hieruit kunnen verplichten ontstaan waar door de klant tijdens de looptijd van een financieel product een beroep op kan worden gedaan en waarvoor de adviseur bij het adviseren en bemiddelen reeds zijn beloning heeft ontvangen.

Het is mogelijk dat wordt overeengekomen dat meer werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van nazorg, waar de klant voor betaald; de aanvullende nazorg. Niet alle genoemde onderdelen vallen onder de aanvullende nazorg, maar juist onder de gewone wettelijke nazorg.

Recht op wettelijke nazorg

Ondanks dat de klant het nazorgabonnement had opgezegd, bleef het recht bestaan op een bepaalde vorm van wettelijke nazorg. De klant mocht de overeenkomst dus opzeggen en houdt recht op de wettelijke nazorg.

“Werkzaamheden die in het kader van advies en bemiddeling al zijn verricht en betaald brengen, ongeacht wat partijen daarover hebben afgesproken, nog verplichtingen tot het bieden van nazorg voor de Adviseur met zich mee. Voor die werkzaamheden behoeft Consument niet apart te betalen. Voor het overige resteert een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde duur voor aanvullende nazorg, die ten aanzien van de duur of wijze van beëindiging geen enkele bepaling kent.”

Hier kunt u de volledige uitspraak lezen

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant