Uitspraak: Hof bekrachtigt uitspraak van raad: schrapping van advocaat blijft staan

Verweerder is tot augustus 2018 advocaat geweest. Op 5 mei 2011 is verweerder bestuurder van klaagster geworden. Behalve verweerder was ook de heer D indirect bestuurder van klaagster. Begin 2012 is door een buitenlands bedrijf een bedrag van $ 5.000.000,- naar klaagster overgemaakt met de bedoeling dat klaagster, als beheerder van die gelden, daarmee betalingen zou verrichten ten behoeve van een mijnbouwproject in Kazachstan.

Verweerder heeft voor diensten die hij zou hebben verleend een bedrag van € 330.678,- aan klaagster gefactureerd. Verweerder heeft in zijn hoedanigheid van bestuurder van klaagster aan zijn eigen kantoor bedragen overgemaakt waarmee het grootste deel van deze facturen is voldaan, namelijk tot een bedrag van € 307.578,-. Daarnaast heeft verweerder in november 2015 een totaalbedrag van € 61.710,- naar zijn privérekening overgemaakt.

Nadat verweerder als bestuurder van klaagster is teruggetreden, heeft een trustkantoor zijn werkzaamheden overgenomen. Dit kantoor vond onregelmatigheden in de administratie van klaagster, waarna een onderzoek is gestart. Op 1 augustus 2018 is namens klaagster strafrechtelijke aangifte tegen verweerder gedaan. In een civiele procedure is verweerder veroordeeld het geld terug te betalen aan klaagster.

De klacht

Klaagster stelt dat verweerder tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door:

  • in zijn hoedanigheid van bestuurder van klaagster onbevoegd gelden uit het vermogen van klaagster weg te sluizen naar zichzelf, zijn (derdengeldenrekening van zijn) kantoor en naar derden, zonder daarvan een gedegen administratie op te maken of daarover achteraf bij klaagster verantwoording af te leggen;
  • trustdiensten voor klaagster te verrichten zonder te beschikken over de vereiste vergunning op grond van de Wet toezicht trustkantoren 4 (Wtt);

In een eerdere uitspraak van de raad is de klacht van klaagster in beide onderdelen gegrond verklaard. Aan verweerder is in die beslissing de maatregel van schrapping opgelegd. Verweerder is in beroep gegaan tegen deze uitspraak.

De beoordeling

Verweerder stelt dat hij als bestuurder altijd transparant heeft gehandeld en dat aan hem decharge is verleend door klaagster. Verweerder handhaaft zijn standpunt dat hij geen trustdiensten heeft verricht en dat de werkzaamheden die hij uitvoerde vielen onder verantwoordelijkheid van een trustkantoor.

Klaagster heeft in reactie op de aangevoerde beroepsgronden onder meer gesteld dat verweerder het onttrekken van meer dan € 1.000.000,- niet jegens haar heeft verantwoord en dat hij in zijn handelen geenszins transparant is geweest. Aan de decharge kan geen waarde worden gehecht volgens klaagster.

Het hof acht het eerste klachtonderdeel gegrond. Het hof komt namelijk tot het oordeel dat verweerder zichzelf ten koste van klaagster heeft bevooroordeeld. Hierdoor heeft hij niet integer gehandeld. Verweerder heeft zijn eigen financiële belangen boven die van de aan hem toevertrouwde belangen van klaagster gesteld en zichzelf daarmee verrijkt ten koste van die belangen, aldus het hof. Op het moment van decharge verlening beschikte klaagster niet over alle informatie, zodat niet kan worden gezegd dat zij haar recht om te klagen heeft verwerkt en dit verweer dus niet op gaat.

Ook het tweede klachtonderdeel is gegrond. Het hof stelt vast dat dat verweerder tot 2015, dus gedurende meerdere jaren, is opgetreden als trustee. Hij heeft daarvoor niet de benodigde vergunning aangevraagd of gekregen. Dat hij die werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een trustkantoor heeft verricht, is niet aannemelijk geworden volgens het hof.

De uitspraak van de raad wordt bekrachtigd. De maatregel blijft staan.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant