Uitspraak: Notaris beschuldigd van opdringen en aandringen op testament

In september 2023 ontstond er een geschil rondom het opstellen van een testament voor de moeder van klager, waarbij de kandidaat-notaris betrokken was. Klager beweerde dat de kandidaat-notaris zijn moeder had gedwongen tot het opstellen en ondertekenen van het testament.

Achtergrond van de zaak

In september 2023 bezocht de kandidaat-notaris de moeder van klager in het woonzorgcentrum waar zij verbleef, met als doel het bespreken van het opstellen van een testament en een levenstestament. Op 25 september 2023 werd een concept van het testament aan de moeder verstrekt, gevolgd door een telefonische bespreking op 26 september 2023 tussen de kandidaat-notaris en de moeder.

Afgesproken werd dat de akte in oktober 2023 ondertekend zou worden, waarvoor een collega van de kandidaat-notaris naar moeder ging. Uiteindelijk werd de akte echter niet ondertekend.

Gedwongen tot afspraak en tekenen?

Klager nam vervolgens contact op met de kandidaat-notaris over het testament. Hij beweerde dat de kandidaat-notaris zijn moeder een testament had opgedrongen en de moeder wilde dwingen het testament te ondertekenen. Klager stelde dat zijn moeder geen opdracht had gegeven voor het opstellen van een testament en dat hijzelf hier nooit van op de hoogte was gesteld. Hij benadrukte dat zijn moeder, gezien haar hoge leeftijd en fysieke beperkingen, deels afhankelijk was van hem voor financiële zaken. Hij vroeg de kandidaat-notaris wie de afspraak had gemaakt en de factuur had betaald, maar kreeg geen bevredigend antwoord.

De kandidaat-notaris heeft aangegeven dat haar kantoor telefonisch is benaderd met het verzoek om bij de moeder langs te gaan voor een testamentbespreking. Die afspraak werd niet door de moeder gemaakt, maar wel namens haar. Zij is bij de moeder langs geweest en heeft haar een uur onder vier ogen gesproken. Uit dat gesprek volgde dat de moeder een testament wilde opstellen om alles goed te regelen en dat zij ook in staat was haar wil te bepalen. De concept akte heeft de kandidaat-notaris zelf bij het woonzorgcentrum bezorgd en daarna telefonisch met de moeder besproken, waarna een afspraak is gemaakt om de akte te ondertekenen. Tijdens de passeerafspraak gaf de moeder aan dat zij redenen had om af te zien van het ondertekenen, de akte is dan ook niet gepasseerd.

Juridisch kader

Op grond van artikel 93 lid 1 Wet op het notarisambt zijn notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen aan het tuchtrecht onderworpen. De tuchtrechter toetst of hun handelen of nalaten in strijd is met het bepaalde in de Wna en de andere toepasselijke bepalingen. Ook kan de tuchtrechter toetsen of zij voldoende zorg in acht hebben genomen ten opzichte van de (rechts)personen voor wie zij optreden en of zij daarbij hebben gehandeld zoals een behoorlijk beroepsbeoefenaar behoort te doen.

Notaris heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld

Gelet op de gang van zaken zoals de kandidaat-notaris heeft beschreven, is de kamer van oordeel dat de kandidaat-notaris niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld. Hoewel de afspraak niet door de moeder zelf is gemaakt, is niet gebleken dat de afspraak is afgedwongen. De kandidaat-notaris heeft in dat kader ter zitting verklaard dat zij bij aanvang van het gesprek met de moeder heeft gevraagd of het klopte dat namens haar een afspraak was gemaakt voor een testamentbespreking en dat de moeder dit bevestigde. De kamer heeft geen enkele aanleiding om aan te nemen dat de gegeven toelichting van de kandidaat-notaris niet strookt met de waarheid. De kamer gaat er dan ook vanuit dat de kandidaat-notaris in opdracht van de moeder een testament heeft opgesteld, die uiteindelijk -eveneens op verzoek van de moeder- niet is gepasseerd.

Voor zover klager heeft bedoeld te stellen dat de moeder niet in staat zou zijn om haar wil te bepalen geldt dat hij hieraan geen feiten of omstandigheden ten grondslag heeft gelegd anders dan de hoge leeftijd en haar lichamelijke beperking. Zonder toelichting, die niet is gegeven, volgt hieruit echter niet dat de kandidaat-notaris hierom aanleiding zou moeten hebben om te twijfelen aan de wilsbekwaamheid van de moeder. Dat klager niet op de hoogte was van de initiële wens van de moeder om een testament op te stellen is niet aan de kandidaat-notaris te verwijten.

Concluderend acht de kamer de klacht van klager ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de Kamer voor het notariaat.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant