Uitspraak: Betrokkene heeft taken niet omschreven als werkzaamheden in de hoedanigheid als accountant

Betrokkene is een registeraccount en ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Op de zitting van 5 november 2018 is eerder een klacht ingediend door klaagster tegen betrokkene. Die zaak wordt ook hier besproken.

Klaagster is wettelijk vertegenwoordiger van haar minderjarige zoon. Namens haar zoon heeft klaagster een procedure aangespannen bij de rechtbank Noord-Nederland tegen betrokkene.

Deelgenoot in nalatenschap

Betrokkene en de minderjarige zoon van klaagster zijn beiden deelgenoot in de nalatenschap van de vader (hierna A) en moeder van betrokkene. Betrokkene heeft daarnaast ook de rol van executeur in de nalatenschappen van zijn ouders. De advocaat van betrokkene heeft in die procedure een conclusie van dupliek als processtuk ingediend. Betrokkene wordt hierin aangeduid als Y. In dit processtuk staat onder andere dat:

  • Betrokkene nooit de accountant of boekhouder van zijn ouders zou zijn geweest.
  • Vader van betrokkene prima in staat was de financiële huishouding te voeren nu hij zelfstandig ondernemer is geweest.
  • Betrokkene is vertrouwen aan zijn raadsman dat hij als enige zoon en boekhouder ermee bekend was dat erfgenamen financieel gelijk worden behandeld.
  • A samen met zijn echtgenote de middelen wekelijks controleerde.

Na 2009 deed Y nog maar incidenteel overboekingen voor zijn ouders, op verzoek van zijn ouders. Een verstrekkende machtiging had Y dan ook niet. Hij beschikte eveneens niet over een pinpas waarmee geld kon worden opgenomen. Ook dagafschriften werden naar het adres van de ouders gezonden. Vader bekeek de afschriften nauwkeurig en besprak deze met moeder. In de procedure bij de rechtbank Noord-Nederland is tot op heden geen uitspraak gedaan.

Verwijt accountant

Klaagster is van mening dat betrokkene in strijd heeft gehandeld met de geldende gedrags- en beroepsregels die voor hem gelden. Klaagster verwijt betrokkene dat in de dupliek is gelogen over de rol als accountant en boekhouder van zijn ouders. De rol die daar wordt beschreven is in strijd met de verklaring op de zitting van 5 november 2018.

De Accountantskamer voert aan dat de accountant bij de uitoefening van zijn beroep onderworpen is aan tuchtrechtspraak.

Ne bis in idem- beginsel

Betrokkene wijst erop dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard, nu het niet gaat over de goede uitoefening van het accountantsberoep. Dit verweer slaagt echter niet. De klacht omvat namelijk het feit dat betrokkene als gedaagde in een civiele procedure uitspraken heeft gedaan, die in strijd zijn met de waarheid, althans wat eerder door betrokkene op de zitting d.d. 5 november 2018 is verklaard. De uitlatingen van betrokken waarop de klacht betrekking heeft, zijn voorwerp van tuchtrechtelijke toetsing. Betrokkene probeert zich nog te redden door zich op het ne bis in idem-beginsel te beroepen, maar ook dit gaat niet op.

De klacht heeft betrekking op het handelen en/of nalaten na 4 januari 2014, waardoor moet worden getoetst aan de sindsdien geldende gedrags- en beroepsregels voor accountants (VGBA).

Strijdigheden verklaring en dupliek

Klaagster voert aan dat betrokkene op de zitting d.d. 5 november 2018 verklaard heeft dat hij overschrijvingen deed met bankpassen en ook overschrijvingen deed naar zichzelf. Ook wijzigde hij deposito’s bij bank1 en bank 2 wanneer de rentestanden hiertoe aanleiding gaven. Verder was betrokkene ook belast met het maandelijks overschrijven van vaste depositobedragen naar lopende rekeningen van zijn ouders, stopte hij afschriften in mappen en deed belastingaangiftes. Betrokkene zou op de zitting een digipas van bank2 hebben getoond, waarmee overschrijvingen konden worden verricht. Echter, in de dupliek werd gezegd dat betrokkene nooit accountant dan wel boekhouder van zijn ouders is geweest en dat hij ook geen beschikking had over een betaalpas.

Innemen van standpunten door de accountant

Vaste jurisprudentie geeft een aantal handvatten. Wanneer een accountant in zakelijke betrekkingen een civielrechtelijk standpunt inneemt in het kader van de in acht te nemen fundamentele beginselen, niet leiden tot een gegrond tuchtrechtelijk verwijt. Bijzondere omstandigheden daar gelaten. Een bijzondere omstandigheid kan zijn wanneer een standpunt bewust onjuist of misleidend blijkt te zijn. Ook wanneer geen sprake is van bewust onjuist of misleidende standpunten, kan hem soms een verwijt worden gemaakt. Deze maatstaf heeft ook werking ten aanzien van het innemen van standpunten door de accountant in de aanhangig gemaakte klachtprocedure.

Op grond van het dossier kan niet worden vastgesteld of de stellingen van klaagster over de inhoud van de verklaring van betrokkene juist zijn. Aangezien betrokkene de juistheid niet heeft betwist, wordt ervan uitgegaan dat de stellingen van klaagster juist zijn.

Oordeel kamer

De kamer heeft de verklaring en de dupliek met elkaar vergeleken en ziet geen grond om te oordelen dat dit haaks op elkaar staat. Betrokkene heeft zich op de zitting d.d. 5 november 2018 uitgelaten over de werkzaamheden die hij heeft verricht, maar niet dat hij als accountant optrad. In de dupliek is alles wat beknopter verwoord, maar niet in strijd met die uiteenzetting. Niet is gebleken dat betrokkene in dupliek een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen over de werkzaamheden die hij voor zijn ouders heeft verricht. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant