Uitspraak: Klacht omtrent partijdigheid notaris ongegrond verklaard

In deze zaak staat de partijdigheid van de notaris centraal. Klager is erfgenaam van zijn moeder. Op 13 maar 2019 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de notaris, klager, zijn zus en twee andere erfgenamen. In dit gesprek is afgesproken op welke wijze uitvoering zou worden gegeven aan het vonnis waarbij de zus van klager is veroordeeld tot medewerking aan de overdracht van een tot de nalatenschap behorende woning aan klager. Op 14 mei 2019 zijn de afspraken over de verdeling van de woning uitgevoerd.

De twee andere erfgenamen hebben aangegeven de gevraagde medewerking niet te verlenen. Om die medewerking alsnog te verkrijgen heeft de zus van klager om juridische bijstaand gevraagd aan de advocaat. Deze advocaat was werkzaam om het kantoor van de notaris.

Met het oog op de procedure tegen de andere erfgenamen, die gevoerd zou worden door klager en zijn zus, heeft de advocaat medewerking gevraagd aan de notaris. De notaris werd gevraagd een volmacht op te stellen waarbij klager en zijn zus de stichting machtigden om namens hen gezamenlijk op te treden. De notaris heeft zich op het standpunt gesteld dat de stichting als gevolmachtigde zou kunnen optreden wanneer klager en zijn zus deze zouden machtigen met de door het kantoor in zaken als deze standaard gehanteerde volmacht en akkoord zouden gaan met een opdrachtbevestiging. Bedoelde volmacht bevat een vrijwaringsclausule.

De klacht

Klager verwijt de notaris het volgende.

  • een advocaat van hetzelfde kantoor treedt op als advocaat van de wederpartij van klager, terwijl klager eerder klant was van het notariaat;
  • de notaris is niet voorgesteld aan klagers toen hij met de zaak begon;
  • de notaris heeft voorbarig contact gelegd met de wederpartij van klager;
  • de opdracht tot het opstellen en uitvoeren van de volmacht bevat een onredelijk bezwarend vrijwaringsbeding.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1

De kamer is van oordeel dat klager onvoldoende heeft onderbouwd waarom de gevolgde werkwijze de onpartijdigheid of onafhankelijkheid van de notaris schaadt. De enkele omstandigheid dat de notaris en de advocaat beiden werkzaam zijn voor hetzelfde samenwerkingsverband, rechtvaardigt het verwijt dat klager de notaris hier maakt niet, zo overweegt de kamer. Klachtonderdeel 1 is ongegrond.

Klachtonderdeel 2

De kamer stelt vast dat na het gesprek op 13 maart 2019 het dossier intern is afgesloten. Hiervan is echter door de notaris geen mededeling gedaan aan klager, hetgeen beter ware geweest, maar dit valt de notaris niet te verwijten, zo overweegt de kamer. Van overdracht van werkzaamheden is dus geen sprake geweest, waardoor het voorstellen niet nodig was. Het tweede klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 3

Uit de toelichting op dit klachtonderdeel volgt dat klager de zus van klager aanmerkt als wederpartij. Echter in het geval van de volmacht waarvoor de advocaat contact zocht met de notaris kan de zus van klager niet worden aangemerkt als de wederpartij. De volmacht was namelijk juist bedoeld om klager en zijn zus gezamenlijk te laten optreden. Klachtonderdeel 3 is ongegrond.

Klachtonderdeel 4

Bij gebrek aan feitelijke onderbouwing van dit verwijt en betwisting daarvan door de notaris wordt ook het tweede klachtonderdeel ongegrond verklaard.

Klachtonderdeel 5

De kamer overweegt ten eerste dat de notaris dit verwijt gemotiveerd heeft betwist. Tegenover deze gemotiveerde betwisting door de notaris hebben klagers hun verwijt dat sprake is van een uitzonderlijk beding dat onredelijk bezwarend is op dit punt niet nader onderbouwd. Daarbij komt dat toetsing van de redelijkheid van een beding in de opdrachtvoorwaarden in beginsel is voorbehouden aan de civiele rechter. Het vijfde klachtonderdeel is gegrond.

De beslissing

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant