Uitspraak: Deurwaarder maakt beroepsfout, maar is niet aansprakelijk voor de schade

Een BV en een VOF hebben een overeenkomst van opdracht gesloten met gerechtsdeurwaarder X. X diende de vorderingen op B te incasseren. In februari 2012 heeft gerechtsdeurwaarder X op verzoek van de VOF een akte van borgstelling opgesteld. Om hiermee de vorderingen op B te incasseren via de borg. X kan volgens haar website ook juridisch advies geven bij het opstellen en beoordelen van contracten. Bij de borgstelling diende de echtgenote de overeenkomst mede te ondertekenen. Dit is echter niet gebeurd. Hierdoor dient de rechtbank te beoordelen of X daarmee een beroepsfout heeft gemaakt. Indien dit het geval is, dient de rechtbank te beoordelen of de BV en de VOF als gevolg daarvan schade hebben geleden.

Naast zorgplicht dient deurwaarder ook de beroeps- en gedragsregels in acht te nemen

De rechtbank dient te beoordelen of X heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend juridisch adviseur mag worden verwacht. Het is daarbij volgens de rechtbank mede van belang dat X een gerechtsdeurwaarderskantoor is. Zij dienen bij het uitoefenen van de werkzaamheden de Verordening beroeps- en gedragsregels gerechtsdeurwaarders in acht te nemen. Volgens deze verordening dient de gerechtsdeurwaarder erop toe te zien dat zijn medewerkers over de bekwaamheid beschikken. Bekwaamheid die voor het verrichten van de werkzaamheden is vereist. Indien hij een opdracht niet kan uitvoeren, of als sprake is van onzekerheid of onduidelijkheid over de opdracht, dient de gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever daarvan in kennis te stellen.

Deurwaarder stelt borgstellingsakte op, maar laat echtgenote borg niet medeondertekenen

X claimt kundig te zijn wat betreft de borgstellingsovereenkomst. Zij heeft namelijk op haar website vermeld dat zij ook juridisch advies kan bieden. Van zo’n juridisch adviseur mag worden verwacht dat zij op de hoogte is van de materie waarop de opdracht ziet.

In deze zaak is gebleken dat X niet beschikte over de benodigde kennis. Uit de getuigenverklaringen van twee deurwaarders blijkt dat zij beiden, voor het tekenen van de overeenkomst, op de hoogte waren van de huwelijkse staat van de borg. Echter, zij beseften de relevantie daarvan niet voor de borgstellingsovereenkomst. Pas een aantal dagen na het tekenen van de borgstellingsovereenkomst hebben zij dit besproken. Zij realiseerde zich dat de borg was getrouwd en dat zijn echtgenote deze overeenkomst niet had ondertekend. Echter, omdat de borg financieel adviseur was en heeft vermeld dat zijn echtgenote op de hoogte was, is X ervan uitgegaan dat de borg wist wat hij deed.

Volgens de rechtbank kan X zich niet verschuilen achter de kennis die zij aanwezig acht bij de borg of haar opdrachtgever. Er had van haar verwacht mogen worden dat zij wist, of voldoende zou onderzoeken, of de echtgenote van de borg toestemming zou moeten geven. In deze zaak had van X verwacht mogen worden dat zij besefte dat de toestemming van de echtgenote van de borg noodzakelijk was. Zij diende zich er wel van te vergewissen dat deze toestemming ook daadwerkelijk was verstrekt. Nu X dit heeft nagelaten, heeft zij niet gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam als juridisch adviseur optredende deurwaarder mag worden verwacht.

Beroepsfout door borg niet door echtgenote te laten tekenen

Het feit dat de BV en de VOF een advocaat hadden ingeschakeld voor een faillissementsprocedure, ontslaat X niet van haar verantwoordelijkheid. De advocaat heeft erop vertrouwd dat een onaantastbare borgtocht was gerealiseerd. X heeft in strijd gehandeld met de op haar rustende zorgplicht. Namelijk door er niet voor te zorgen dat er voor de ondertekening van de borgstellingsovereenkomst duidelijkheid bestond over de toestemming. Door haar nalatigheid heeft X de belangen van de BV en de VOF geschaad. Dit ziet de rechtbank als een beroepsfout van X. Echter, het faillissement was onafwendbaar. Hierdoor is het niet aannemelijk dat de hoofdsom wel was voldaan indien de beroepsfout niet was gemaakt. X is dus ook niet uit hoofde van die beroepsfout aansprakelijk voor de schade die de BV en de VOF hebben geleden door het onbetaald blijven van de hoofdsom.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft u ook een geschil met een gerechtsdeurwaarder? Neem dan hier vrijblijvend contact met ons op. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben ruime ervaring met het procederen tegen banken, verzekeraars en vermogensbeheerders alsmede tussenpersonen en/of overige dienstverleners.

Zie ook vergelijkbare uitspraken:

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant