Uitspraak: Advocaat schendt zorgplicht door verzoek jaar te laat in te dienen

Advocaat schendt zorgplicht door verzoek jaar te laat in te dienen

Mevrouw A is in 2012 gescheiden van haar man, meneer B. De scheiding heeft geleid tot verschillende juridische procedures. Er is geprocedeerd over de echtscheiding, kinderaliminentatie en de boedelscheiding. Over de boedelscheiding is zelfs in hoger beroep geprocedeerd. In al deze procedures werd mevrouw A bijgestaan door advocaat X.

In een van de procedures heeft mevrouw A betoogd dat zij voor bijna €60.000 meer heeft bijgedragen in de kosten van de huishouding dan meneer B. Op 3 juni 2015 heeft de rechtbank Den Haag in deze zaak een tussenvonnis gewezen. Mevrouw A heeft haar stelling onvoldoende onderbouwd en krijgt de mogelijkheid om haar stelling te onderbouwen met een berekening. Naar aanleiding van dit tussenvonnis heeft mevrouw A in oktober 2015 aan advocaat X de opdracht gegeven om een verzoek voor alimentatie in te dienen. Dit verzoek is pas in september 2016 ingediend door advocaat X.

Op 28 oktober 2015 heeft de Rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de procedure. Mevrouw A heeft nog altijd haar stelling niet kunnen onderbouwen. Haar vordering wordt door de rechter afgewezen.

In januari 2016 heeft mevrouw A hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. Een jaar later, in januari 2017, heeft de zitting voor deze zaak plaatsgevonden. Enkele weken na deze zitting heeft advocaat X bankafschriften van mevrouw A ingebracht in de procedure. Zonder verdere onderbouwing heeft X gesteld dat uit de bankafschriften blijkt dat mevrouw A het meerendeel van de huishouding heeft gefinancierd. In de uitspraak van het Hof Den Haag van 23 januari 2018 heeft het hof geoordeeld dat deze onderbouwing nog altijd onvoldoende is om de vordering van A toe te wijzen.

Klacht over de handelwijze van advocaat ingediend bij Orde van Advocaten

In maart 2018 heeft mevrouw A een klacht ingediend bij de Orde van Advocaten over de handelwijze van advocaat X. In de klacht stelt A dat advocaat X tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Dit zou ondermeer blijken uit het feit dat X de vordering van A onjuist en onvolledig heeft toegelicht. Daarnaast heeft X het verzoek tot alimentatie pas in september 2016 ingediend. Mevrouw A had X gevraagd dit in oktober 2015 al te doen.

Advocaat heeft vrijheid in behandeling zaak

Alvorens inhoudelijk in te gaan op de klacht overweegt de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten dat een advocaat de vrijheid heeft om een zaak naar eigen inzicht te behandelen. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. De dienstverlening van een advocaat moet voldoen aan de professionele standaard die binnen de beroepsgroep geldt. Dit houdt in dat de advocaat moet zorgen dat processtukken voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld mogen worden.

Advocaat moet voldoet niet aan professionele standaard

Uit het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 28 oktober 2015 blijkt dat de vorderingen en stellingen van mevrouw A onvoldoende onderbouwd waren. Voor het onderbouwen van de vorderingen en stellingen was advocaat X, als advocaat van A, verantwoordelijk. Van een bekwaam handelend advocaat mag verwacht worden dat zij de beginselen van het procesrecht kent en weet welke eisen gelden om aan de stel- en bewijsplicht te voldoen. Uit de handelwijze van advocaat X blijkt dat zij hiervan niet op de hoogte was. Dit heeft voor mevrouw A een ongunstige uitkomst gehad.

In hoger beroep is advocaat X in de gelegenheid gesteld om haar fouten te herstellen. X heeft enkel bankafschriften zonder verdere toelichting ingebracht. Gelet op de overwegingen van de rechterbank in eerste aanleg had het voor X duidelijk moeten zijn dat haar wijze van procesvoeren niet voldeed aan de professionele standaard. Door ook in hoger beroep zonder enige toelichting bankafschriften te overleggen blijkt dat advocaat X haar tekortkomingen niet heeft ingezien. Naar het oordeel van de Raad van Discipline blijkt advocaat X zich niet te realiseren wat haar rol en taak is als advocaat in een procedure.

De Raad van Discipline komt tot het oordeel dat advocaat X niet heeft voldaan aan de kwaliteitseisen die van een advocaat verwacht mogen worden. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar en dit onderdeel van de klacht is dan ook gegrond.

Geen afspraak gemaakt over verzoek tot alimentatie

Ten aanzien van het indienen van het verzoek tot alimentatie overweegt de Raad van Discipline het volgende. Vast staat dat mevrouw A in oktober 2015 aan advocaat X heeft verzocht een verzoek tot alimentatie in te dienen. Dit verzoek heeft advocaat X pas in september 2016 ingediend. In het dossier is niets opgenomen over de reden van deze vertraging of afspraken over het moment van indienen. Op grond van de gedragsregels had advocaat X hierover contact moeten opnemen met mevrouw A. Zeker nu A herhaaldelijk heeft geklaagd over het feit dat nog altijd geen verzoek tot vaststelling van partneralimentatie was ingediend. Ook dit onderdeel van de klacht is dan ook gegrond.

Advocaat maakt niet voor het eerst fouten

De Raad van Discipline stelt vast dat beide onderdelen van de klacht gegrond zijn. Daarmee komt het tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van advocaat X vast te staan. Advocaat X is dus tekortgeschoten in haar zorgplicht jegens mevrouw A.

De Raad van Discipline acht het zorgelijk dat advocaat X haar tekortkomingen niet lijkt in te zien. Daarnaast heeft X in het verleden al een maatregel opgelegd gekregen vanwege tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. De Raad acht een berisping voor advocaat X dan ook een passende maatregel.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Raad van Discipline.

Zorgplicht Advocaten

Bent u van oordeel dat uw advocaat of de advocaat van de wederpartij tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant