Uitspraak: Accountant heeft onzorgvuldig gehandeld door te weinig onderzoek te doen naar een voorziening

Betrokkene is verbonden aan A. Hij heeft bij jaarrekening over 2015 en bij de jaarrekening over 2016 van de Stichting een goedkeurende controleverklaring verstrekt. Klager was in de periode waarop de klacht ziet in dienst van de Stichting in de functie van financieel manager.

De gemeente verhuurt een aantal buitensportlocaties aan de Stichting. Met ingang van 2015 heeft de gemeente beheertaken van deze buitensportlocaties overgedragen aan de Stichting (hierna: de overdracht). De Stichting is daarmee verantwoordelijk geworden voor de vervanging, het beheer en het dagelijks en groot onderhoud van deze buitensportlocaties. Deze taak wordt gefinancierd door een jaarlijks subsidiebedrag ten behoeve van vervanging sportvelden en door verlaging van de huur van de accommodaties. De financieel manager dacht de kosten te kunnen dekken door dat geld onder te brengen bij een investeringsfonds, maar op advies van de accountant werd gekozen voor het vormen van een voorziening groot onderhoud.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft volgens klager gehandeld in strijd met de voor hem geldende gedrags- en beroepsregels. Klager baseert zijn klacht op de volgende verwijten:

  • het advies van betrokkene om een voorziening groot onderhoud te creëren is onjuist, waardoor toekomstige uitgaven voor vervanging/renovatie van toplagen voor buitensportaccommodaties in de jaarrekening over 2015 van de Stichting ten onrechte niet zijn aangemerkt als investeringen, maar als kosten verantwoord en geparkeerd in de voorziening groot onderhoud;
  • betrokkene heeft tijdens een vergadering in april de onjuiste mededeling gedaan dat de WNT (Wet normering topinkomens) niet van toepassing was, omdat de Stichting niet (meer) voldeed aan het daarvoor geldende subsidiecriterium, en betrokkene heeft een verkeerde inschatting gemaakt van zijn opdrachtgever;
  • de waarderingsgrondslag voor de (berekening van de omvang van de) voorziening groot onderhoud in de jaarrekeningen over 2015 en 2016 is in strijd met wet- en regelgeving en in strijd met de feiten.

Het oordeel

Het eerste en derde klachtonderdeel worden samen behandeld door de Accountantskamer. De Accountantskamer is hierbij van oordeel dat betrokkene bij de controle van de jaarrekening over 2015 onvoldoende heeft onderzocht of de voor de overdracht noodzakelijke stappen in de vorm van genomen besluiten en ondertekening van de huurovereenkomst zijn gezet.

De Accountantskamer is van oordeel dat deze uitgevoerde analyse met betrekking tot de voorziening groot onderhoud tekortkomingen vertoont, omdat relevante overwegingen daarin niet of onvoldoende zijn vastgelegd. Zo gaat de analyse niet in op van toepassing zijnde verslaggevingsvoorschriften en wordt geen aandacht besteed aan de wijze waarop een voorziening groot onderhoud gevormd zou moeten worden. De analyse is daarom incompleet en vormt daarmee geen zorgvuldige onderbouwing van het besluit van betrokkene het vormen van de voorziening en de omvang daarvan aanvaardbaar te achten. Het eerste en derde klachtonderdeel wordt gegrond verklaard.

Het tweede klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard. Klager heeft niets ingebracht tegen de opvatting van betrokkene dat hij in het kader van zijn controle kon volstaan met te onderzoeken of er variabele beloning “aanwezig was”. De Accountantskamer is van oordeel dat betrokkene daarmee wat betreft dit onderdeel van de WNT inderdaad heeft kunnen volstaan. Het tweede klachtonderdeel wordt dus ongegrond verklaard.

De Accountantskamer legt aan betrokkene de maatregel van waarschuwing op.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant