Uitspraak: Advocaat wordt belangenverstrengeling verweten

Klager besteedt zijn privé en zakelijke incassozaken uit aan de Nova Groep. Verweerder is een korte periode werkzaam geweest voor Nova Legal. In die periode stond hij niet als advocaat op het tableau ingeschreven. Op 19 juli 2018 heeft verweerder de vennootschap Nova Legal Advocatuur B.V. (hierna: Nova Legal Advocatuur) opgericht. Vanaf dat moment verwees de Nova Groep nieuwe zaken onder meer naar het kantoor van verweerder.

In december 2018 heeft verweerder de opdracht van Nova Groep gekregen om werkzaamheden ten behoeve van klager uit te voeren. Het betrof het opstellen van een concept-verzoekschrift tot het leggen van conservatoir derdenbeslag. Verweerder heeft aan klager een opdrachtbevestiging gestuurd. De opdracht heeft geen vervolg gekregen: klager heeft de opdrachtbevestiging niet getekend, er is geen voorschot voldaan en het verzoekschrift is nimmer ingediend.

Op 31 juli 2019 heeft verweerder namens P. B.V. en L. B.V. een faillissementsaanvraag tegen onder meer V. Nederland B.V. ingediend. Mr. Van A., de advocaat van klager, stuurt verweerder een mail waarin hij aangeeft dat sprake is van belangenverstrengeling wanneer hij namens P B.V. en L B.V. tegen aan klager gelieerde vennootschappen optreedt. Verweerder ontkent dit, maar geeft wel aan dat hij bereid is terug te treden wanneer de bezwaren van klager zodanig groot zijn. Daarna heeft Mr. Van A. in opdracht van klager een klacht ingediend over verweerder. Diezelfde dag nog heeft verweerder aan de advocaat van klager bericht dat hij de zaken zal overdragen aan een ander kantoor.

De klacht

Klager verwijt verweerder het volgende:

  • Verweerder heeft in strijd met gedragsregel 15 omtrent belangenverstrengeling gehandeld, door eerst voor klager werkzaamheden te hebben verricht en daarna is hij, althans zijn kantoor, zonder vooraankondiging en/of instemming van klager, procedures tegen klager en aan hem gelieerde vennootschappen gestart.
  • Verweerder, althans zijn kantoor, is zelf actief op zoek gegaan naar schuldeisers van klager en aan gelieerde entiteiten van klager, teneinde diverse juridische procedures te entameren.

De beoordeling

De raad stelt vast dat verweerder via Nova Legal een opdracht heeft gekregen om werkzaamheden voor klager te verrichten. Verweerder heeft hierop een opdrachtbevestiging aan klager gestuurd en is begonnen met het opstellen van een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir beslag. Daarmee is een advocaat-cliënt-relatie ontstaan. Omdat deze relatie is ontstaan stond het verweerder niet vrij zonder overleg met klager een procedure tegen hem te starten. Het feit dat verweerder zich direct heeft teruggetrokken nadat hij door klager was geattendeerd op de belangenverstrengeling, maakt niet dat het klachtonderdeel ongegrond zou zijn. Dat verweerder zelf actief op zoek is gegaan naar schuldeisers van klager, zoals klager stelt, heeft de raad niet kunnen vaststellen. Het tweede klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

De klacht wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De raad acht de maatregel van waarschuwing passend en geboden.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant