Uitspraak: Alfa verzuimt cliënt te wijzen op huursubsidie

Alfa verricht sinds 2006 werkzaamheden voor gedaagde. Een vijftal facturen die Alfa voor haar werkzaamheden aan gedaagde heeft gezonden zijn onbetaald gebleven.

Het geschil

Gedaagde vordert te worden ontheven van de op 17 juni 2020 bij verstekvonnis uitgesproken veroordeling.

De beoordeling

Om te beginnen wordt het verzet ontvankelijk verklaard. Daarna gaat de kantonrechter door met de zorgplicht van de accountant. Gedaagde stelt namelijk dat Alfa heeft verzuimd voor hem huursubsidie aan te vragen hoewel hij daar al vanaf 2006 om heeft verzocht. Alfa stelt dat gedaagde pas in 2012 heeft aangegeven dat de mogelijkheid voor huursubsidie was ontstaan. Toen heeft Alfa de huursubsidie aangevraagd voor het woongedeelte en die is ook met terugwerkende kracht tot 2010 verleend.

De kantonrechter gaat ervan uit dat pas in 2012 het onderwerp van subsidie door gedaagde ter sprake is gebracht. Dit omdat gedaagde niet kan bewijzen dat dit al eerder heeft plaatsgevonden. Daarmee komt de vraag aan de orde of Alfa bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, met het oog op de zorgplicht, niet zelf de kwestie van de huursubsidie aan de orde had moeten stellen.

Volgens de kantonrechter kon van Alfa worden verwacht dat zij gedaagde wees op de huursubsidie. Alfa presenteert zichzelf namelijk als adviseur en had perfect zicht op de aard en omvang van de inkomsten en de aard en omvang van de uitgaven van gedaagde. Daarbij komt dat Alfa heeft aangevoerd dat zij destijds geen huursubsidie heeft aangevraagd omdat de huur die gedaagde betaalde boven de grens voor huursubsidie lag. Dat antwoord impliceert dat zij kennelijk wel de mogelijkheid van huursubsidie onder ogen heeft gezien.

Door gedaagde niet te wijzen op de huursubsidie heeft Alfa zich niet gedragen zoals een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot met dezelfde kennis en ervaring in dezelfde situatie zou hebben gedaan. Alfa heeft zich naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende gekweten van haar taak als adviseur en zij heeft daarmee de op haar rustende zorgplicht geschonden.

Alfa merkt terecht op dat het vorderingsrecht met betrekking tot deze schade is verjaard. Gedaagde stelt echter geen vordering in maar beroept zich op verrekening met de vordering die Alfa instelt tegen gedaagde. Verrekening blijft ook na het verstrijken van de verjaringstermijn mogelijk.

Het door gedaagde gedane verzet wordt gegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant