Uitspraak: Klacht tegen bestuursleden NBA ongegrond verklaard

Betrokkenen waren ten tijde van het indienen van de klacht lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (hierna: NBA). Klaagster is Stichting Wakkere Accountant. Klaagster heeft een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel overgelegd, waarin staat vermeld dat de activiteiten van de klaagster zijn: Het behartigen van de belangen van accountants. De bestuursleden van klaagster staan of hebben als accountant ingeschreven gestaan.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkenen hebben volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels. Klaagster baseert haar klacht op de volgende klachtonderdelen:

 • Betrokkenen hebben hun invloed aangewend om MKB-kantoren zwaar te straffen voor kwaliteitsgebreken maar tegen OOB-kantoren geen enkele maatregel hebben getroffen.
 • Betrokkenen hebben hun invloed aangewend om regelgeving te bewerkstelligen die OOB-kantoren grote commerciële voordelen biedt ten opzichte van alle andere NBA-leden.
 • Betrokkenen hebben geen invloed aangewend om als bestuur een evenwichtige afspiegeling van de accountantsgroep te vormen.
 • Betrokkenen hebben geen zorg gedragen voor een evenwichtige samenstelling van de Accountantskamer, de Raad voor Toezicht en de Bezwarencommissie.
 • Betrokkenen hebben niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door aanwezig te zijn bij de stemming over regelgeving die OOB-kantoren grote commerciële voordelen zou bieden tegenover alle andere NBA-leden.
 • Betrokkenen hebben niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door geen maatregelen te nemen naar aanleiding van AFM-rapporten waaruit zou zijn gebleken dat de kwaliteit bij hun eigen Organisatie tekort schoot en dus wet- en regelgeving niet werd nageleefd.
 • Betrokkenen hebben niet elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen beroepsorganisatie en bestuursleden vermeden door te weigeren een klacht in te dienen tegen een OOB-kantoor.

De Accountantskamer stelt voorop dat het zich heeft afgevraagd of de klacht van klaagster niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Er wordt namelijk afgevraagd of de klachtonderdelen wel zien op een tuchtrechtelijk toetsbare gedraging zoals vermeld in artikel 42 van de Wet op het Accountantsberoep. Maar net als in haar uitspraken van 29 juni 2018, ECLI:NL:TACAKN:2018:43 tot en met 47, heeft de Accountantskamer dit alleen maar overwogen. Er wordt verder geen oordeel over geveld.

De klachtonderdelen worden dus ‘gewoon’ behandeld door de Accountantskamer. Er wordt vastgesteld dat in de klachtonderdelen niet is onderbouwd op welke individuele bijdragen zij betrekking hebben. Er wordt volgens de Accountantskamer gerefereerd naar standpunten van het bestuur en handelen en nalaten van het bestuur. Er is daardoor niet gebleken dat betrokkene ook daadwerkelijk persoonlijk tuchtrechtelijk verwijtbaar zouden hebben gehandeld.

Wanneer er vanuit zou worden gegaan dat de besluitvorming van het bestuur gebaseerd is op unanieme stemmingen en de klachtonderdelen daarnaast betrekking hebben op alle betrokkenen persoonlijk, is er volgens de Accountantskamer onvoldoende specifiek gesteld wat klaagster betrokkenen verwijt. Als voorbeeld wordt klachtonderdeel 5 gegeven. De Accountantskamer stelt hier dat niet is gebleken waarom bestuursleden niet mogen besluiten inzake kwesties die OOB-kantoren aangaan. Klaagster heeft, in het geval dit toch ten onrechte is gedaan, niet aannemelijk gemaakt dat door het bestuur zodanig besluiten zijn genomen ten aanzien van OOB-kantoren dat betrokkene in strijd zou hebben gehandeld met artikel 3.5 van de Beginselen van goed NBA-bestuur.

De Accountantskamer acht de klachten, voor zover ontvankelijk, ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant