Uitspraak: De kosten van de executeur zijn niet vermeld en is oorzaak van problemen

Erfgelater is de vader van klager en is op 17 november 2016 overleden. Erflater heeft zijn vijf kinderen als erfgenamen in de nalatenschap benoemd. In 1993 heeft de erflater bij testament over zijn nalatenschap beschikt. De akte is voor de oud-notaris verleden. In 2014 heeft erflater zijn testament gewijzigd. Daarin werd Stichting Bewind en Executele tot executeur benoemd.

Passend gedragsniveau in hoedanigheid van executeur

Een notaris kan tuchtrechtelijk worden aangesproken in het geval dat hij in een andere hoedanigheid optreedt. Er moet in z’n geval wel voldoende verband zijn. Een verband tussen de hoedanigheid van notaris en het daarbij passende gedragsniveau, zonder dat het handelen slechts door een notaris kan worden verricht. In dit geval is gehandeld als hoedanigheid van executeur. Dit staat voldoende in verband met een passende gedragsniveau van een notaris.

Notarissen zijn onderworpen aan tuchtrecht voor wat betreft het handelen of nalaten dat in strijd is met een (wettelijke) bepaling. Notarissen blijven onderworpen aan tuchtrechtspraak voor het handelen. Ook als zij niet meer als zodanig werkzaam zijn. Het moet dan wel gaan om handelen of nalaten ten tijde dat zij als notaris werkzaam waren.

Bepaling over vergoeding

Er ontbrak een bepaling in het aanvullende testament met betrekking tot de vergoeding. De oud-notaris heeft met de erfgenamen een afspraak gemaakt. Namelijk dat de daadwerkelijk bestede tijd zou worden vergoed. Het had op de weg van de oud-notaris gelegen om een bepaling op te nemen over de vergoeding van de executeur. Dit is nagelaten. Echter, dit is niet tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ook hadden de erfgenamen zelf afspraken kunnen maken.

Kwijting en decharge

Ook is klager het niet eens met de inhoud van de akte van boedelverdeling. De klager heeft kwijting en decharge verleend. Ondanks dat, kan hij zich niet vinden in de wijze waarop de executeur de nalatenschap heeft afgehandeld. Klager is het niet eens met declaraties van notarissen, nu deze zouden zijn gebaseerd op onjuiste tarieven en de in rekening gebrachte uren te hoog zouden zijn. Notarissen stellen zich op het standpunt dat klager kwijting en decharge heeft verleend.

Voor ondertekening van de akte heeft klager de conceptakte ontvangen en toegelicht door notaris 2. Daarnaast stellen zij zich op het standpunt dat de klacht in strijd is met de gemaakte afspraken. Notaris 1 heeft ervoor gekozen om de declaratie te verminderen met € 4.250,-, waarbij is bedongen af te zien van verdere procedures.

Kennisneming met inhoud van de akte

De notaris dient al het nodige te doen, zodat partijen tijdig de gelegenheid krijgen om van de inhoud van de akte kennis te kunnen nemen. Daarbij moet mededeling worden gedaan over de zakelijke inhoud en een toelichting daarop te geven. Indien nodig wordt ook op de gevolgen gewezen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. Klager heeft tegenover notaris 2 bevestigd dat hij tijdig voor het verlijden van de akte kennis heeft genomen van de inhoud en kon instemmen. Ook zijn mededelingen en toelichtingen gegeven door notaris 2. Dat er nog vragen onbeantwoord zijn gebleven is niet relevant.

Onzorgvuldig handelen

In de akte heeft klager verklaard genoegen te nemen met de akte. Dat hij niets meer te vorderen had en daarom volledige kwijting en decharge is verleend zonder enig voorbehoud. Er is niet gebleken dat de in de akte opgenomen tekst van de door partijen afgelegde verklaringen, niet strookt met de werkelijke bedoeling van partijen. Zowel de handelswijze van notaris 1 als van notaris 2 is niet onzorgvuldig geweest.

De Kamer voor het Notariaat verklaart de klacht gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond. Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een notaris, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een notaris of accountant Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Kamer voor het Notariaat of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant