Uitspraak: Een accountant is niet verplicht nadere toelichting te geven op zijn getuigenverklaring

Betrokkene is als accountant werkzaam bij advieskantoor A. Klager en betrokkene hebben in 2004 samengewerkt in een arbitragecommissie onder voorzitterschap van mr. B. Bij de financiële afwikkeling van de arbitrage zijn problemen gerezen, die erin hebben geresulteerd dat in elk geval ook klager niet zijn gehele declaratie ter zake voldaan heeft gekregen.

Klager heeft mr. B hiervoor aansprakelijk gesteld. Mr. B heeft in deze procedure een aan hem gezonden e-mail, afkomstig van betrokkene, ingebracht. In deze e-mail stelt betrokkene dat hij zich niet meer heel goed kan herinneren hoe de arbitragezaak is verlopen. Wel zegt hij het volgende:

“Wat ik wel weet is dat wij als arbiters telkens contact en overleg hebben gevoerd over zowel de inhoud van het vonnis als ook de financiële afwikkeling daarvan. Toen bij de uitspraak bleek dat er door partijen onvoldoende voorschot was betaald om de kosten van de arbitrageprocedure te dekken is besloten partijen te verzoeken alsnog tot betaling over te gaan. Toen betaling hiervan uitbleef is er op het kantoor van mr. B overleg geweest tussen ons drieën waarin we dit hebben besproken en – mede gelet op de hoogte van de arbitragekosten – is bepaald dat niet zou worden overgegaan tot het starten van een incassoprocedure en we het restant als oninbaar zouden afboeken. Dat is ook gebeurd en om die reden kan ik verklaren dat er van mijn zijde geen enkele reden is om te veronderstellen dat ik een vordering op uw kantoor zou hebben in deze arbitragezaak, hetgeen voor alle arbiters geld gezien de onderlinge afspraak.”

Klager heeft betrokkene daarna vragen gesteld over bovenstaande mail. Betrokkene is daar niet op ingegaan.

De klacht

Klager stelt dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene heeft zonder enig voorbehoud en zonder toepassing van hoor en wederhoor een voor klager belastende verklaring afgelegd, terwijl de juistheid van die verklaring in twijfel moet worden getrokken;
  • betrokkene weigert ook achteraf de grondslag van zijn verklaring te geven en/of deze verklaring toe te lichten.

Beoordeling

Klager heeft niet aannemelijk gemaakt dat betrokkene bewust en opzettelijk onjuist heeft geantwoord op de vragen van Mr. B. Het eerste klachtonderdeel wordt verklaard. Ook het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. De Accountantskamer ziet niet in waarom of op grond waarvan voor betrokkene een verplichting zou bestaan om aan klager achteraf een toelichting te geven op een door hem gegeven getuigenverklaring.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant