Uitspraak: Accountant erkent fraude en wordt geschorst

Betrokkene was sinds 1 januari 2011 werkzaam bij X1, waar hij sinds 2017 de functie van ‘financial controller Europe’ vervulde. In februari 2020 is gebleken dat betrokkene X1 jarenlang heeft opgelicht door betalingen te verrichten ten gunste van hemzelf. Met deze betalingen is een bedrag van ruim € 6.100.000 gemoeid. Betrokkene heeft hier onder andere luxeproducten van gekocht.

Op 13 februari 2020 heeft betrokkene vanaf een externe locatie ingelogd op de computersystemen van X1 en heeft hij een groot aantal digitale bestanden gewist. Toen betrokkene op 20 februari 2020 op zijn werk verscheen, is hem opgedragen om de laptop, die eigendom was van zijn werkgever, in te leveren. Dit heeft hij niet gedaan. Hij heeft de laptop pas de volgende dag ingeleverd. Uit forensisch onderzoek is gebleken dat betrokkene met professionele verwijderingssoftware vele bestanden heeft gewist. Betrokkene heeft in een telefoongesprek met X1 erkend dat hij ongeautoriseerde betalingen heeft verricht en dat hij valse documenten heeft opgesteld en gebruikt. Een dag later is hij ontslagen.

Betrokkene heeft aangegeven dat hij de juistheid van de inhoud van het klaagschrift erkent. Hij is op eigen verzoek uitgeschreven uit het accountantsregister.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Deze klacht is gebaseerd op de volgende verwijten:

  • betrokkene heeft zich in de uitoefening van zijn beroep gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude, met als doel om zichzelf te verrijken, waardoor hij zijn werkgever in ernstige mate benadeeld heeft;
  • betrokkene heeft, toen bekend was geworden dat onderzoek plaatsvond naar zijn gedragingen, een groot aantal digitale bestanden gewist, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van professionele verwijderingssoftware.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel stelt de Accountantskamer dat betrokkene de gedragingen waarover in dit klachtonderdeel wordt geklaagd, erkent. Betrokkene heeft zich gedurende langere tijd schuldig gemaakt aan fraude waarmee hij zijn werkgever voor ruim € 6.100.000 heeft benadeeld. Betrokkene heeft hierdoor gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van integriteit. Ook heeft betrokkene door zijn handelen het accountantsberoep in diskrediet gebracht, hierdoor heeft hij het fundamentele beginsel van professionaliteit geschonden. Het eerste klachtonderdeel wordt dan ook gegrond verklaard.

Met betrekking tot het tweede klachtonderdeel stelt de Accountantskamer dat betrokkene heeft erkend dat hij een groot aantal bestanden heeft gewist. Van betrokkene had op dat moment verwacht mogen worden dat hij zo spoedig mogelijk een toereikende maatregel had genomen om de strijdigheid van zijn handelen met een fundamenteel beginsel en de gevolgen daarvan weg te nemen. Er mocht dan ook van hem verwacht worden dat hij medewerking verleende aan het onderzoek en open was over wat hij had gedaan. Betrokkene heeft dit niet alleen nagelaten, hij heeft ook geprobeerd om het onderzoek tegen te werken. Betrokkene heeft, door dit te doen, niet eerlijk en oprecht opgetreden. Hij heeft hierom het fundamentele beginsel van integriteit geschonden. Ook hierbij geldt weer dat betrokkene het accountantsberoep in diskrediet heeft gebracht, en dus het fundamentele beginsel van professionaliteit heeft geschonden. Ook dit klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Aan betrokkene wordt de maatregel van schorsing voor de maximale duur van 10 jaar opgelegd.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant