Uitspraak: Banken mogen fiscaal voordeel SEW niet onthouden

In 2012 hebben meneer en mevrouw een hypothecaire geldlening overgesloten. Het gaat om een OpbouwHypotheek. Het gaat om een geldlening van 303.000 euro, waarbij een rentepercentage van 4,7% door de bank wordt gegeven. Het is dus een spaarrekening Eigen Woning met een looptijd van 154 maanden. Als de looptijd is verstreken wordt een bedrag van ongeveer 75.000 euro uitgekeerd. Na verloop van 154 maanden moet ook de hypothecaire geldlening worden afgelost.

Na het overlijden van zijn echtgenote heeft de bank van meneer de helft van de opgebouwde SEW op de hypothecaire geldlening afgelost. Echter, de mogelijkheid bestaat om een dergelijke SEW voort te zetten.

Klacht

Meneer is het niet eens met de handelswijze van de bank. Ten onrechte is hem niet gewezen op de mogelijkheid op fiscaal voordeel. De vraag is of de bank mocht verlangen dat de geldlening werd afgelost met de helft van de waarde van de SEW. Meneer vordert schadevergoeding van ruim 18.000 euro van de bank.

Meneer heeft gemotiveerd aangetoond dat hij een zwaarwegend belang heeft bij het voortzetten van de SEW. Een SEW is juist bedoeld om financiële pijn op te vangen. Het is volgens meneer onderdeel van de zorgplicht dat de bank bij het inrichten van haar beleid rekening houdt met de belangen van consumenten.

Oordeel

Over de vraag of de bank mocht verlangen dat met de SEW de geldlening werd afgelost, oordeelt de Commissie het volgende: ‘De Commissie merkt daarbij op dat het de Bank in beginsel vrij staat haar eigen beleid te kiezen. De vraag is dus of de weigering van de Bank om de rekening op naam van alleen Consument voort te zetten in die zin onaanvaardbaar is. Een antwoord op die vraag vergt een afweging van de belangen van Consument enerzijds en die van de Bank anderzijds door de Commissie.’ Daarbij stelt de Commissie dat de SEW ook naar maatstaven van de redelijkheid en billijkheid door meneer alleen kon worden voortgezet. Echter, de bank heeft de redenen voor inrichting van het beleid niet onderbouwd. Er is slechts verwezen naar de gehanteerde voorwaarden.

Rabobank heeft niet de mogelijkheid geboden om de spaarrekening eigen woning (SEW) voort te zetten. Dit is ten onrechte niet gebeurd. Er zijn geen overtuigende argumenten gegeven waarom de mogelijkheid niet is geboden. Meneer heeft recht op een vergoeding. Het Kifid besluit een bedrag van 11.523 euro toe te kennen. Dit is de schade aan het misgelopen voordeel.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant