Uitspraak: Een professionele dienst moet ruim worden opgevat

Klager was enige tijd gehuwd met mevrouw A (Hierna: A). A is voorlichter bij B. Betrokkene is voorzitter van B. Klager en A hebben in 2014 een echtscheidingsprocedure in gang gezet. Klager is in eerste instantie bijgestaan door zijn zus (Hierna: C), die werkzaam is (geweest) als echtscheidingsadvocate.

Klager is tot de ontdekking gekomen dat A zonder toestemming twee mails uit de mailbox heeft gekopieerd en deze heeft toegezonden aan betrokkene. Over dit feit heeft klager op 4 mei 2017 een klacht ingediend bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna: Nba), waar de commissie op 28 november 2017 de klacht ongegrond verklaard.

Het verwijt

Betrokkene, werkzaam als accountant, staat ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de Nba. Klager is van mening dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De volgende verwijten worden gemaakt:

  • Betrokkene wist van de wederrechtelijk verkregen e-mails;
  • Door werkzaamheden voor A niet te staken, is gehandeld in strijd met geldende beroepsregels.

Wat bij de mondelinge behandeling naar voren is gekomen, wordt niet gezien als nieuwe klachtonderdelen. De kamer overweegt dat de accountant ten aanzien van zijn beroep onderworpen is aan tuchtrechtspraak indien het vermoeden rijst dat sprake is van enig handelen of nalaten in strijd met regels en het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Daarbij stelt de kamer dat het in beginsel aan klager is om feiten en omstandigheden te stellen. Wanneer sprake is van betwisting dan moet de klager aannemelijk maken dat betrokkene toch tuchtrechtelijk heeft gehandeld.

Aangezien het handelen en /of nalaten heeft plaatsgevonden na 4 januari 2014, moet worden getoetst aan de geldende VGBA van dat moment.

Termijnen voor ontvankelijkheid

Betrokkene heeft zich verweerd door te stellen dat de klacht niet-ontvankelijk is voor de gedragingen die zien op de periode voor 8 mei 2015. De Accountantskamer heeft zich hier over uitgelaten. Er wordt gekeken naar artikel 22 lid 1 Wet tuchtrechtspraak accountants (Hierna: Wtra) hoe deze eruit zag ten tijde van het indienen van de klacht. Een klacht wordt niet in behandeling genomen als tussen het moment van het verweten handelen of laten en het indienen van de klacht een periode zit van 6 jaar of meer. Ook wordt een klacht niet in behandeling genomen als tussen het moment van constateren of redelijkerwijs moeten constateren en het indienen van de klacht een periode van 3 jaar of meer is verstreken.

Daarbij maakt de kamer de opmerking dat het hier niet gaat om “wanneer een klager een handelen of nalaten van een accountant heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, maar wanneer bij een klager op grond van door hem geconstateerde feiten in verband met dat handelen of nalaten een vermoeden is ontstaan of redelijkerwijs kon ontstaan dat de accountant van zijn handelen of nalaten een tuchtrechtelijk verwijt kan worden gemaakt”. Bij een vermoeden is het niet vereist dat klager volledig op de hoogte is van alle regels voor accountants, waarmee mogelijk een handelen of nalaten in strijd is. Het klaagschrift is op 7 mei 2018 bezorgd per post. Voor het driejaarstermijn (artikel 22 van de Wtra) is deze datum bepalend.

Klager heeft op de zitting verteld dat hij op 19 mei 2015 heeft ontdekt dan A mails naar betrokkene had doorgestuurd. Betrokkene heeft dit niet dan wel niet voldoende weersproken en in het dossier blijkt ook niet dat de stelling onjuist is. De klacht is voor dit onderdeel ontvankelijk.

Wijzigingen aanbrengen in convenant

Betrokkene blijkt een collega te zijn van A. Betrokkene zag dat A het enorm moeilijk had met de echtscheiding. Hij heeft dan ook naar A geluisterd en geprobeerd haar te helpen. Op 12 januari 2015 heeft hij een gesprek gehad met C en daarna nog tweemaal telefonisch contact. Ook heeft betrokkene de door C opgestelde concepten voor de echtscheiding doorgenomen en voorzien van enkele wijzigingen.

Professionele dienst

De kamer is van mening dat betrokkene een professionele dienst ten aanzien van A heeft geleverd (artikel 1 VGBA). Iets kan als professionele dienst worden aangemerkt als werkzaamheden worden uitgevoerd in de hoedanigheid van accountant. Verder wordt opgemerkt dat dit begrip ruim moet worden opgevat. Zodoende vallen ook de werkzaamheden om niet en in vrije tijd verricht onder dit begrip.

Betrokkene spreekt A aan op ongewenste handelswijze

Klager had geen toestemming gegeven voor het doorsturen van emailberichten en wist hier in eerste instantie ook niet van. Betrokkene was hiervan op de hoogte. Betrokkene voert als verweer dat hij A heeft gewaarschuwd om niet meer in de mailbox van klager te kijken en zeker niet de mails daaruit moest doorsturen. Ook voert betrokkene aan dat hij de inhoud van de mails niet heeft gebruikt. Een faxbericht van 3 september 2018 bevestigd dat A inderdaad erop is gewezen niet meer op deze manier te handelen. Klager betwist dit, maar de kamer ziet geen grond om aan de juistheid hiervan te twijfelen. Omdat de mailberichten niet zijn gebruikt, is geen bedreiging ontstaan ten opzichte van fundamentele beginselen. De klacht is ongegrond.

Toereikende maatregel

Ook maakt de Kamer nog de opmerking dat het mondeling waarschuwen van A als toereikende maatregel kan worden gezien in de specifieke omstandigheden van dit geval (artikel 21 lid 1 VGBA). De klacht wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Accountantskamer.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant