Uitspraak: Eiser stelt dat makelaar toerekenbaar tekortgeschoten is door hem ten oprechte op te nemen als verkoper in koopovereenkomst

Eiser en gedaagde 2 hebben sinds circa 2000/2001 in de woning gewoond. De woning was eigendom van gedaagde 2. Eiser was betrokken bij de bouw van de woning.

Gedaagde 1 heeft eiser en gedaagde 2 begeleid bij de verkoop van de woning in 2017. De koopovereenkomst is door zowel eiser als gedaagde 2 ondertekend.

Bij dagvaarding zijn eiser en gedaagde 2 door A aangesproken voor diverse gebreken aan de woning. De rechter heeft hen vervolgens hoofdelijk aansprakelijk bevonden voor aan de woning klevende gebreken.

Het geschil

In de vrijwaring Eiser vordert gedaagde 1 te veroordelen om aan eiser te betalen datgene waartoe eiser in de hoofdzaak jegens A mocht worden veroordeeld.

Eiser stelt daartoe dat gedaagde 1 toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de tussen hen bestaande overeenkomst van opdracht door eiser ten onrechte in de koopovereenkomst op te nemen als verkoper. Als gevolg daarvan is eiser op grond van de overeenkomst aangesproken door A voor aan de woning klevende gebreken. De schade die eiser lijdt, dient door gedaagde 1 te worden vergoed, aldus eiser.

In de ondervrijwaring Gedaagde 1 vordert voor recht te verklaren dat gedaagde 2 ten opzichte van gedaagde 1 ongerechtvaardigd is verrijkt indien en voor zover gedaagde 1 gehouden is om eiser te vrijwaren voor de aanspraken van de kopers van de woning dan wel dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn indien gedaagde 1 enig deel van de schade zou dienen te dragen waarvoor gedaagde 2 ten opzichte van de kopers van de woning aansprakelijk is, en gedaagde 2 mitsdien gehouden is om gedaagde 1 te vrijwaren voor de aanspraken van eiser.

Volgens gedaagde 1 mag gedaagde 2 niet profiteren van een eventuele beroepsfout van gedaagde 1. Als de fout niet was gemaakt door gedaagde 1, zou alleen gedaagde 2 kunnen worden aangesproken door A. Subsidiair is het volgens gedaagde 1 naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar als gedaagde 1 de schade op zich zou moeten nemen die eigenlijk gedaagde 2 dient te dragen.

De beoordeling

In de vrijwaring De vraag die hier beantwoord moet worden is of gedaagde 1 een beroepsfout heeft gemaakt die maakt dat zij aansprakelijk is jegens eiser. Bij de beantwoording van die vraag komt het erop aan of gedaagde 1 bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht jegens eiser heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan.

De rechtbank constateert dat het de bedoeling was dat alleen gedaagde 2 de woning als eigenaar zou verkopen. Eiser zou enkel als toestemming gevende echtgenoot (art. 1:88 BW) worden opgenomen in de overeenkomst. Dit is echter niet gebeurd. Als gevolg daarvan heeft A eiser als verkoper aangesproken voor tekortkomingen in de nakoming van de koopovereenkomst.

In de ondervrijwaring Volgens gedaagde 1 wordt gedaagde 2 ongerechtvaardigd verrijkt indien gedaagde 1 op grond van een toewijzing in de vrijwaring de schade draagt die A uit hoofde van een veroordeling in de hoofdzaak op eiser kan verhalen. Naar het oordeel van de rechtbank is dit juist indien A de schade verhaalt op eiser en eiser daarvoor gen regres neemt op gedaagde 2. Gedaagde 2 is in dat geval verplicht de schade van gedaagde 1 te vergoeden tot het bedrag van haar verrijking.

De beslissing

De rechtbank in de vrijwaring en in de ondervrijwaring houdt iedere verdere beslissing aan.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant