Uitspraak: Klacht tegen accountant ongegrond: Huurtoeslag is met voldoende zorgvuldigheid aangevraagd

Betrokkene is registeraccountant en is verbonden aan ‘het accountantskantoor’. De (schoon)moeder van klagers was eigenaar van een woning. In 1997 is deze woning verkocht aan klager sub 2. Daarbij is het levenslang recht van vruchtgebruik van de woning aan moeder toegekend. Moeder en haar zoon zijn sinds de beginjaren 2000 klant bij het accountantskantoor van betrokkene.

De zoon heeft in 2015 aan de heer B, medewerker van het accountantskantoor, gevraagd een huurovereenkomst op te stellen voor moeder, omdat moeder de woning huurt van klager sub 2. Ook heeft hij de medewerker gevraagd om bij de belastingdienst huurtoeslag voor moeder aan te vragen.

De medewerker heeft een huurovereenkomst opgesteld. In deze huurovereenkomst staat dat de huur € 650,- per maand bedraagt, exclusief gas, water en licht. Deze huurovereenkomst is aan de zoon toegezonden. Op basis van deze huurovereenkomst heeft de medewerker huurtoeslag voor moeder aangevraagd. De belastingdienst heeft moeder vanaf 2015 huurtoeslag toegekend.

De zoon heeft de huurovereenkomst doorgestuurd aan klagers. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij de huursom heeft gewijzigd, omdat de huur € 650,- inclusief servicekosten, gas, water, elektra en omzetbelasting is. De zoon heeft deze wijziging niet doorgegeven aan het accountantskantoor. Op een gegeven moment is moeder overleden. De belastingdienst heeft de erven van moeder bericht dat moeder geen recht had op huurtoeslag, omdat de woning (deels) haar eigendom was. De ontvangen huurtoeslag is teruggevorderd.

Klagers hebben bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De belastingdienst heeft het bezwaar gedeeltelijk gegrond verklaard, omdat uit de uittreksels van het Kadaster is gebleken dat zij geen mede-eigenaar was. Wel is de toegekende huurtoeslag met terugwerkende kracht verlaagd, omdat de huurtoeslag was toegekend op basis van een kale huur van € 650,-. Doordat de overeengekomen huursom € 650,- inclusief servicekosten, gas, water, elektra en omzetbelasting bedroeg, is de Belastingdienst uitgegaan van een rekenhuur van € 357,50.

Klagers hebben het accountantskantoor aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben geleden, doordat de medewerker bij het opstellen van de huurovereenkomst geen rekening heeft gehouden met het vruchtgebruik van moeder. Betrokkene heeft klagers daarop laten weten dat het accountantskantoor geen aansprakelijkheid erkent in deze zaak, omdat klagers zelf wisten dat moeder het vruchtgebruik van de woning had.

De advocaat van klagers heeft later nogmaals aanspraak gemaakt op vergoeding van de door klagers geleden schade. De klachtbehandelaar van het accountantskantoor heeft hierop bestreden dat sprake is van verwijtbaar handelen door de medewerker of betrokkene. Om de zaak tot een einde te brengen heeft de klachtbehandelaar een schikkingsvoorstel van € 2.500 gedaan. Klagers hebben dit voorstel geaccepteerd.

De klacht

Betrokkene heeft volgens klagers gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klagers verwijten betrokkene:

  • dat de huurtoeslag op grond van onjuiste gegevens is aangevraagd;
  • dat hij zijn zorgplicht jegens klagers heeft geschonden;
  • dat hij zich een accountant onwaardig heeft gedragen.

De beoordeling

Ten aanzien van het eerste klachtonderdeel hebben klagers aangevoerd dat de medewerker de huurtoeslag heeft aangevraagd zonder dat hij beschikte over een ondertekende huurovereenkomst. Hierdoor is hij uitgegaan van een verkeerde huursom. De Accountantskamer is van oordeel dat de medewerker bij het aanvragen van de huurtoeslag voldoende zorgvuldig heeft gehandeld. De medewerker heeft alle relevante gegevens goed doorgesproken met de zoon. De zoon heeft daarna de medewerker niet op de hoogte gebracht van de aangepaste huursom. Verder kan hem ook niet worden aangerekend dat hij geen rekening heeft gehouden met het recht van vruchtgebruik. De medewerker was daar niet mee bekend, omdat in het dossier van moeder geen documenten zaten waaruit bleek dat zij het recht van vruchtgebruik op de woning had. Dat uit een voorstel van betrokkene uit 2005 blijkt dat betrokkene wel op de hoogte was van het recht van vruchtgebruik van moeder, leidt niet tot een ander oordeel. Betrokkene had immers geen bemoeienis met het opstellen van de huurovereenkomst. Omdat de medewerker voldoende zorgvuldig heeft gehandeld hoeft niet gekeken te worden naar de verantwoordelijkheid hierover van betrokkene.

Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel hebben klagers aangevoerd dat zij betrokkene om hulp hebben gevraagd, maar betrokkene geen hulp heeft geboden. Omdat tussen klagers en het accountantskantoor geen klantrelatie bestond, was betrokkene volgens de Accountantskamer niet gehouden om klagers bij te staan tijdens de bezwaarprocedure bij de belastingdienst. Klagers hebben betrokkene daarvoor ook geen opdracht gegeven. Ook dit klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Ten aanzien van het derde klachtonderdeel hebben klagers naar voren gebracht dat betrokkene feiten heeft verdraaid, anderen de schuld heeft gegeven en niet relevante informatie heeft aangehaald om te voorkomen dat het accountantskantoor de schade van klagers zou moeten vergoeden. Volgens vaste jurisprudentie van de Accountantskamer is het een accountant toegestaan in een zakelijk conflict een verdedigbaar civielrechtelijk standpunt aan zijn wederpartij, en eveneens aan derden, kenbaar te maken, behoudens bijzondere omstandigheden. Van bijzondere omstandigheden op grond waarvan geoordeeld zou moeten worden dat een accountant zich met het oog op de fundamentele beginselen anders had moeten opstellen kan onder meer sprake zijn, indien de accountant bewust een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen of indien de accountant in sterke mate verweten kan worden dat hij een onjuist of misleidend standpunt heeft ingenomen. Klagers hebben volgens de Accountantskamer niet aannemelijk gemaakt dat er van dergelijke bijzondere omstandigheden gesproken kan worden.

De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Joost Papeveld

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant