Uitspraak: Boekhouder verzuimt subsidie aan te vragen en moet schade vergoeden

Werkelixer exploiteert een arbeidsbemiddelingsbureau en een uitzendbureau, waarin zij onder meer uitzendkrachten van 55+ met een bijstand verleden uitzendt bij bedrijven. Gedaagde deed de boekhouding van het bedrijf.

Bij e-mail van 8 juli 2020 heeft Werkelixer de overeenkomst van opdracht opgezegd en onder meer verzocht de boekhouding en licenties aan een ander bedrijf over te dragen. Een week later doet Werkelixer dit tevergeefs nogmaals.

Bij brief van 21 augustus 2020 heeft Werkelixer een ingebrekestelling gestuurd. Gedaagde heeft vervolgens de boekhouding en de licenties overgedragen.

Op 25 september 2020 heeft Werkelixer gedaagde aansprakelijk gesteld voor de geleden schade.

De vordering

Werkelixer vordert dat de kantonrechter gedaagde veroordeelt tot betaling van € 13.900,99. Zij legt aan de vordering ten grondslag dat er sprake is van een overeenkomst van opdracht. Onderdeel van deze overeenkomst was onder meer het aanvragen van subsidie bij de belastingdienst voor een vijftal werknemers. Gedaagde heeft volgens Werkelixer nagelaten deze aanvragen in te dienen waardoor er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Het verweer en de tegenvordering

Gedaagde betwist de vordering. Hij voert aan dat Werkelixer de benodigde documenten niet, te laat en soms niet de juiste documenten heeft aangeleverd.

Gedaagde vordert bij wijze van tegenvordering dat de kantonrechter Werkelixer veroordeelt tot betaling van € 4.187,70. Hij legt aan de tegenvordering ten grondslag dat er een drietal facturen onbetaald is gebleven. Daarnaast heeft gedaagde circa 25 uur besteed aan de overdracht van het dossier aan de opvolgend accountant. Deze uren (25 x € 85,- = € 2.571,25 incl. btw) dienen eveneens te worden betaald door Werkelixer.

De beoordeling

Werkelixer heeft gesteld dat de aanvragen van vijf werknemers niet (tijdig) door gedaagde zijn ingediend bij de belastingdienst. Hierdoor heeft Werkelixer schade geleden ten bedrage van € 13.900,99, aldus Werkelixer.

Bij vier werknemers kan volgens de kantonrechter niet worden geconcludeerd dat gedaagde heeft gehandeld in strijd met een op hem rustende zorgplicht.

Bij de vijfde werknemer heeft gedaagde desgevraagd ter zitting erkend dat hij een fout heeft gemaakt en dat de aanvraag niet bij de belastingdienst is ingediend. Gedaagde heeft hiermee de zorgplicht geschonden en is toerekenbaar tekortgeschoten. Gedaagde dient de schade ten aanzien van deze werknemer aan Werkelixer te vergoeden. Uit de door Werkelixer overgelegde stukken blijkt dat de schade € 727,43 bedraagt.

Ten aanzien van de onbetaald gebleven facturen van gedaagde oordeelt de kantonrechter dat de facturen die zien op de periode vóór de schriftelijke opzegging door Werkelixer inhoudelijk niet zijn betwist. In totaal is dat een bedrag van € 405,36.

De beslissing

De kantonrechter veroordeelt gedaagde tot betaling aan Werkelixer van € 727,43 en veroordeelt Werkelixer tot betaling aan gedaagde van € 405,36.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant