Uitspraak: Buiten de portefeuille om geen zorgplicht

Mevrouw 1 is in dienst getreden bij Outpost per 1 april 2003. Daar werkt zij als traffic- en productiemedewerkster. Outpost is een direct marketingbureau.

Aan Mevrouw 1 is een leaseauto ter beschikking gesteld om haar werkzaamheden te kunnen verrichten. Outpost is op 16 mei 2003 met LeasePoint een mantelovereenkomst van operationele lease en autohuur aangegaan. Daarnaast heeft Outpost met LeasePoint separate leasecontracten afgesloten per individuele door Leasepoint te leasen objecten. LeasePoint heeft de verzekering voor de geleasete auto’s geregeld en bepaald (via AON). De aan Mevrouw 1 gegeven auto was WA- en casco verzekerd. Eveneens was een ongevallenverzekering afgesloten.

Mevrouw 1 krijgt op 7 augutus een auto-ongeluk in de uitoefening van haar werkzaamheden. Mevrouw 1 heeft verzuimd om voorrang te verlenen, waardoor zij tegen een andere auto is aangereden. Mevrouw 1 heeft letsel opgelopen door het ongeval. Mevrouw 1 heeft Outpost aansprakelijk gesteld nu Outpost heeft nagelaten een adequate verzekering af te sluiten.

Lands Advies is een financieel advieskantoor en heeft sinds 2003 verzekeringen van Outpost in haar portefeuille, waaronder een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (hierna: AVB) bij Nationale Nederlanden.

Outpost heeft per brief op 15 augustus 2011 Lands Advies aansprakelijk gesteld voor de schade die Mevrouw 1 heeft opgelopen, nu geen adequate verzekeringsdekking aanwezig is. De aansprakelijkheid is afgewezen.

Mevrouw 1 heeft zich rechtstreeks gewend tot de Nationale Nederlanden. De Nationale Nederlanden heeft de aansprakelijkheid in verband met het niet afsluiten van een adequate verzekering erkend en de schaderegeling ter hand genomen. De Nationale Nederlanden heeft een bedrag van 262.500 euro aan schade uitgekeerd en de buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 43.923,68 euro aan Mevrouw 1 vergoed. Nationale Nederlanden heeft nadien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Lands Advies opnieuw verzocht om de aansprakelijkheid van Lands Advies te erkennen. De verzekeraar heeft laten weten daartoe niet bereid te zijn.

Het geschil

Nationale Nederlanden vordert van Lands Advies een bedrag van 344.494,75 euro vermeerder met rente en kosten aan haar te betalen. Nationale Nederlanden stelt zich op het standpunt dat Lands Advies in haar advisering jegens Outpost is tekortgeschoten. Lands Advies had Outpost moeten wijzen op de verplichting die zij als werkgever heeft in het kader van de zorgplicht. Lands Advies kon er niet van uit gaan dat een AVB-verzekering afdoende zou zijn, zodat een andere verzekering achterwege kon blijven.

De beoordeling

De rechtbank stelt voorop dat zij terughoudend dient te zijn met het afwijzen van een vordering vanwege het ontbreken van voldoende belang (artikel 3:303 BW). In het algemeen wordt voldoende belang verondersteld. Een uitzonderingssituatie doet zich niet voor.

Nationale Nederlanden verwijt Lands Advies dat zij er niet voor heeft gezorgd dat Outpost beschikte over een adequate verzekering. Daardoor heeft Outpost niet gehandeld zoals van een zorgvuldig handelend assurantietussenpersoon mocht worden verwacht. Dit handelen levert een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de adviesrelatie tussen Lands Advies en Outpost op (art. 6:74 BW jo. art. 7:401 BW).

Lands Advies is van mening dat zij niet tekort is geschoten in haar zorgplicht tegenover Outpost. Sinds 2003 verricht zij al de verzekeringen, behalve de verzekeringen voor motorvoertuigen. Lands advies stelt dat zij niet op de hoogte was van het feit dat Outpost auto’s in haar bezit had.

De rechtbank kwalificeert de rechtsverhouding tussen Outpost en Lands Advies als een overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW). Als assurantietussenpersoon dient Lands Advies de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. De reikwijdte van deze zorgplicht is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard en inhoud van de opdracht en de verzekering, de hoedanigheid van partijen en de belangen van de klant, voor zover die kenbaar zijn voor de tussenpersoon.

Van Outpost zelf als ondernemer mag ook een dergelijke mate van professionaliteit worden verwacht. Outpost betaalde een pakketpremie zonder zich ervan te vergewissen wat de dekking van de autoverzekeringen inhield. Zij ging ervan uit dat alles verzekerd was.

Gezien de feiten moet het risico van een onvoldoende verzekeringsdekking bij Outpost blijven en kan zij de gevolgen van haar eigen handelen niet afwentelen op Lands Advies. De zorgplicht van Lands Advies gaat niet zo ver dat zij ook navraag moet doen naar verzekeringen buiten de portefeuille om. Lands Advies is in haar advisering jegens Outpost niet toerekenbaar tekortgeschoten. Lands Advies heeft haar zorgplicht niet geschonden.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u schade geleden als gevolg van het schending van de (doorlopende) zorgplicht van uw financieel adviseur of tussenpersoon, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant