Uitspraak: Klacht over advocaat van wederpartij ongegrond verklaard

Klager was verwikkeld in een civielrechtelijke procedure betreffende gezag, hoofdverblijf en contact- en informatieregeling ten aanzien van de minderjarige D. Verweerster trad in deze procedure op als advocaat van de wederpartij van klager. Verweerster heeft bij brief van 22 mei 2019 aan de rechtbank verzocht om vastlegging van een contactregeling tussen D en de cliënte van verweerster. De rechtbank heeft bij tussenbeschikking van 25 september 2019 in aanvulling op de bij tussenbeschikking van 7 februari 2019 vastgestelde contact- en informatieregeling een voorlopige contactregeling vastgesteld. Ingevolge voormelde beschikking was klager verplicht om éénmaal per maand met D bij een Nederlands consulaat in Turkije te verschijnen zodat de cliënte van verweerster en D van (ten minste) een half uur een Skypecontact konden hebben, onder oplegging van dwangsommen tot een maximum van € 12.500,00.

Klager heeft op 1 november 2019 een klacht bij de Raad voor de Kinderbescherming ingediend over een medewerkster van de raad en op 4 november 2019 bij de deken een klacht ingediend over verweerster.

De klacht

Klager verwijt verweerster het volgende.

 • Verweerster heeft de rechter opzettelijk van onjuiste niet bestaande feiten betreffende het faciliteren van Skypevoorzieningen door het Nederlandse consulaat te I. voorzien om daarmee de beslissing van de rechter te beïnvloeden;
 • Verweerster zou namens haar cliënt de boete kunnen opeisen, terwijl skypecontact via het Nederlandse consulaat helemaal niet mogelijk is;
 • Verweerster heeft klager nodeloos op kosten gejaagd, omdat hij hoger beroep tegen de tussenbeschikking van de rechtbank heeft moeten instellen;
 • Verweerster heeft ten onrechte ter zitting van 15 januari 2019 tegen de rechter verklaard dat haar kantoor voorzorgsmaatregelen heeft moeten nemen vanwege bedreigingen van de (familie van) klager. Klager heeft niet bedreigd, maar is bedreigd;
 • Verweerster weigert in te gaan op het voorstel van klager om het Skypecontact te laten plaatsvinden op de locatie van de kinderpsycholoog.

De beoordeling

De raad stelt voorop dat de klacht ziet op de advocaat van de wederpartij. De advocaat van de wederpartij geniet een ruime mate van vrijheid in de manier waarop hij de belangen van zijn cliënt behartigt. Deze vrijheid is niet absoluut, maar kan onder andere worden begrensd worden doordat hij zich onnodig grievend uitlaat over de wederpartij, feiten of onwaarheden poneert waarvan hij weet dat ze niet waar zijn en de advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van zijn wederpartij onnodig of onevenredig schaadt. De advocaat moet zich dan ook onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen. Uit de aan de raad overgelegde (proces)stukken volgt dat verweerster steeds de belangen van haar cliënte heeft behartigd en in de civielrechtelijke procedure tussen partijen het standpunt van haar cliënte heeft verwoord.

Klachtonderdeel 1 Verweerster heeft zich door een medewerkster van de Raad voor de Kinderbescherming laten informeren over de skypemogelijkheden door het Nederlandse consulaat in Turkije. Dat achteraf is gebleken dat de verstrekte informatie niet bleek te kloppen valt verweerster tuchtrechtelijk niet aan te rekenen omdat niet is gebleken dat zij dit wist.

Klachtonderdeel 2 en 3 Het stond verweerster vrij om zich met een verzoek tot het vaststellen van een contactregeling tot de rechter te wenden. Verweerster heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het haar cliënte ging om het skypecontact op zich en niet zozeer waar dit zou plaatsvinden. Niet gebleken is dat verweerster door opzettelijke leugens een onmogelijke contactregeling heeft laten vaststellen met als doel het innen van dwangsommen. De dwangsommen zijn ook, toen bleek dat skypecontact via het Nederlandse consulaat niet mogelijk bleek, niet aangezegd. Ook deze klachtonderdelen zijn ongegrond.

Klachtonderdeel 4 Het is niet gebleken dat verweerster wist althans behoorde te weten dat zij, als hier al sprake van is, onjuiste informatie heeft verwoord in haar standpunten. Ook het vierde klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 5 Verweerster heeft in haar verweer naar voren gebracht dat niet direct is ingegaan op het voorstel van klager om het skypecontact te laten plaatsvinden bij de kinderpsycholoog, omdat haar cliënte eerst meer onderzoek naar de mogelijkheden van skypecontact bij een onafhankelijke derde wenselijk achtte. Het stond verweerster vrij om in overleg met haar cliënte de aanpak van de zaak te bepalen en niet in te gaan op het voorstel van klager. Hiervan valt verweerster tuchtrechtelijk geen verwijt te maken. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

De klacht wordt in alle onderdelen kennelijk ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant