Uitspraak: Eiser krijgt mogelijkheid te bewijzen dat makelaar zorgplicht heeft geschonden

Eisende partij en de gedaagde partij zijn een bemiddelingsovereenkomst overeengekomen ten aanzien van de verkoop van de (toenmalige) woning van eisende partij.

In een e-mail van 14 mei 2018 heeft eiser aan gedaagde meegedeeld dat huurder blijft tot 1 november 2019 en dat vanaf maart 2019 actief mag worden geadverteerd. In een e-mail van 4 januari 2019 heeft huurder – in antwoord op de vraag van eiser of hij nog altijd per 1 november 2019 het gehuurde zal verlaten, omdat hij het huis aansluitend wil verkopen – aan eiser laten weten, voor zover van belang: “An unserer Absicht das Haus bis zum 31.10.2019 zu mieten hat sich bislang nichts geändert.”

Eiser heeft vervolgens een e-mail gestuurd aan huurder, met gedaagde in de CC, dat hij gedaagde opdracht zal geven tot verkoop van het huis met als leveringsdatum 1 november 2019 en dat hij Housing Office Brunssum dienovereenkomstig zal informeren.

De koopovereenkomst is op 25 februari 2019 getekend met als leveringsdatum 1 november 2019. Op 29 mei 2019 krijgt eiser een e-mail van huurder dat hij de huurovereenkomst ongewijzigd wenst voort te zetten.

Tussen huurder en eiser is overeenstemming bereikt dat huurder per 1 november 2019 de woning verlaat tegen vergoeding van € 15.700,-, bestaande uit een schadevergoeding van € 10.000,- en drie maanden huurpenningen ad € 1.900,- per maand.

Het geschil

Eiser vordert dat de kantonrechter voor recht zal verklaren dat gedaagde jegens eiser wanprestatie heeft gepleegd aangezien hij zijn zorgplicht heeft geschonden en vordert 15.700 euro schadevergoeding. Volgens eiser had gedaagde de woning niet moeten verkopen. Hij is van mening dat de e-mail van der huurder op 4 januari 2019 geen rechtsgeldige opzegging betrof. Daarnaast heeft gedaagde nagelaten eiser in te lichten over de mededelingen van de huurder tijdens de bezichtigingen van de woning, dat er sprake zou zijn van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, er geen sprake is van een huuropzegging en de huurder niet verplicht is het pand te verlaten in verband met verkoop, waardoor de koop is doorgegaan.

De beoordeling

De kantonrechter stelt vast dat bij beide partijen geen enkele twijfel bestond dat huurder de woning zou verlaten per november 2019. Daarom bestond voor gedaagde ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst en de periode daaraan voorafgaand geen aanleiding om eiser expliciet te wijzen op een rechtsgeldige huuropzegging, de noodzaak van een ontbindende voorwaarde dan wel eventuele (financiële) risico’s. In het licht van deze omstandigheden is de kantonrechter van oordeel dat gedaagde op dit punt niet tekort geschoten is in zijn zorgplicht.

Wanneer huurder gedaagde tijdens de bezichtiging daadwerkelijk heeft verteld dat hij per 1 november 2019 niet de woning zou verlaten, ligt dit anders. Dan mocht van gedaagde als redelijk bekwaam en redelijk handelend makelaar wel worden verwacht dat zij eiser hiervan op de hoogte stelde. Of de huurder dit tegen gedaagde heeft gezegd kan gezien de betwisting van gedaagde echter niet worden vastgesteld.

De kantonrechter biedt eiser dan ook de mogelijkheid tot levering van bewijs dat huurder tijdens de bezichtigingen van de woning in het bijzijn van gedaagde heeft meegedeeld dat sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dat geen sprake is van een huuropzegging en dat hij niet verplicht is het pand te verlaten in verband met verkoop.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant