Uitspraak: Fiscus legt onterecht vergrijpboetes op

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft geoordeeld dat de vergrijpboetes die de fiscus had opgelegd aan een ondernemer niet terecht waren. Er kan niet worden uitgesloten dat de alle stukken die van toepassing zijn op het nihiltarief ten tijde van het doen van aangifte zijn verstrekt aan de overleden accountant. Het hof oordeelt dat de boetes in dit kader in het voordeel moeten uitvallen voor de ondernemer.

Achtergrond

De desbetreffende ondernemer was handelde in de periode van 2012 tot en met 2013 in shampoos en aanverwante artikelen. Hij woonde zelf in Nederland, maar kocht zijn voorraad in bij drie verschillende duitse leveranciers. Deze voorraden werden voornamelijk contant afgerekend.

Deze leveranciers hebben met betrekking tot deze inkopen, onder vermelding van het Nederlandse btw-identificatienummer van de Nederlandse ondernemer, intracommunautaire leveringen gelist. Met betrekking tot deze leveringen hebben de Duitse leveranciers 0% omzetbelasting in rekening gebracht aan de ondernemer.

De ondernemer heeft in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 en de periode 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 nihil aangiften omzetbelasting ingediend. In deze aangiftes heeft hij voor de aanschaf van zijn voorraad geen intracommunautaire verwervingen en/of leveringen heeft aangegeven. Dit heeft geleid tot de start van een boekenonderzoek. De Belastingdienst legde daarna naheffingsaanslagen omzetbelasting en vergrijpboetes over 2012 en 2013 aan de ondernemer op.

Verweer

De ondernemer was het niet eens met de vergrijpboetes en spande een rechtszaak aan. In hoger beroep oordeelt het hof dat de ondernemer niet aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van een onder het nultarief vallende export. Wel worden de vergrijpboetes geschrapt.

Het kan volgens het hof niet worden uitgesloten dat de ondernemer alle originele bescheiden informatie heeft overgelegd aan zijn (inmiddels overleden) accountant. Ook kan niet worden uitgesloten dat de accountant het, niet aan de ondernemer toerekenbare, verwijt valt te maken dat overgelegde bescheiden onjuist zijn verwerkt en dat daardoor onjuist aangiften omzetbelasting zijn gedaan. Als hierover twijfel ontstaan, dient dit in het kader van een boete in het voordeel van de ondernemer te vallen.

Beoordeling Hof

Het Hof voert aan dat elke onderneming verantwoordelijk is voor zijn eigen administratie. Overtreden van het voorschrift van artikel 67f AWR is een verwijt betreffende een (opzettelijk of) grof schuldig handelen en nalaten ten tijde van het doen van aangiften. De inspecteur moet grove schuld van de ondernemer zelf op die momenten bewijzen. In het door de ondernemer geschetste scenario is het mogelijk dat ten tijde van het doen van de aangiften stukken aanwezig zijn geweest die hij wellicht heeft overgelegd aan zijn accountant, en waaruit de toepassing van het nihiltarief wel had kunnen blijken, en die nadien door toedoen van het kantoor van de (overleden) accountant wellicht in het ongerede zijn geraakt.

De inspecteur heeft de twijfel, die hij zelf ook al tijdens het boekenonderzoek had moeten hebben na de antwoorden van de medevennoot van de overleden accountant, niet weggenomen door ten behoeve van de boeteoplegging nader onderzoek te doen. Hij heeft niet voldaan aan de op hem rustende bewijslast.

Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de fiscus niet heeft gesteld, noch is gebleken, dat de ondernemer bij zijn keuze voor zijn accountant tekort is geschoten, in de zin dat hij bij die keuze kon verwachten dat overgelegde bescheiden onjuist zouden worden verwerkt of zelfs kwijt zouden raken. Het hof vernietigt dan ook de uitspraak van de rechtbank, maar alleen wat betreft de beslissing over de boetebeschikkingen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant