Uitspraak: Lichtere maatregel Accountant door afspelen in privé-sfeer

Klaagster is gehuwd geweest met B. Zij hebben twee dochters, de jongste van de twee is meervoudig gehandicapt. Op 9 oktober 2017 is de echtscheiding uitgesproken. Toen was de oudste dochter van klaagster en B net meerderjarig. Betrokkene is een bekende van klaagster en B. In de turbulente echtscheidingsprocedure heeft zij B bijgestaan. Ze heeft onder meer overzichten van bankrekeningen opgesteld, berekeningen van zijn draagkracht gemaakt ten behoeve van de betaling van alimentatie en bemiddeld bij de verkoop van de auto. Ook heeft ze hem bijgestaan bij het overleg met de bank over de hypotheek en had zij contact met de mediator en advocaat van B.

Begin 2016 heeft betrokkene een brief gestuurd aan klaagster met daarin adviezen over de afhandeling van de scheiding. Hierin vertelt betrokkene dat ze B helpt tijdens de scheiding en zegt ze de hoop te hebben er samen met klaagster goed uit te komen.

Op 1 juni 2016 stuurt betrokkene B een mail. De mail heeft betrekking op stukken die toegezonden dienen te worden aan de rechtbank. In de mail raadt betrokkene aan dat C, de jongste dochter van B en klaagster, in een verklaring aangeeft dat ze liever bij B wil wonen en dat klaagster haar soms slaat. Op 7 juni 2016 stuurt betrokkene nog een mail aan B met als onderwerp: “Verklaring C”, waarin staat: “Mijn papa is lief, hij heeft veel geduld met mij. Mama wordt soms boos en schreeuwt de laatste tijd. Als ik niet stil zit met haren kammen, krijg ik wel eens een tik. Daarom wil ik veel liever bij papa wonen. En natuurlijk wil ik ook graag af en toe mama zien. C.” Op 8 juni 2016 heeft B een door zijn dochter geschreven verklaring aan de advocaat gezonden. Deze verklaring is identiek aan het voorstel dat betrokkene opstelde.

Op 10 augustus 2016 stuurt betrokkene een mail aan de advocaat van B. Hierin stelt ze dat klaagster geen weet heeft van het feit dat ze B al langer ondersteunt dan de 2-3 weken die ze aan haar vermeld heeft, ook geeft ze aan verteld te hebben klaagster én B te helpen. Betrokkene heeft eerder in een mail aan de advocaat van B aangegeven zich niet te houden aan de tussen B en klaagster afgesproken geheimhoudingsplicht, dit zou volgens haar namelijk in het nadeel van B kunnen zijn.

In antwoord op een mail van betrokkene aan klaagster omtrent de keuze voor een makelaar, stuurt klaagster dat het haar opvalt dat betrokkene niet neutraal is. “Uit alles blijkt dat jij handelt in het belang van B en niet in mijn belang”.

Betrokkene heeft mails aan B en zijn advocaat gestuurd via het mailadres van haar werkgever. Zij is daarover door haar werkgever aangesproken, waarbij een maatregel is getroffen.

Handelen in strijd met de geldende gedrags- en beroepsregels

Betrokkene heeft zich volgens klaagster ten onrechte bemoeid met de echt- en boedelscheiding van klaagster en B en heeft daarbij volgens klaagster gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Betrokkene heeft volgens klaagster niet professioneel, integer en objectief gehandeld door:

 • haar betrokkenheid bij de echtscheiding lang bewust geheim te houden en te proberen klaagster te misleiden door haar diensten ook aan haar aan te bieden;
 • te trachten de procedure zo te manipuleren dat B er financieel zo gunstig mogelijk uit zou komen en de zorg voor de jongste dochter kreeg;
 • de geheimhouding in het mediationtraject te willen schenden waardoor de mediation door haar toedoen is mislukt;
 • klaagster te intimideren, te chanteren en te beschuldigen van PGB-fraude;
 • zich niets aan te trekken van haar werkgever nadat deze betrokkene heeft gewaarschuwd in verband met haar hulp aan B.

Ontvankelijkheid van de klacht

Betrokkene heeft betoogd dat de klacht niet-ontvankelijk verklaard moet worden. Haar hulp aan B was een vriendendienst en kan volgens haar niet worden aangemerkt als een professionele dienst. Klaagster maakt daarnaast volgens betrokkene niet duidelijk welke normen geschonden zouden zijn. Daar komt bij dat het klaagschrift tal van onwaarheden bevat en deel van de bewijsstukken onrechtmatig is verkregen.

De Accountantskamer is van oordeel dat er wel een professionele dienst is geleverd door betrokkene. Er zijn namelijk werkzaamheden verricht door betrokkene die vakbekwaamheid vergde. Betrokkene had volgens de Accountantskamer vergaande bemoeienis met de echtscheiding. Zij maakte namelijk onder andere financiële overzichten, berekeningen van draagkracht en stond B bij tijdens gesprekken met de bank over de hypotheek. Volgens de Accountantskamer is er dan ook sprake van een professionele dienst. De Accountantskamer baseert zich in haar oordeel daarnaast niet op gegevens waarvan betrokkene onderbouwd gesteld heeft dat ze onwaar zijn, dit doet alleen niets af aan de ontvankelijk van de klacht. De stelling van betrokkene over de wijze waarop bewijsstukken verkregen zijn geeft ook geen aanleiding om de klacht niet-ontvankelijk te verklaren. De klacht wordt dus ontvankelijk verklaard.

Schending fundamentele beginselen

Ten aanzien van het eerste en tweede klachtonderdeel stelt de Accountantskamer dat betrokkene eind juli 2016 rechtstreeks contact heeft gehad met klaagster en voorgesteld zowel haar als B te helpen. Zij heeft klaagster daarbij niet verteld dat zij al meerdere malen inhoudelijk contact heeft gehad met B. Het was volgens de Accountantskamer de bedoeling dat klaagster niet op de hoogte was hiervan, gezien de mail van 10 augustus 2016. In de gerechtelijke procedure is een verklaring van C ingebracht. Betrokkene was op basis van het mailverkeer initiatiefnemer van deze verklaring en heeft de verklaring zelfs zelf opgesteld. De Accountantskamer oordeelt dat betrokkene heeft gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, objectiviteit, integriteit en professionaliteit. Betrokkene heeft namelijk geen openheid van zaken gegeven over haar rol in de echtscheidingsprocedure, daarnaast heeft ze nadrukkelijk de kant van B gekozen. Het is volgens de Accountantskamer niet aan betrokkene om te beoordelen wat in een ingewikkelde procedure voor een kind het beste is. Ze is dan ook haar professionele grenzen te buiten gegaan.

De Accountantskamer oordeelt ten aanzien van het derde klachtonderdeel voor zover dat ziet op de geheimhouding ook gegrond is. Ondanks dat betrokkene op de hoogte was dat er in het mediationtraject een geheimhoudingsplicht was, heeft betrokkene B een mail gestuurd over de mediation. Betrokkene heeft tegen de advocaat van B gezegd, dat er ‘naar het doel van de geheimhouding’ gehandeld moet worden. De Accountantskamer is dan ook van oordeel dat uit deze gang van zaken blijkt dat betrokkene de geheimhouding willens en wetens heeft willen doorbreken om B te kunnen blijven bij staan. Het handelen is in strijd met de fundamentele beginselen van integriteit en professionaliteit. Het verweer van betrokkene dat sprake was van overmacht, gaat niet op. Overmacht is volgens de Accountantskamer niet aannemelijk geworden. De Accountantskamer gaat verder niet in op de gevolgen van het handelen van betrokkene. Het laat mislukken van de mediation dan ook buiten beschouwing.

Het vierde klachtonderdeel wordt door de Accountantskamer ongegrond verklaard. Hoewel de mails van betrokkene een merkwaardig beeld geven, kan de Accountantskamer niet vaststellen dat er sprake is van intimidatie, chantage of beschuldiging van fraude van klaagster.

Het laatste klachtonderdeel wordt ook ongegrond verklaard. Dit klachtonderdeel is door betrokkene gemotiveerd betwist en na het verweer niet nader door klaagster onderbouwd.

De klacht is gedeeltelijk gegrond verklaard. Betrokkene heeft zoals genoemd gehandeld in strijd met verschillende fundamentele beginselen. Hoewel dit normaal tot een zeer zware maatregel lijdt, acht de Accountantskamer een tijdelijke doorhaling van drie maanden passend en geboden. De Accountantskamer neemt hierin mee dat het handelen zich in de privésfeer afspeelde en betrokkene nog niet eerder tuchtrechtelijk veroordeeld is.

Lees hier de hele uitspraak

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw accountant over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Heeft uw accountant uw opdrachten niet naar behoren uitgevoerd? En heeft u als gevolg daarvan schade geleden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant