Uitspraak: De advocaat geniet een ruime mate van vrijheid in de manier waarop hij de belangen van zijn cliënt behartigt

Klaagster is in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Verweerder is advocaat van de wederpartij. Klaagster heeft op 6 februari 2020 een verzoekschrift wijziging voorlopige voorzieningen bij de rechtbank ingediend. Verweerder heeft namens zijn cliënt op 21 februari 2020 een verweerschrift inzake het wijzigen van voorlopige voorzieningen bij de rechtbank ingediend. Op 3 maart 2020 vond een comparitiezitting plaats. De rechtbank heeft het verzoek van klaagster tot wijzing van voorlopige voorziening afgewezen. De rechtbank wijst het verzoek van klaagster af omdat haar ingenomen standpunten volgens de rechtbank leugens en onjuistheden bevatten. Klaagster heeft ter onderbouwing verwezen naar een uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch. De rechtbank passeerde dit standpunt, omdat er in die zaak sprake was van evidente en herhaaldelijke leugens van verweerder. Volgens de rechtbank was dat in de onderhavige zaak niet het geval. Overigens had klaagster wel terecht naar voren gebracht dat zij, anders dan in het verweerschrift werd aangevoerd, wel de beschikking van 9 juli 2019 bij haar verzoekschrift heeft overgelegd, hetgeen de advocaat van de man ter zitting ook heeft erkend. Een enkele onjuistheid in het verweerschrift, die vervolgens ook door verweerder toegegeven wordt, kon er volgens de rechtbank niet toe leiden dat het verweer moest worden verworpen.

Op 28 februari 2020 heeft klaagster bij de deken een klacht ingediend over verweerder.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder dat hij in zijn verweerschrift bewust onjuiste feitelijke gegevens heeft verstrekt en zich nodeloos grievend over haar uitgelaten.

De beoordeling

De klacht heeft betrekking op het optreden van verweerder in zijn hoedanigheid van advocaat van de wederpartij. Een advocaat geniet een ruime mate van vrijheid om de belangen van zijn cliënt te behartigen op de wijze als hem in overleg met zijn cliënt goeddunkt. Deze vrijheid is niet absoluut en kan onder meer beperkt worden doordat:

  • de advocaat zich niet onnodig grievend mag uitlaten over de wederpartij;
  • de advocaat geen feiten mag poneren waarvan hij de onwaarheid kent of redelijkerwijs kan kennen;
  • de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij niet onnodig of onevenredig mag schaden zonder redelijk doel.

Daarbij geldt dat de advocaat de belangen van zijn cliënt dient te behartigen aan de hand van het feitenmateriaal dat zijn cliënt hem verschaft en dat hij in het algemeen mag afgaan op de juistheid daarvan en slechts in uitzonderingsgevallen gehouden is de juistheid daarvan te verifiëren. De advocaat hoeft in het algemeen niet te kijken of de middelen opwegen tegen het nadeel dat hij daarmee de wederpartij toebrengt. Wel moet de advocaat zich onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen.

Uit de aan de raad overgelegde stukken volgt dat partijen elkaar over en weer ernstige verwijten maken en daarbij in de tussen hen gevoerde procedures tegengestelde standpunten innemen. Het was de taak van verweerder om in die procedures namens zijn cliënt diens standpunt te verwoorden. Niet gebleken is dat hij de belangen van klaagster nodeloos heeft geschaad noch dat hij zich nodeloos grievend jegens klaagster heeft uitgelaten. Op grond hiervan verklaart de voorzitter de klacht kennelijk ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant