Uitspraak: Klacht omtrent de uitvoering van audits door accountant ongegrond

Klaagster is een vereniging die de belangen behartigt van professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders en de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt. Zij stelt daartoe kwaliteitseisen aan haar leden. Leden moeten aantonen dat ze aan deze kwaliteitseisen voldoen door jaarlijks een audit te ondergaan. De audits worden uitgevoerd door accountants die door klaagster zijn geselecteerd en speciaal zijn opgeleid om dit soort audits te doen. Betrokkene behoort tot de pool van door klaagster geselecteerde accountants die deze audits uitvoeren.

De audit moet worden uitgevoerd conform de regels die zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren (hierna: het Besluit). Het Besluit bevat regels over de omvang van de te nemen steekproef, het onderzoek en de verslaglegging.

In de loop van 2017 is bij de toenmalige directeur van klaagster, gemeld dat betrokkene voorafgaand aan de audit de dossiers voor de steekproef bekend maakt. Zij heeft daarop telefonisch contact gehad met betrokkene.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Zij baseert haar klacht op de volgende verwijten:

  • als betrokkene een audit uitvoert bij een bewindvoerder maakt hij vooraf bekend welke dossiers hij in zijn onderzoek betrekt, hetgeen niet is toegestaan;
  • betrokkene voert niet altijd onderzoek uit op locatie, terwijl dat wel is voorgeschreven.

De beoordeling

Betrokkene stelt zich op het standpunt dat de klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard omdat klaagster niet eerst de klachtenprocedure bij het kantoor van betrokkene heeft gevolgd en evenmin de klacht heeft kortgesloten met het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM. Dit verweer faalt, beide zijn geen voorwaarde om een klacht te kunnen indienen.

Op de zitting heeft de gemachtigde van klaagster gesteld dat klaagster bijeenkomsten heeft georganiseerd voor de accountants die in haar pool de audits verzorgen. Bij die bijeenkomsten is volgens klaagster uitdrukkelijk meegedeeld dat het niet is toegestaan om vooraf te laten weten welke dossiers in de steekproef worden betrokken en dat bij het uitvoeren van een audit altijd een waarneming ter plaatse moet worden uitgevoerd. Betrokkene heeft betwist dat tijdens de bijeenkomst waarbij hij aanwezig is geweest, uitdrukkelijk is gezegd dat bij een audit een waarneming ter plaatse is voorgeschreven.

Betrokkene heeft op de zitting uiteengezet hoe hij een audit uitvoert. Incidenteel stelt betrokkene, vooruitlopend op het bezoek ter plaatse een paar dagen later, enkele vragen aan de bewindvoerder. Het gaat dan alleen om vragen van administratieve aard. Zwaarwegender kwesties worden alleen ter plaatse besproken. Betrokkene stelt zijn audit in de meerderheid van de gevallen volledig uit te voeren tijdens een bedrijfsbezoek, soms logt hij wel vooraf in. Maar alle te onderzoeken organisaties worden persoonlijk bezocht volgens betrokkene.

De Accountantskamer overweegt ten aanzien van het eerste klachtonderdeel, dat het Besluit niet bepaalt dat het vooraf bekend maken van de steekproef niet is toegestaan. Daarnaast heeft betrokkene, volgens de Accountantskamer, op de zitting gemotiveerd weersproken dat hij voorafgaand aan de waarneming ter plaatse een lijst opvraagt van alle dossiers en vervolgens aan de bewindvoerder laat weten welke dossiers hij in het kader van de audit zal onderzoeken. Het eerste klachtonderdeel wordt daarom ongegrond verklaard.

Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond omdat klaagster niet aannemelijk heeft gemaakt dat betrokkene meermaals volstaan heeft met het uitvoeren van audits op afstand.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant