Uitspraak: Ex-advocaat dient beklag in tegen beslissing herinschrijving te weigeren

Klager is in 1996 ingeschreven als advocaat. Sinds 2012 voerde hij praktijk in een eenmanskantoor. Klager is 77 jaar oud. Naar aanleiding van diverse signalen van de rechtbank en de Raad voor Rechtsbijstand is onderzoek gedaan naar de dienstverlening voor klager. Uit het onderzoek is gebleken dat de cliëntendossiers van klager ernstig onvoldoende waren. In het rapport, opgesteld 30 oktober 2014, wordt er onder meer op gewezen dat klager op een te groot aantal uiteenlopende rechtsgebieden werkzaam was, klagers kennis van advocatuurlijke wet- en regelgeving te beperkt was en dat de financiële situatie van de praktijk zorgzaam leek.

Op grond van het onderzoek heeft de Raad van Discipline klager in december 2014 voor onbepaalde tijd geschorst. Klager heeft tegen deze uitspraak tevergeefs beroep ingesteld. Begin 2015 heeft hij zich op eigen verzoek laten schrappen van het tableau.

In 2020 begon het blijkbaar toch weer te kriebelen bij klager. Op 19 maart 2020 heeft hij namelijk een verzoek tot inschrijving als advocaat ingediend. Op 29 juni 2020 heeft een hoorzitting plaatsgevonden waarbij klager is gehoord. De raad van de orde heeft vervolgens geweigerd het verzoek tot inschrijving als advocaat in behandeling te nemen. Klager heeft daarop een beklag tegen deze beslissing ingediend bij het hof.

De beoordeling

Klager heeft aangegeven dat het onderzoek dat in 2014 is uitgevoerd ondeugdelijk is. Het hof gaat hier niet in mee, klager heeft dit namelijk onvoldoende onderbouwd. Voor de beoordeling van de zaak wordt dus uitgegaan van het onderzoek.

De onderzoeker heeft allereerst vastgesteld dat klager op een te groot aantal verschillende rechtsgebieden actief was. Klager is voornemens zich na inschrijving met het arbeidsrecht, ondernemingsrecht, asielrecht en strafrecht bezig te gaan houden. Gelet op de (beperkte) kennis en ervaring van klager is het hof van oordeel dat klager daarmee ‘te veel hooi op zijn vork neemt’. “Een dergelijke brede inzet brengt zodanige risico’s met zich dat gegronde vrees bestaat dat klager niet zal kunnen voldoen aan de aan hem te stellen eisen”, zo oordeelt het hof.

Het hof overweegt verder dat een onderbouwing van klagers voornemen ontbreekt. Zijn gemachtigde heeft aangegeven dat hij klager zou willen begeleiden in het traject. Maar er is niet aangegeven op welke manier dit dan zou gebeuren. Van een begeleidingstraject is niet gebleken. Integendeel, gemachtigde heeft verklaard dat hij over de manier waarop begeleiding zou plaatsvinden pas met klager in gesprek zal gaan zodra klager weer ingeschreven is.

Het hof overweegt ten slotte dat ook een onderbouwing in de vorm van een (financieel) ondernemingsplan ontbreekt. Dit is vooral een probleem omdat in het onderzoek al opgemerkt werd dat de financiële situatie.

Het hof is door dit alles van oordeel dat de raad van de orde op goede gronden heeft geweigerd het verzoek van klager in behandeling te nemen. Het hof verklaart het beklag dus ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant