Uitspraak: Makelaar berispt na gebrekkige uitleg in taxatierapport

De makelaar heeft in het kader van de echtscheiding van klaagster en haar ex-echtgenoot de opdracht gekregen een taxatie te verrichten van de woning waarvan klaagster en haar ex-echtgenoot mede-eigenaar waren. Van het te taxeren object maakt zowel een woning als een bedrijfsgebouw deel uit.

De klacht

Klaagster verwijt de makelaar dat hij tuchtrechtelijk laakbaar heeft gehandeld door bij de uitvoering van een aan hem opgedragen taxatie slecht te communiceren en wangedrag te vertonen. Ten tweede zou de makelaar tot een taxatie zijn gekomen die niet aan de daaraan te stellen eisen beantwoordt.

Het verweer van de makelaar houdt in dat hij zich heeft ingespannen om afstand te bewaren tussen klaagster en haar ex-echtgenoot en zich correct en passend heeft gedragen, en op objectieve wijze tot een juiste taxatie van het te taxeren object is gekomen.

De beoordeling

Naar het oordeel van de Raad is van wangedrag of gebrekkige communicatie niet gebleken. De makelaar heeft naar het oordeel van de Raad om begrijpelijke redenen getracht om bij de taxatie afstand te bewaren tot zowel klaagster als haar ex-echtgenoot.

De makelaar is er bij de taxatie vanuit gegaan dat de loods voor eigen gebruik was en heeft de loods kennelijk als voor eigen gebruik bestemd onderdeel van het te taxeren object aangemerkt. De taxatie acht de Raad op dit onderdeel zonder nadere toelichting, die in het rapport van beklaagden ontbreekt, niet begrijpelijk. Aangezien sprake was van een gedeeltelijke bedrijfsbestemming had de makelaar naar het oordeel van de Raad niet alleen moeten kijken naar hoe de loods werd gebruikt, maar ook naar hoe de loods zou kunnen worden gebruikt. Naar het oordeel van de Raad had het op de weg van de makelaar als redelijk handelend taxateur gelegen om in het taxatierapport uit te leggen waarom het object niet op die manier werd getaxeerd.

De Raad is van oordeel dat de taxatie op dit punt niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen.

De beslissing

De Raad verklaart de klacht gegrond en legt aan de makelaar de maatregel van berisping op.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Joost Papeveld

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant