Uitspraak: Notaris berispt na tien jaar stilzitten in erfeniszaak

Doordat een notaris zijn afspraken niet na kwam, is na een erg lange periode de erfenis nog steeds niet afgewikkeld. Klager verwijt de notaris dat hij tijdens deze erfeniszaak tien jaar heeft stilgezeten.

Afwikkeling en verdeling van nalatenschap

In 2010 is de moeder van klager overleden. In haar testament had zij klager en de Stichting benoemd tot haar enige erfgenamen. De dochter, die in 2021 is overleden, was onterfd. De nalatenschap bestond uit een onverdeeld aandeel van het economisch eigendom in de onroerende zaak en een aantal bankrekeningen en effecten. In 2010 hebben klager en de Stichting de notaris de opdracht gegeven hen bij te staan bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap.

Pas in 2014 stelde de notaris een conceptakte van verdeling op. Hierin werd het onverdeeld aandeel van het economisch eigendom in de onroerende zaak aan klager toegedeeld en geleverd, mits klager wegens overbedeling een bedrag aan de Stichting zou voldoen.

De verdere afwikkeling van de zaak laat op zich wachten. In 2019 besluit klager een brief naar de notaris te sturen met het verzoek om de afwikkeling af te ronden. Een reactie hierop blijft uit. Vervolgens neemt klager in 2022 een advocaat in arm. De advocaat heeft aan de notaris een aantal vragen gesteld over de stand van zaken. Na twee maanden, meerdere reminders en pogingen om met de notaris in contact te komen, geeft de notaris schriftelijk antwoord op de vragen. De notaris heeft hierbij aangegeven dat vanwege tijdgebrek en privéomstandigheden de akte van levering nog niet heeft kunnen passeren. Daarnaast diende de notaris nog enkele moeilijkheden te verwerken, waaronder het gegeven dat de woning nog op naam stond van de man van de erflaatster.

Eind 2022 heeft de advocaat van klager per email meerdere malen aan de notaris verzocht om de akte van verdeling zo spoedig mogelijk te passeren. Hoewel de notaris aangeeft het dossier op te pakken en spoedig een aangepaste akte te mailen blijft ook daarna, ondanks meerdere berichten van de advocaat van klager, wederom een reactie uit.

In januari 2023 heeft klager aangekondigd een klacht tegen de notaris in te dienen en hem aansprakelijk te voor alle schade en kosten. Klager verwijt de notaris onder andere dat hij zo’n tien jaar heeft stilgezeten bij de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap en niet heeft gedaan wat hem werd verzocht.

10 jaar stilgezeten

De kamer dient te beoordelen of de notaris heeft gehandeld in strijd met de tuchtnorm van artikel 93 Wet op het notarisambt. Volgens dit artikel is een notaris onderworpen aan tuchtrechtspraak voor handelen of nalaten in strijd met de wet of de zorg die hij als notaris moet betrachten.

Klager verwijt de notaris dat hij gedurende ongeveer tien jaar heeft stilgezeten en de waarneming en kantoororganisatie niet op orde heeft, met in ieder geval als gevolg dat de akte van levering na tien jaar nog altijd niet is gepasseerd en de nalatenschap van erflaatster nog altijd niet is verdeeld en afgewikkeld.

In 2010 kreeg de notaris al de opdracht om de erfgenamen bij te staan bij de afwikkeling van de nalatenschap. Pas vier jaar later heeft de notaris een conceptakte van levering opgesteld. En tot op heden is de conceptakte niet getekend en de nalatenschap niet verdeeld en afgewikkeld. De notaris reageerde vaak niet op verzoeken om de stand van zaken door te geven en het dossier af te ronden.

Tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen

De notaris gaf als verklaring onder meer privéomstandigheden, een voorkeursrecht, en onderbezetting op het kantoor. De Kamer stelt dat deze omstandigheden geen rechtvaardiging bieden voor het niet afronden van het dossier na meer dan 10 jaar. Uit de omstandigheid dat er vaak helemaal niet door de notaris werd gereageerd en de schaarse toezeggingen die de notaris deed niet werden nagekomen, blijkt bovendien dat zowel de waarneming als de kantoororganisatie niet voldoende op orde was om een en ander op te vangen. De notaris heeft de ten opzichte van klager vereiste zorgvuldigheid niet in acht genomen, hetgeen tuchtrechtelijk verwijtbaar is.

Hiermee heeft de notaris tuchtrechtelijk laakbaar gehandeld. Hij heeft door zijn handelen en/of nalaten het vertrouwen in het notarisambt ernstig geschonden. Aan hem werd de maatregel van berisping opgelegd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u vragen over de zorgplicht van uw notaris of heeft u schade geleden doordat uw notaris zijn zorgplicht onvoldoende in acht heeft genomen? Neem dan contact met ons op.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Monique Ebben

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant