Uitspraak: Drie maanden doorhaling wegens gebrekkige controles

Een klacht van de AFM, naar aanleiding van twee wettelijke controles, leidt tot een tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor de duur van drie maanden voor een accountant. De controles zijn als onvoldoende en gebrekkig beoordeeld.

Procesverloop

Betrokkene is ingeschreven in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna: NBA) en is werkzaam als externe accountant, beleidsbepaler en compliance officer bij een accountantskantoor. De reviewcommissie van het Samenwerkende Register Accountants en Accountants Administratieconsulenten (hierna: SRA) heeft twee wettelijke controles, met betrekking tot het boekjaar 2014, in de loop van 2015 getoetst. De controles zijn door de commissie als onvoldoende beoordeeld. In december 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) een onderzoek ingesteld naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing op het accountantskantoor waarbij betrokkene werkzaam is. Ook is er een onderzoek ingesteld naar de wettelijke controle van de jaarrekeningen van 2016 van twee BV’s. Bij beide jaarrekeningen gaf de accountant een goedkeurende controleverklaring af.

De klacht

Op 12 oktober 2020 heeft de AFM een tuchtklacht ingediend bij de Accountantskamer. Allereerst voert de AFM aan dat de betrokkene in strijd zou hebben gehandeld met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. De betrokkene heeft volgens de AFM geen voldoende en geschikte controle-informatie verkregen bij de jaarrekeningen 2016 om het controle-risico naar een aanvaardbaar laag niveau terug te brengen. Hierdoor heeft hij zichzelf niet in staat kunnen stellen om redelijke conclusies te trekken waarop hij zijn oordeel kon baseren. Ook vindt de AFM dat de betrokkene geen voldoende en geschikte controle-informatie heeft verkregen over het voorkomen of over de volledigheid, de nauwkeurigheid en de afgrenzing van de omzet. Tot slot heeft de betrokkene de controle niet met een professioneel-kritische blik verricht. Ook verwijt de AFM de betrokkene dat er mutaties in het controle-dossier zijn aangebracht, zonder dat er is vastgelegd door wie, wanneer en om welke reden.

De beoordeling

De Accountantskamer oordeelt de klacht grotendeels gegrond. Daarbij is in aanmerking genomen dat de betrokkene bij de twee wettelijke controles onvoldoende professioneel-kritisch is geweest. Ook is hij tekortgeschoten in het verkrijgen van voldoende en geschikte controle-informatie. De accountant heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Volgens de betrokkene is het onduidelijk voor iedereen wat de AFM met de indiening van de klacht wil bereiken. De Accountantskamer oordeelt dat deze opmerking illustreert dat hij niet goed inziet wat van hem als controlerend accountant wordt verlangd en wat zijn verbeterpunten zijn. Het doel van de klacht is uiteraard dat de controle van de jaarrekeningen zal verbeteren. De verbeterpunten gaan verder dan enkel de documentatie in het controle-dossier ten aanzien waarvan de betrokkene heeft erkend dat die beter kan. Dat door de controles geen nadeel is ontstaan en dat niet is gebleken dat de jaarrekeningen fouten bevatten zoals de betrokkene heeft aangevoerd, is niet relevant en doet er niet aan af dat de beide controle-verklaringen op ondeugdelijke gronden zijn afgegeven.

Ook rekent de Accountantskamer het de betrokkene aan dat hij het controle-dossier van de tweede BV inhoudelijk heeft gewijzigd zonder daarbij de toepasselijke regelgeving volledig en strikt na te leven. Er zijn namelijk mutaties aangebracht zonder dat er in het controle-dossier is vastgelegd door wie, wanneer en om welke reden de mutaties zijn aangebracht.

De beslissing

Op grond van het voorgaande is de Accountantskamer van oordeel dat de klacht grotendeels gegrond is. De Accountantskamer vindt een maatregel van tijdelijke doorhaling van de inschrijving in de registers voor de duur van drie maanden passend en geboden.

Hier kunt de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechte

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant