Uitspraak: Kandidaat-notaris krijgt maatregel van berisping opgelegd

In een brief van 19 mei 2017 heeft de kandidaat-notaris aan klaagster laten weten een opdracht te hebben ontvangen van de zuster van klaagster. Hij gaat haar ondersteunen bij de afwikkeling van de nalatenschap van de moeder van klaagster (hierna: erflaatster). Erflaatster heeft klaagster onterfd. Klaagster heeft vervolgens de kandidaat-notaris laten weten dat zij overwoog een beroep te doen op de legitieme portie.

Gesprek met klagers en kandidaat-notaris

Op 6 juni 2017 heeft de kandidaat-notaris op het notariskantoor gesproken met klagers. Het gesprek is door klager opgenomen. De kandidaat-notaris heeft klagers uitgenodigd om op het notariskantoor dagafschriften van de betaalrekening van erflaatster in te zien. Verder heeft de kandidaat-notaris geschreven:

“Het hiervoor bedoelde gesprek vorige week is beëindigd op een voor U en ondergetekende minder plezierige wijze. Gelet op mijn herhaalde uitnodiging en met de kennis van de wederzijdse gevoeligheden wordt verondersteld dat deze eventuele tweede bijeenkomst meer succesvol zal verlopen. Althans ondergetekende zal zich ten zeerste daartoe inspannen. (…) Ondanks dit min of meer formele aspect hoop ik dat het bovenstaande het begin kán zijn van een hernieuwde start, op basis van wederzijds respect.”

Op 25 januari 2019 is de nalatenschap van erflaatster afgewikkeld.

Niet nakomen zorg- en informatieplicht

Allereerst verwijten de klagers de kandidaat-notaris dat hij zich in het gesprek op 6 juni 2017 respectloos, denigrerend, intimiderend, misleidend, egoïstisch en agressief heeft gedragen. Ten tweede vinden de klagers dat het transcript van het gesprek aantoont dat de kandidaat-notaris zijn zorg- en informatieplicht niet is nagekomen. Tot slot verwijten klagers de notaris dat zij niet heeft ingegrepen toen de kandidaat-notaris zich misdroeg in het gesprek.

kandidaat-notaris heeft niet professioneel gehandeld

Dat het gedrag van de kandidaat-notaris niet past bij de professionaliteit die van een notaris mag worden verwacht, vindt de kandidaat-notaris te ver gaan. Hij is van mening dat hij door zijn brief van 13 juni 2017 heeft geprobeerd om het een en ander op professionele wijze te herstellen.

De kamer is van oordeel dat de klacht over de bejegening van klagers door de kandidaat-notaris in het gesprek gegrond is. Uit het transcript blijkt dat de kandidaat-notaris meerdere malen met stemverheffing heeft gesproken. Daarnaast kon hij daarbij zijn emoties niet in bedwang houden. Een dergelijke manier van communiceren past niet bij een professionele beroepsbeoefenaar. Volgens de kamer hoort het bij het gereedschap van een goed notaris om te zorgen dat een gesprek niet uit de hand loopt.

Niet voldoen aan informatieplicht

De klacht dat de kandidaat-notaris niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan, slaagt niet. Uit het transcript blijkt dat de kandidaat-notaris ten eerste duidelijk heeft willen maken dat klaagster uiteindelijk recht zou hebben op haar deel in de verkoopwaarde van de woning. Ten tweede wilde hij duidelijk maken dat de op het financiële overzicht vermelde WOZ-waarde slechts een indicatie was.

Bekwaamheid kandidaat-notaris

De notaris dient er zorg voor te dragen dat zijn medewerkers beschikken over de vereiste bekwaamheid voor het verrichten van hun werkzaamheden. Echter, de kamer is van oordeel dat de notaris niet tuchtrechtelijk is te verwijten dat zij niet heeft ingegrepen. Hoewel zij wel in de spreekkamer is geweest om koffie te presenteren, was zij niet bij het gesprek betrokken. Onvoldoende is komen vast te staan dat zij toen had moeten ingrijpen. De klacht tegen de notaris wordt daarom ongegrond verklaard.

De Kamer verklaart de klacht tegen de kandidaat-notaris dus gegrond. De kamer legt aan hem de maatregel van berisping op. De klacht tegen de notaris is ongegrond.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant