Uitspraak: Klachten over beheer van vermogensfonds door accountant deels gegrond

Een accountant verrichtte naast zijn reguliere werkzaamheden als openbaar accountant, werkzaamheden als bestuurslid en penningmeester van een stichting. De stichting is een vermogensfonds, dat financiële steun verleent aan initiatieven die erop gericht zijn om de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.

Het vermogensfonds was opgericht door een echtpaar dat één kind had, dat verstandelijk beperkt was en onder curatele stond. Ze woonde een groot deel van haar leven in een instelling voor verstandelijk beperkte mensen en overleed in 2020. Haar ouders overleden in 1988 en 2000. Een aantal erfgenamen van de verstandelijk beperkte vrouw voeren tegen de stichting een civiele procedure over haar nalatenschap. De nabestaanden stelden in een brief aan het vermogensfonds een reeks vragen over het beheer van het vermogen van de stichting en over de jaarrekeningen van de stichting.

Weigering beantwoorden vragen over het beheer van de stichting

De erfgenamen maakten de accountant bij de Accountantskamer verschillende verwijten. Ten eerste dat hij bij herhaling had geweigerd om de aan hem voorgelegde vragen te beantwoorden over het beheer van de stichting. Ten tweede zou er, onder zijn verantwoordelijkheid, verkeerde financiële informatie op de website van de stichting zijn gepubliceerd. Daarnaast zou hij het stamkapitaal van het fonds niet goed hebben verantwoord in de administratie en de jaarrekeningen. De accountant had volgens de erfgenamen bovendien de controlerend accountant verkeerd geïnformeerd. Ook verleende hij er zijn medewerking aan dat er meer werd uitgegeven dan volgens de statutaire regelingen van het fonds is toegestaan. Tot slot heeft hij volgens hen ook geen toereikende maatregelen genomen om al die fouten te herstellen.

Publicatie deels onjuiste kerngetallen op website

De Accountantskamer verklaart het merendeel van de klachten ongegrond. De klacht is gegrond voor zover deze betrekking heeft op de publicatie van deels onjuiste kerngetallen op de website van de stichting. Tussen partijen was ook niet in geschil dat een aantal kerngetallen die gepubliceerd waren op de website onjuiste rubriceringen bevatten. De Accountantskamer is van oordeel dat de accountant, als bestuurslid en penningmeester van de stichting, verantwoordelijk moet worden gehouden voor de juiste publicatie van de kerngetallen op de website van de stichting. Dat hiervoor gebruik werd gemaakt van de diensten van een administrateur maakt dit niet anders.

De Accountantskamer wijst er op dat betrokkene zorg dient te dragen voor degene die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoert. Hij dient ervoor te zorgen dat diegene hiervoor adequaat is toegerust. Daarnaast dient er toereikende begeleiding van, toezicht op en beoordeling van deze werkzaamheden dient plaats te vinden. Dit op grond van het bepaalde in artikel 14 VGBA. Dit om te voorkomen dat hij in verband zou worden gebracht met informatie die materieel onjuist is. Dat heeft hij niet, althans in onvoldoende mate, gedaan.

Waarschuwing wegens onjuistheden in het beheer van vermogensfonds

De onjuistheden zijn, direct nadat zij aan het licht zijn gekomen, hersteld. Dit getuigt van adequaat handelen van de accountant op dat moment. Echter, dit betekent niet dat daarmee geen betekenis toekomt aan die onjuiste vermeldingen. De Accountantskamer stelt dat een stichting als ANBI verplicht was om bepaalde gegevens op haar website te publiceren. De accountant heeft dan ook gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

De Accountantskamer vindt de maatregel van waarschuwing passend en geboden. Daarbij is in aanmerking genomen dat de accountant zijn taak als penningmeester op het punt van de publicatie van de financiële gegevens op de website van de stichting te licht heeft opgevat. Hierdoor heeft hij gehandeld in strijd met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Accountantskamer lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant