Uitspraak: Waarschuwing wegens gebrekkige communicatie

Op diverse momenten is het voor klager onduidelijk geweest wiens belangen de notaris behartigde en op welke wijze. Klager heeft een klacht ingediend wegens gebrekkige communicatie.

Procesverloop

De vader van klager heeft de vader van klager bij testament over zijn nalatenschap beschikt. Op grond van de wet heeft de vader zijn gehele nalatenschap achtergelaten aan de moeder en zijn zeven kinderen, ieder voor het één/achtste gedeelte van zijn nalatenschap. Klager en zijn moeder zijn in september 2006 een vof aangegaan. Deze vof is per september 2010 ontbonden en de onderneming is voortgezet door klager. Daarna ontstonden problemen tussen klager en de familie toen klager de juridische levering van het onroerend goed wenste. De familie van klager betwistte dat klager recht had op de boerderij, althans dat hij het recht had de boerderij en de manege over te nemen tegen een in een koopoptie genoemd bedrag.

In 2011 kreeg de notaris de opdracht te onderzoeken op welke wijze het tot de onderneming behorende bedrijfsgedeelte kon worden overgedragen aan klager. De notaris heeft bemiddeld tussen de familieleden, omdat zij moesten instemmen met de overdracht, aldus de notaris. Dit heeft niet tot overeenstemming geleid. Bij vonnis in kort geding is bepaald dat alle tot de nalatenschap behorende registergoederen aan klager dienden te worden geleverd. De notaris heeft het vonnis uitgevoerd in een akte. Daarna is er een bodemprocedure gestart tussen klager en zijn broers en zussen over de hiervoor bedoelde koopoptie.

Nadien is door de notaris de aangifte erfbelasting verzorgd. De opdracht hiertoe kwam van een daartoe door de overige erfgenamen gemachtigde zus van klager. In de aangifte is opgenomen dat het hiervoor genoemde onroerend goed tot het vermogen van moeder behoorde. Namens klager heeft een boekhouder, de notaris verzocht de aangifte erfbelasting aan te passen.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij niet zorgvuldig is geweest en zich partijdig heeft opgesteld. De klacht valt uiteen in de volgende onderdelen:

1) De notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door niet goed vast te leggen wiens belangen worden behartigd, geen gedegen juridisch onderzoek te doen en op basis van onvoldoende juridische beoordeling van de zaak bemiddelend optreden en/of werkzaamheden te verrichten;

2) Er is sprake van belangenverstrengeling/benadeling van klager door zich als zijnde diens voormalig partijnotaris nadien anders jegens derden uit te laten dan gedurende de samenwerking en uitvoering van diens opdracht en daarbij vergaande en onjuiste uitlatingen te doen die schade kunnen toebrengen aan de belangen van klager;

3) Er is sprake van handelen in strijd met de geheimhoudingsverplichting ex artikel 22 Wna door inzage te geven in het dossier van klager aan derden alsook door aan derden (onjuiste) uitlatingen te doen over hetgeen de notaris uit de contacten met klager en diens advocaat bekend is;

4) De notaris heeft onjuiste en/of onduidelijke uitspraken gedaan;

5) De notaris heeft gehandeld in strijd met de informatie- en onderzoeksplicht, waardoor verwarring is ontstaan en bijvoorbeeld onjuiste aangifte erfbelasting is gedaan;

6) De notaris is toezeggingen niet nagekomen zoals met betrekking tot de aangifte erfbelasting, waardoor klager financieel is/wordt benadeeld.

De beoordeling

De Kamer is het ermee eens dat de notaris niet als partijnotaris voor de man optrad, maar vindt tegelijkertijd dat de notaris hier best wat duidelijker in had kunnen zijn. Een berichtje hierover aan de man en/of de overige familie is er namelijk niet. In eerdere situaties behartigde de notaris de belangen van zowel de voltallige familie, als de individuele belangen van de man bij externe zaken. Bovendien declareerde hij zijn werkzaamheden in deze zaak soms aan de familie, en soms aan alleen de man. Het is volgens de kamer dus niet zo vreemd dat er onduidelijkheid is ontstaan over de vermeende opdrachtgever van de notaris.

De tweede vraag die dan rijst, betreft de geheimhoudingsplicht; de man dacht immers dat de notaris enkel voor hem werkte, en is daarom niet blij dat enkele dossiers door de notaris doorgezet werden naar de voltallige familie. De notaris zegt echter dat hij niet alleen voor de man werkte, en dat er van schending van zijn geheimhoudingsplicht kortom geen sprake is; hij besprak de dossiers immers met zijn cliënten. Op dit punt is de kamer het met de notaris eens. Ondanks dat er onduidelijkheden over zijn rol bestaan, stond de notaris in zijn recht om de informatie met zijn cliënten te delen.

Ondanks de ongelukkige handelingen van de notaris, denkt de tuchtrechter dat hij continu als doel voor ogen heeft gehad om het conflict binnen de familie op te lossen. Zo is er, ondanks de ontstane onduidelijkheid, geen sprake geweest van bevoor- of benadeling van familieleden door de notaris. Toch was het aan de notaris om vanaf het begin duidelijk te maken wiens belangen hij behartigde; de tuchtrechter geeft hem hiervoor een waarschuwing.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden verklaart de klacht deels gegrond en bepaalt dat notaris bij wijze van tuchtmaatregel een waarschuwing krijgt opgelegd.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant