Uitspraak: Advocaat krijgt waarschuwing en moet 750 euro aan de NOvA en 500 euro aan Staat betalen

In verschillende gerechtelijke procedures zijn cliënt van de klager (hierna: AA) en cliënt van verweerder (hierna: O B.V.) verwikkeld (geweest). Het gaat om een vordering van 80.000 euro die Previa Onderhoud B.V. (hierna: Previa) moet betalen. Dit is besloten bij arbitraal vonnis. Previa cedeert de vordering op enig moment aan O B.V.

Dagvaarding

AA heeft Previa gedagvaard en afgifte van bepaalde stukken gevorderd op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft de vordering van AA toegewezen. Previa moet binnen 14 dagen een afschrift verstrekken van de jaarstukken 2010 tot en met 2012 en de toelichting daarop en de pagina’s uit de debiteuren- en crediteurenadministratie per 1 november 2010 en 1 november 2011.

De heer B die destijds werkzaam was als controller van Previa heeft verklaard te hebben vastgesteld dat in de jaarstukken en administratie per 30 november 2011 en per 30 januari 2012 geen vordering van Previa op AA voorkomt.

Verbeurde dwangsommen

Klager heeft de curator in het faillissement van P&H Holding, O B.V. en Previa geschreven. Zij wil de verbeurde dwangsommen inclusief proceskosten vorderen van Previa. Ook wordt een uitdrukkelijk beroep gedaan op de verrekening die Previa eventueel te vorderen heeft.

Cessie is nietig

De rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis voor recht verklaard dat de cessie nietig is gezien de bepalingen in artikel 3:43 Burgerlijk Wetboek. Het verzoek door AA in te verrekenen is afgewezen. Tegen dit vonnis is O B.V. in hoger beroep gekomen. AA incidenteel appel tegen het vonnis ingesteld. AA doet daarbij een beroep op verrekening van dwangsommen en de proceskostenveroordeling. De dwangsommen en de kosten zijn niet door Previa betaald. O B.V. heeft de vordering van AA op Previa betwist omdat sprake zou zijn van gebrek aan wetenschap.

Het gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de rechtbank omtrent de nietigverklaring van de cessie vernietigd. Hierdoor is het incidentele beroep van AA voor een deel gegrond.

Beroep

AA is in cassatieberoep gegaan, waar O B.V. niet is verschenen. De Hoge Raad heeft het beroep van AA ongegrond verklaard met betrekking tot het beroep op nietigheid van de cessie en het beroep op verrekening van de vordering.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft het oordeel van het hof dat wederkerig schuldenaarschap ontbrak en afwijzing van de verzochte verrekening, vernietigd. De Hoge Raad heeft de zaak verwezen naar het gerechtshof Den Haag. Verweerder heeft op die zitting onder andere gezegd dat: “[AA] probeert een vordering te incasseren waarvan zij weet en al bij het instellen van de vordering wist dat deze ongegrond was. Zij heeft niet gezegd dat Previa al aan de veroordeling had voldaan door een verklaring af te leggen (waarmee [AA] in de procedure nota bene haar gelijk heeft willen aantonen). [AA] heeft bewust een belangrijk feit verzwegen. Zij heeft misbruik gemaakt van de onbekendheid met dit feit bij alle betrokkenen. Het rechtssysteem wordt hierdoor misbruikt en het is een schande voor de advocatuur dat de advocaat hieraan wil meewerken.”

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld volgens klager. De raad benadrukt dat in het belang van rechtzoekende en van de advocatuur moet worden gestreefd naar welwillendheid en vertrouwen. Hierbij moeten partijen zich onthouden van al wat hun onderlinge verhouding kan verstoren. Hier vallen ook uitlatingen onder die naar algemeen spraakgebruik onnodig grievend of kwetsend zijn.

Oordeel Raad

De raad is van oordeel dat verweerder tijdens de zitting misbruik heeft gemaakt van de onbekendheid van het feit bij alle betrokkenen. Hierdoor wordt het rechtssysteem misbruikt. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin stevige bewoordingen gerechtvaardigd zouden kunnen zijn. Niet is gebleken dat van dergelijke omstandigheden in dit geval sprake is. De klacht is gegrond.

De gewraakte uitlatingen van verweerder zijn onnodig grievend en advocaat onwaardig. Verweerder heeft zich daarmee niet welwillend ten opzichte van klager gedragen. De raad acht een waarschuwing een passende maatregel. Daarnaast moet 750 euro aan de Nederlandse Orde van Advocaten worden betaald en 500 euro aan de Staat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een klacht over uw advocaat of twijfelt u of aan het advies van uw (voormalige) advocaat? Of heeft uw advocaat een processuele of een inhoudelijke fout gemaakt in een civiele procedure? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant