Uitspraak: Financieel directeur verliest invloed over overdracht van de aandelen

Een accountant en belastingadviseur die als financieel directeur werkzaam was, heeft definitief zijn invloed verloren bij Fuikebrug, de vastgoedtak van het Brokking-concern. De Ondernemingskamer heeft de vordering van Piet Brokking, de Almeerse veevoer- en kunstmestmiljonair, tot overdracht van de aandelen toegewezen.

Het Brokking-concern

Het Brokking-concern, onder leiding van multimiljonair Piet Brokking, bestaat uit twee delen: een vastgoedpoot en een handels- en productiepoot. Als financieel directeur was Ben Brouwer sinds 1993 de rechterhand van Piet Brokking. Fuikebrug is de belangrijkste vennootschap binnen de vastgoedtak en bezit de aandelen van zes dochterondernemingen en een Duitse GmbH. Brokking’s Beheer BV, eigendom van Piet Brokking, bezit 95,018% van de aandelen in Fuikebrug, terwijl Brouwer 4,982% van de aandelen bezit.

Ontbinding arbeidsovereenkomst

In 2019 ontstond er een geschil tussen Brokking en Brouwer, resulterend in een gerechtelijke procedure waarin Brokking’s Beheer de ontbinding van de arbeidsovereenkomst eiste wegens ernstig verwijtbaar handelen. De kantonrechter wees dit verzoek in maart 2020 af, maar in hoger beroep werd het op 8 oktober 2020 toegewezen door het hof Arnhem-Leeuwarden. Hierbij werd bepaald dat er geen vergoeding verschuldigd was aan Brouwer.

Geschil over de jaarrekening van Fuikebrug

Als minderheidsaandeelhouder van Fuikebrug stapte Brouwer zelf in 2022 naar de Ondernemingskamer met bezwaren tegen de jaarrekening van 2020. Hij beweerde dat de cijfers niet klopten, maar de Ondernemingskamer was het niet met hem eens.

Vordering tot overdracht van aandelen

Daarna diende Piet Brokking zelf een zaak in bij de Ondernemingskamer, waarin hij eiste dat Brouwer zijn aandelen zou overdragen. Brouwer betoogde dat de vordering afgewezen moest worden, omdat Brokking afstand zou hebben gedaan van zijn uitkooprecht. Bovendien beweerde hij dat hij aanzienlijke financiële schade zou lijden door de overdracht en dat het uitoefenen van het uitkooprecht onder de gegeven omstandigheden misbruik van recht zou zijn.

Oordeel van de Ondernemingskamer

De Ondernemingskamer stelde bij de beoordeling van de verweren van Brouwer voorop dat de afwijzingsgronden, zoals vermeld in artikel 2:201a lid 4 BW, beperkt moeten worden uitgelegd. Brouwer moest dus voldoende gemotiveerd aantonen dat een dergelijke afwijzingsgrond van toepassing was, of dat er sprake was van misbruik van recht of onaanvaardbaarheid van de uitoefening van het uitkooprecht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Na grondig onderzoek kwam de Ondernemingskamer tot de conclusie dat Brouwer niet slaagde in zijn verweer. Hiermee lijkt het conflict tot een einde te komen wat betreft de vordering tot overdracht van de aandelen. Het resterende punt betreft de bepaling van de prijs die betaald moet worden voor de over te dragen aandelen. Dit zal worden overgelaten aan een deskundige die zich hierover zal buigen.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Ondernemingskamer lezen.

Vordering tot overdracht van de aandelen

Na een langdurig geschil tussen Piet Brokking en Ben Brouwer heeft de Ondernemingskamer de vordering van Brokking tot overdracht van de aandelen bij Fuikebrug, de vastgoedtak van het Brokking-concern, toegewezen. Brouwer, die als financieel directeur jarenlang een belangrijke rol binnen het concern vervulde, verliest hiermee definitief zijn invloed bij Fuikebrug. De Ondernemingskamer heeft geoordeeld dat de verweren van Brouwer onvoldoende waren om de vordering af te wijzen, waardoor de overdracht van de aandelen doorgang zal vinden. De prijs voor de over te dragen aandelen zal worden vastgesteld door een deskundige. Dit markeert het einde van het conflict tussen Brokking en Brouwer, met verdere afwikkeling van de zaak in het vooruitzicht.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of notaris. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant