Uitspraak: Klacht met het oog op ne bis in idem-beginsel niet-ontvankelijk verklaard

Het accountantskantoor B heeft de jaarrekeningen 2010 samengesteld van de vennootschap C Holding en haar dochtervennootschappen C Makelaardij en C Vastgoeddiensten. Deze vennootschappen werden beheerst door D. Klaagster drijft een boekhoud- en administratiekantoor, waarbij de werkzaamheden feitelijk worden verricht door klager. Klagers zijn jarenlang de administrateur en adviseur geweest van de vennootschappen waarin D een indirect belang had. In dat verband hebben klagers over de boekjaren 2009 en 2010 de administratie verzorgd van de Holding, de Makelaardij en de Vastgoeddiensten.

Namens B heeft betrokkene Y2 vanaf april 2011 de samenstellings-werkzaamheden voor de jaarrekeningen 2010 van de Holding, de Makelaardij en de Vastgoeddiensten uitgevoerd. Per medio september 2011 heeft hij B verlaten. De werkzaamheden voor de Holding, de Makelaardij en de Vastgoeddiensten zijn toen overgedragen aan betrokkene Y1.

Op 24 december 2014 hebben klagers bij de Accountantskamer een klacht ingediend tegen betrokkenen. Deze klacht is deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Klagers en betrokkenen hebben tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waarop nog niet is beslist.

De klacht

Betrokkenen hebben zich volgens klagers, bij het samenstellen van de jaarrekeningen 2010 van de Makelaardij en de Holding schuldig gemaakt aan jaarrekeningenfraude ofwel boekhoudfraude met als doel om de rekening-courantschuld van de bestuurders weg te werken en schade voor een selectieve groep schuldeisers, bestaande uit familie en vrienden, als gevolg van faillissementen van de vennootschappen te beperken.

De beoordeling

De accountantskamer stelt zichzelf de vraag of klagers, die al eerder een klacht tegen betrokkenen hebben ingediend waarop door de tuchtrechter in eerste aanleg definitief is beslist, opnieuw een klacht tegen betrokkenen mogen indienen, en zo ja, in welke gevallen dat dan mogelijk is.

In de eerste klacht werd betrokkenen verweten dat:

  • zij samengespannen hebben met de bestuurder van de C-vennootschappen om de financiële schade voor henzelf, D en ‘family & friends’ te beperken en de faillissementen van de C-vennootschappen te orkestreren;
  • zij niet integer hebben gehandeld en malversaties hebben gepleegd door de jaarrekeningen 2010 van de C-vennootschappen samen te stellen, die niet eens bij benadering een getrouw beeld geven, welke verwijten zij vooral hebben gebaseerd op de stelling dat ten onrechte in de jaarrekeningen 2010 de post ‘overname schuldlening middels cedering’ was opgenomen.

Ondanks dat de bewoordingen in de eerste klacht niet helemaal hetzelfde zijn als in deze klacht stelt de Accountantskamer vast, dat beide klachten in wezen geen andere klachten zijn. In zo’n geval brengt het beginsel van ne bis in idem met zich dat, behoudens zeer bijzondere omstandigheden, welke gesteld noch gebleken zijn, door die klager niet nog een tuchtprocedure kan worden gestart, leidende tot een nieuwe inhoudelijke beoordeling van het handelen.

De Accountantskamer is van meningen dat klagers ruim voor de dag van de mondelinge behandeling van de eerste klacht, gezien het feit dat zij de boekhouding van de Makelaardij en de Holding verzorgd hadden, redelijkerwijs van de door hen nieuw aangevoerde klachtonderdelen op de hoogte hadden kunnen zijn. Het had dan ook op de weg van klagers gelegen om deze nieuwe feiten en omstandigheden al in de eerdere klachtprocedure in te brengen. De klacht wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant