Uitspraak: Makelaar laat conflict met cliënt zonder noodzaak escaleren

In deze uitspraak staat een conflict tussen makelaar en cliënt centraal.

Klager geeft op 10 februari 2012 opdracht aan de makelaar om te bemiddelen bij de verkoop van zijn woonhuis. Partijen komen overeen dat geen courtage verschuldigd is indien klager de opdracht intrekt nadat een periode van 12 maanden is verstreken. Op 30 juni 2012 trekt klager de opdracht in.

Vervolgens stuurt de makelaar klager een factuur ter zake van intrekkingskosten voor een bedrag van € 1.471,67. De Geschillencommissie oordeelt bij bindend advies dat het in depot staande bedrag van € 1.471,67 aan klager moet worden uitbetaald en de makelaar ter zake van klachtgeld € 76,26 aan klager dient te voldoen.

De makelaar weigert vervolgens gevolg te geven aan de beslissing. In haar e-mail van 7 februari 2014 bericht de makelaar aan klager dat zij nog in afwachting is van 3 een advies van haar advocaat over de mogelijke aantasting van de beslissing van de commissie in een civiele procedure. Op 1 april 2014 betaalt de makelaar toch het klachtgeld aan klager.

In zijn e-mail van 14 februari 2014 aan de NVM meldt klager dat de makelaar na het intrekken van de verkoopopdracht heeft nagelaten om op Youtube de daarop door de makelaar geplaatste opname van het huis van klager te verwijderen. In haar e-mail van 15 mei 2014 zegt de makelaar toe daarvoor zorg te zullen dragen nadat zij weer de beschikking zou hebben verkregen over het daarvoor benodigde wachtwoord.

De klacht en de beslissing van de Raad van Toezicht

Klager verwijt de makelaar dat deze anders heeft gehandeld dan een behoorlijk makelaar betaamt door:

  • niet te voldoen aan het door de Geschillencommissie Makelaardij gegeven bindend advies in het tussen klager en de makelaar gerezen geschil en de makelaar de nakoming van dit advies traineert;
  • er niet voor zorg te dragen om na de intrekking van de verkoopopdracht op 30 juni 2013 de door haar op Youtube geplaatste opname van het woonhuis van klager te verwijderen.

De Raad van toezicht verklaart de klachten gegrond. Aan de makelaar wordt de straf van berisping opgelegd.

Het hoger beroep

De makelaar stelt dat zij aan klager de betaling van het klachtgeld in het vooruitzicht gesteld nadat haar advocaat aan haar een advies zou hebben uitgebracht met betrekking tot het bindend advies. De makelaar heeft aldus te kennen gegeven dat zij aan dat advies zou voldoen. Ten aanzien van het tweede klachtonderdeel stelt de makelaar dat op Youtube enkel het woonhuis van klager wordt getoond door middel van foto’s en met vermelding van het adres. Niet is vermeld dat het huis te koop staat en evenmin is een vraagprijs opgenomen.

De beoordeling van het geschil in hoger beroep

De Centrale Raad stelt voorop dat het de makelaar vrij stond juridisch advies in te winnen over de vraag of met enige kans op succes het bindend advies bij de civiele rechter kon worden aangetast. Deze omstandigheid rechtvaardigt evenwel niet de verplichting tot betaling van het betrekkelijk geringe bedrag aan klachtgeld van € 76,26 op te schorten. Door dit niet te betalen is het geschil zonder noodzaak was geëscaleerd, dit acht de Centrale Raad in strijd met regel 8 van de Erecode.

Ten aanzien van het Youtube-filmpje oordeelt de Centrale Raad als volgt. Ter zitting van 13 mei 2014 van de Raad van Toezicht heeft de makelaar ten onrechte verklaard dat zij inmiddels voor de verwijdering van de opname had zorg gedragen en ook daarna heeft zij verzuimd om dat te doen. De makelaar heeft aangegeven dat zij niet over het wachtwoord beschikt, waardoor zij het filmpje niet kan verwijderen. De Centrale Raad vindt dat van een professioneel dienstverlener mag worden verwacht dat zij toegang heeft en behoudt tot de gegevens die door de dienstverlener op internet worden geplaatst. Indien het verwijderen van de video niet mogelijk is, komt dit dan ook voor risico van de dienstverlener. Ook de gegrondverklaring van het tweede klachtonderdeel blijft in stand.

De beslissing

De Centrale Raad bekrachtigt de beslissing van de Raad van Toezicht.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een makelaar, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van de makelaar. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de tuchtrechter of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant