Uitspraak: Advocate verstrekt bewust onjuiste informatie aan notaris

Verweerster staat de heer R, klaagsters ex-echtgenoot (hierna: de man), bij in een geschil met klaagster rondom de vereffening en verdeling in het kader van de echtscheiding. Klaagster en de man hebben beiden de Nederlandse nationaliteit. De man is woonachtig te België.

Op 18 april 2017 heeft de man conservatoir beslag doen leggen op de in eigendom aan klaagster toebehorende woning. Klaagster heeft de woning verkocht aan een derde op grond waarvan op 16 mei 2017 de notariële overdracht zou plaatsvinden bij de notaris. Op 3 mei 2017 hebben klaagster en de man een depotovereenkomst gesloten op grond waarvan de man het conservatoir beslag zou opheffen op voorwaarde dat de gehele netto verkoopopbrengst onder berusting van de notaris zou blijven.

De relevante artikelen van deze depotovereenkomst luidden als volgt:

  • De notaris mag slechts tot uitbetaling aan verkoper en/of beslaglegger overgaan indien: hij van beide partijen schriftelijk een gelijkluidende opdracht hiertoe ontvangt, waarbij beide partijen verplicht zijn aan deze opdracht zo spoedig mogelijk hun medewerking te verlenen of na een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan dan wel uitvoerbaar bij voorraad is verklaard.
  • Indien 2 jaar na heden geen gelijkluidende opdracht is verstrekt en evenmin een gerechtelijke procedure is aangespannen, keert de notaris het depotbedrag tezamen met de rente zoals hierna vermeld uit aan klaagster en de man, ieder bij helfte.

Op 20 december 2018 heeft klaagster de man gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank West-Vlaanderen. Bij vonnis d.d. 26 juli 2019 heeft de rechtbank West-Vlaanderen zich onbevoegd verklaard. De appeltermijn neemt een aanvang zodra het vonnis is betekend. Het vonnis is niet betekend.

De man heeft het vonnis van de rechtbank West-Vlaanderen met een aan verweerster, toegestuurd aan de notaris met het verzoek tot uitbetaling over te gaan. De notaris heeft daarop gevraagd of het klopt dat met dit vonnis thans geen zaak meer aanhangig is in zowel Nederland als België. Per e-mail heeft verweerster de mail van de notaris als volgt beantwoord: “Het is inderdaad zo dat er geen procedures meer tussen partijen lopen, noch in België, noch in Nederland.” Daarop heeft de notaris het depotbedrag aan de man overgemaakt.

De klacht

Klaagster verwijt verweerster dat zij bewust de notaris van onjuiste informatie heeft voorzien, althans onjuiste informatie heeft verstrekt waarvan zij wist of behoorde te weten dat die onjuist was. Volgens klaagster was het vonnis van de rechtbank namelijk nog niet onherroepelijk. Zij had nog de mogelijkheid een procedure in Nederland aanhangig te maken.

De beoordeling

De raad overweegt dat de advocaat van de wederpartij een ruime mate van vrijheid geniet om de belangen van zijn cliënt te behartigen, maar deze vrijheid is niet absoluut. Deze vrijheid geldt niet wanneer de advocaat feiten poneert waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen. Verweerster heeft zich tegen de klacht verweerd door te stellen dat zij geen onjuistheden naar voren heeft gebracht nu zij, toen de notaris haar op 8 augustus 2019 vroeg naar de stand van zaken, naar waarheid heeft verklaard dat er in Nederland geen procedure liep en er een Belgisch vonnis lag waarin de rechter zich onbevoegd had verklaard.

Door die formulering kon volgens de raad bij de notaris de indruk ontstaan dat sprake was van een situatie die is genoemd in de depotovereenkomst, terwijl daar geen sprake van was. Over het tussen klaagster en de man bestaande geschil was kortom nog geen inhoudelijk rechterlijk oordeel gegeven. De raad is op grond van het voorgaande van oordeel dat verweerster, door de wijze waarop zij haar antwoord aan de notaris heeft geformuleerd, onjuiste informatie heeft verstrekt.

Aan verweerster wordt maatregel van berisping opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant