Uitspraak: Geheimhoudingsplicht geschonden: advocaat wordt geschorst

Verweerder staat sinds 2006 de vader van klaagster als advocaat bij in familiezaken. Verweerder heeft in het verleden ook voor de broer van klaagster als advocaat opgetreden. Op 7 mei 2019 heeft klaagster aan verweerder gevraagd haar bij te staan in een zaak tegen het UWV. Verweerder heeft op 8 juli 2019 een bezwaarschrift bij het UWV ingediend.

In de periode september–december 2019 heeft email-correspondentie tussen klaagster en verweerder plaatsgevonden. Klaagster beklaagde zich onder meer over het gebrek aan informatie over de stand van zaken in de UWV-kwestie. Verweerder heeft het medische dossier van klaagster naar het e-mailadres van de broer van klaagster gemaild.

De klacht

Klaagster verwijt verweerder het volgende:

  • verweerder heeft zijn geheimhoudingsplicht geschonden;
  • verweerder heeft de belangen van klaagster niet naar behoren behartigd;
  • verweerder heeft klaagster niet dan wel onvoldoende geïnformeerd omtrent het verloop van haar letselschadezaak;
  • verweerder was niet dan wel onvoldoende bereikbaar.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 De raad overweegt ten aanzien van het eerste klachtonderdeel dat ook indien sprake is van een optreden voor meerdere personen die familie van elkaar zijn, de advocaat in iedere zaak steeds de belangen van de cliënt in die zaak dient te behartigen en dat zijn geheimhoudingsplicht in iedere zaak afzonderlijk jegens zijn cliënt(e) ten opzichte van de andere familieleden geldt. De advocaat dient zich bij de behartiging van de belangen van meerdere familieleden bij voortdurend van de belangen van zijn cliënt(e) in de betreffende zaak bewust te zijn. Door het medische dossier van klaagster aan haar broer te sturen heeft verweerder zijn geheimhoudingsplicht geschonden. Het eerste klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdelen 2 en 3 Het tweede en derde klachtonderdeel wordt gezamenlijk behandeld. Deze hebben beide betrekking op de dienstverlening van verweerder. Uit de aan de raad overlegde stukken noch uit het ter zitting verhandelde volgt dat verweerder de belangen van klaagster behoorlijk heeft behartigd, noch dat hij klaagster heeft geïnformeerd over het verloop van de zaken. Verweerder heeft geen enkel stuk aan de raad overgelegd waaruit volgt dat hij in de zaken van klaagster de regie heeft genomen, zoals van hem als zorgvuldig handelend advocaat verwacht had mogen worden. Verweerder heeft geen opdrachtbevestiging overgelegd, noch stukken waaruit blijkt welke keuzes hij in overleg met klaagster over de aanpak van de zaken heeft gemaakt, wat de proceskansen waren en wat het kostenrisico was. De klachtonderdelen twee en drie zijn beide gegrond.

Klachtonderdeel 4 Dat verweerder onvoldoende bereikbaar was heeft de raad niet kunnen vaststellen. Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen verweerder en klaagster. Het vierde klachtonderdeel is dan ook ongegrond.

De maatregel

De raad rekent het verweerder zwaar aan dat hij zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Daarnaast staat deze zaak niet op zichzelf. Aan verweerder zijn in de periode 2018–2020 meerdere tuchtrechtelijke maatregelen betreffende nalatig handelen van verweerder opgelegd. De raad schorst verweerder voor de duur van twee weken.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant