Uitspraak: Klager en advocaat zijn het niet eens over schadeposten in procedure

Mr. Van B. heeft klager bijgestaan in een echtscheidingsprocedure. In deze procedure heeft mr. Van B. nagelaten de echtscheidingsbeschikking in te schrijven in de registers van de burgerlijke stand. De raad heeft de klacht hieromtrent gegrond verklaard. Op 2 mei 2019 heeft klager mr. Van B. aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. Medio juni 2019 heeft klager verweerster gevraagd hem als advocaat bij te staan.

Bij e-mail van 13 juni 2019 heeft verweerster de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van mr. Van B meegedeeld dat zij de belangen van klager behartigt en dat klager tot op heden niets heeft gehoord op zijn aansprakelijkstelling van 2 mei 2019. Eind maart 2020 heeft de verzekeraar 1000 euro geboden aan klager. Verweerster heeft een tijdje later de verzekeraar laten weten dat klager bereid is voor een bedrag van 5.000 euro te schikken.

Eind april 2020 heeft klager verweerster om een update gevraagd. Hierop heeft verweerster aangegeven dat zij nog een keer aan de bel zal trekken en dat ze geen voorstander van procederen is in deze zaak. Klager heeft verweerster hierop geschreven dat hij niet wil dat zij nog een brief aan de verzekeraar stuurt maar dat hij wil dat zij een procedure tegen de verzekeraar/mr. Van B start.

Per e-mail van 25 mei 2020 heeft verweerster klager onder meer geschreven:

“U bent het niet eens met het feit dat ik een aantal bedragen niet meer wil meenemen in de dagvaarding. Vanaf begin af aan is uw schade een issue geweest. (…) Maar wat u overkomen is, is ook niet leuk en dus heb ik mijn best gedaan. Om niet te procederen maar om iets voor elkaar te krijgen bij een uitermate onwillige (en botte) verzekeraar/wederpartij. (…) Ik kan geen schade verhalen die er niet is. Ik ga de rechtbank op dit punt ook niet anders inlichten: daar heb ik een eigen verantwoordelijkheid in. Punt. De andere posten blijven staan maar ik wijs u op de al eerder geuite zorgen. De beslissing is aan u.”

De klacht

Klager verwijt verweerster het volgende:

  • Verweerster is ondanks toezeggingen geen procedure gestart tegen de verzekeraar.
  • Verweerster heeft niet zelf beoordeeld wat de schade van klager is, terwijl zij over het hele dossier beschikt.

De beoordeling

De voorzitter stelt ten aanzien van het eerste klachtonderdeel vast dat verweerster vanaf juni 2019 volop met de zaak van klager bezig is geweest. De dagvaarding is uiteindelijk niet uitgebracht omdat klager en verweerster het niet eens waren over een aantal van de daarin op te nemen schadeposten en omdat klager nog voor de uitkomst van die discussie een klacht over verweerster had ingediend. Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen is hierom geen sprake volgens de voorzitter. Het eerste klachtonderdeel is ongegrond.

Ook het tweede klachtonderdeel is ongegrond. Uit het klachtdossier volgt volgens de voorzitter namelijk dat verweerster weldegelijk de door klager geleden schade heeft beoordeeld. Met betrekking tot een aantal schadeposten had zij echter een ander standpunt dan klager.

De voorzitter verklaart de klacht in beide onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een advocaat, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een advocaat. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant