Uitspraak: Vrouw is het niet eens met rapport van accountant nu hij zich heeft laten beïnvloeden door haar ex-partner

Registeraccount B is voor 20% eigenaar van een accountantskantoor via zijn ondernemingen. Registeraccount B en zijn ex-vrouw komen niet uit aan de hoogte van de alimentatie. Registeraccount B heeft een verantwoording van inkomsten en uitgaven van zijn gezin in de jaren 2004 tot en met 2006.

Accountant is een vriend

In december 2018 wordt door een vriend een verklaring afgegeven. Hierbij heeft hij zich te veel als vriend opgesteld en te weinig als objectief accountant gehandeld. De kamer legt dan ook een tijdelijke doorhaling voor één maand op als maatregel.

Rechtbank benoemd een registeraccount tot gerechtelijk deskundige

De aandelen die B heeft in het accountantskantoor zijn deel van de huwelijksgoederengemeenschap. In 2010 benoemt de rechtbank een registeraccount tot gerechtelijk deskundige. Deze deskundige moet de rechtbank informatie verschaffen over het inkomen van B voor de echtscheiding, de verdiencapaciteit uit ondernemingen en de waarde van de ondernemingen. Hiervoor wordt een termijn gesteld van vijf maanden.

Weggestuurde partner

B laat de deskundige weten dat een weggestuurde partner in 2010 een bedrag heeft meegekregen om zijn inkomen te kunnen compenseren. De deskundige besluit vervolgens om de exen een kans te geven om het alsnog eens te worden, maar dit mislukt.

Kosten echtscheidingsadvocaat ten onrechte opgenomen in jaarrekening

Het CBB verklaart de klacht van de ex-vouw eind 2014 gegrond, maar halveert de doorhaling tot drie weken. Het college is van mening dat B de kosten voor de echtscheidingsadvocaat ten onrechte heeft opgenomen in de jaarrekening van de B.V..

Conceptrapport van deskundige

De deskundige brengt in juni zijn conceptrapport uit. De ex-vrouw vindt de bevindingen onbegrijpelijk nu geen rekening is gehouden met de instroom van geld van een toetredende partner. Deskundige geeft aan hier niets van te weten en verzoekt B om een reactie. In oktober 2017 volgt een definitief deskundigenbericht.

Echtscheidingsconvenant

Vervolgens wordt een echtscheidingsconvenant gesloten. De vergoeding voor de deskundige bedraagt 42.973 euro. Ieder dient de helft te betalen. De ex-vrouw is het niet eens met de factuur en maakt bezwaar, maar de rechtbank verklaart het bezwaar ongegrond. Vervolgens stelt de ex-vrouw een klacht in tegen de deskundige bij de kamer.

Het verwijt

De klacht omvat de volgende verwijten. De accountant heeft: zich laten beïnvloeden door B en de gegevens die B aanleverde niet verder onderzocht, een onduidelijke en niet algemeen aanvaarde waarderingsmethode gebruikt, bij de vaststellen van advies- en advocaatkosten niet objectief gehandeld, cijfers van de vrouw niet overgenomen, niet in het concept de Standaard 5500N genoemd, extreem lange tijd aan het onderzoek besteed waarvan vooraf geen realistische inschatting is gemaakt, selectief informatie buiten beschouwing gelaten, bij de waardering van de onderneming een andere vennoot genegeerd en niet onderbouwd waarom niet nader onderzocht is naar de toetreding van een partner.

Oordeel Accountantskamer

De Accountantskamer acht de klacht deels gegrond. De kamer onderzoekt niet opnieuw en niet integraal. De tuchtrechter kijkt alleen of de accountant bij de opstelling van het rapport in strijd heeft gehandeld met de gedrags- en beroepsregels.

De gedrags- en beroepsregels schrijven onder andere voor dat de beschikbare gegevens geen onjuiste informatie mag bevatten, de bevindingen een deugdelijke grondslag moet hebben en duidelijke voorbehouden moeten zijn gemaakt wanneer conclusies niet zonder meer uit de beschikbare gegevens blijken.

De tuchtrechter houdt hierbij rekening met de regels die gelden voor het uitbrengen van een deskundigenbericht aan de rechter, de instructies die de rechter heeft gegeven en het oordeel van de rechter met betrekking tot de totstandkoming en inhoud van het rapport.

Dat de accountant zich niet zou hebben gehouden aan de standaard is onjuist. In het geval een deskundigenbericht wordt uitgebracht in een gerechtelijke procedure, zijn de standaarden van de NV COS niet van toepassing. Ook vindt de kamer niet dat het onderzoek extreem lang heeft geduurd. Tevens heeft de ex-vrouw niet gemotiveerd waarom de onderzoekskosten niet realistisch zouden zijn.

Met betrekking tot het klacht omtrent het doen van onderzoek naar informatie, hoefde de accountant niet te onderzoeken of de informatie juist en volledig was, nu hij dit oordeel aan de rechtbank mocht overlaten.

Schending van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid

De accountant heeft wijzigingen aangebracht maar niet toegelicht waarom hij de gegevens in de overzichten van de ex-vrouw heeft veranderd. Deze toelichting had al in het conceptrapport moeten zijn gegeven. In het conceptrapport had de accountant al kunnen uitleggen waarom aanpassingen nodig waren. Wellicht had de accountant zo kunnen voorkomen dat de ex-vrouw hem verwijten maakt dat sprake zou zijn van schending van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Daarnaast zou de accountant een niet algemeen aanvaarde waarderingsmethode hebben gehanteerd. Het verwijt is niet verder onderbouwd. Op de zitting erkend de ex-vrouw dat het uitgangspunt van de deskundige juist is.

Het kan deskundige niet worden verweten dat een vennoot was toegetreden als partner. Dit bleek niet uit de brief die B hem toezond. De accountant had geen aanleiding om in de registers van de KvK te kijken.

Nadat de accountant op de transactie was gewezen, had hij in het definitieve rapport nadrukkelijker moeten ingaan op deze vennoot en zijn betaalde bedrag voor aandelen en hoe die prijs tot stand is gekomen. Het bedrag waarvan hij wel was uitgegaan sloot niet aan bij de waarderingsmethode.

Maatregel

Als maatregel legt de kamer een waarschuwing op. Bij vaststelling van de maatregel is rekening gehouden met de aard en ernst van de verzuimen en de omstandigheden waaronder. Betrokkene is nog nooit eerder tuchtrechtelijk veroordeeld.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaren met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter. U kunt ook een terugbelverzoek achterlaten via het contactformulier op onze website. Wij nemen dan zo snel als mogelijk contact met u op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant