Uitspraak: Klachten niet van dien aard dat sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

De heer A en de Heer zijn bestuurders van Stichting X en Stichting Z. Stichting Z is eigenaar van bosgrond. Op het bosperceel heeft Stichting Z een eerste recht van hypotheek en pand gevestigd voor een waarde van 90.000 euro ten behoeve van Stichting X. De rechtbank heeft voor recht verklaard dat de door Stichting Z gestelde vordering van Stichting X niet bestaat. De rechtshandelingen die hebben geleid tot vestiging van het recht van hypotheek en pand in de hypotheekakte vernietigd. Het hof heeft dit vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Vervolgens hebben klagers de notaris aansprakelijk gesteld. De notaris heeft bevestigd dat de claim via zijn assurantiepersoon is aangemeld bij zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De assurantiepersoon heeft gevraagd om nadere stukken aan te leveren. De claim van klagers is door de verzekering op inhoudelijke gronden afgewezen.

De klacht

De klacht wordt opgebouwd op grond van de volgende onderdelen. Onderdeel 1 ziet erop dat geen geldig recht van hypotheek is gevestigd. Onderdeel 2 gaat over het verwijt dat de notaris zijn aansprakelijkheidsverzekering te laat geïnformeerd zou hebben over de klacht. Ook zouden de gevraagde stukken te laat aan de verzekering zijn overhandigd.

Beoordeling

Notarissen zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak voor wat betreft het handelen of nalaten dat strijdigheden zou kunnen opleveren. De notaris moet zich gedragen zoals wordt betaamt. De kamer dient te onderzoeken of sprake is van een verwijtbare handeling.

De notaris stelt dat klagers geen redelijk belang hebben bij het indienen van de klacht. Er moet sprake zijn van enig redelijk belang, wat ruim moet worden opgevat. Het kan gaan om een rechtstreeks, indirect of afgeleid belang. Klagers waren partij bij het vestigen van het recht in de akte en daarom rechtstreeks belanghebbende. Klagers zijn dus ontvankelijk.

Klachtonderdeel 1

In het vonnis van de rechtbank zijn de handelingen met betrekking tot het vestigen van het recht van hypotheek en pand vernietigd. De notaris heeft medewerking verleend aan het vestigen van dit recht. De notaris heeft onbetwist verklaard dat hij geen bemoeienis heeft gehad met het opstellen en verlenen van de akte. De akte is opgesteld door en verleden voor de waarnemer van de notaris.

De kamer is van mening dat de handelingen van een waarnemend notaris in beginsel niet onder de verantwoordelijkheid valt van de waargenomen notaris. Dit kan anders zijn, maar daar is hier geen sprake zijn omdat de notaris geen bemoeienis heeft gehad. De notaris kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt: de klacht is ongegrond nu deze niet is gericht tegen de waarnemer van de notaris.

Klachtonderdeel 2

Dit onderdeel ziet erop dat klagers verwijten dat de aansprakelijkheidsverzekering te laat is ingeschakeld en stukken te laat zijn overhandigd. De kamer overweegt de klacht. Daarop wijst zij klager erop dat de claim van klagers binnen 4 maanden is afgehandeld, wat te beschouwen is al een redelijke termijn. Het verzamelen van informatie duurde een tijdje in verband met een vakantieperiode. Ook gezien de gezondheidstoestand van de notaris heeft de zaak wellicht enige vertraging opgelopen. Toch is geen sprake van een dusdanig late reactie dat dit tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Dit onderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klagers hebben op de zitting verzocht op de notaris en de verzekeraar een termijn te stellen van maximaal vier weken waarin de schade op een acceptabele manier wordt afgehandeld. Klagers hebben hun klacht hiermee uitgebreid. Dit is in strijd met de goede procesorde, omdat de notaris daar niet behoorlijk op heeft kunnen reageren. Ook is in een dergelijke procedure geen plaats voor een termijnstelling. Dit onderdeel wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier voor contact.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant