Uitspraak: Notaris heeft juridisch juist gehandeld

Klager is enig aandeelhouder van A. B is enig aandeelhouder C. De notaris heeft op 4 april 2018 op verzoek van A en C bij notariële akte een bv met beperkte aansprakelijkheid opgericht (hierna: D). C heeft een derde van de aandelen. Klager is bestuurder van D en heeft twee derde van de aandelen in D via A. B heeft op 4 mei 2018 aan D een bedrag van 800.000 euro geleend.

De notaris heeft op verzoek van B en klager namens D en haar aandeelhouders een overname van aandelen in E begeleid. De koopsom bedroeg 10 miljoen euro. De koopsom zou voor een deel via een geldlening van F aan D worden voldaan. Ter zekerheid van terugbetaling is een pandrecht op alle aandelen verleend aan F. Het overige deel zou door D worden voldaan.

Tussen B en de notaris heeft op 12 juli 2018 een bespreking plaatsgevonden. Daar is besproken dat B voornemens was om aan D een lening van 2.500.000 euro te verstrekken voor de overname van aandelen van E. De notaris heeft laten weten dat eerder al 800.000 euro ter beschikking is gesteld en hierover niets op papier staat. Het een en ander moet nog juridisch worden geregeld. De notaris heeft het advies gegeven om de voorwaarden te bespreken waaronder gelden ter beschikking worden gesteld.

De notaris heeft telefonisch contact opgenomen met de gemachtigde van klager over de geldlening en de voorwaarden. De gevolmachtigde heeft klager het concept van de geldleningsovereenkomst toegezonden.

Op 24 juli 2018 is de geldleningsovereenkomst aan de notaris toegezonden ter beoordeling. B heeft met klager overlegd. Op 26 juli heeft klager een memo opgesteld en deze doorgezonden aan gemachtigde en aan B.

De gemachtigde heeft op 27 juli 2018 de notaris verzocht om contact met hem op te nemen. Hij wilde graag het een en ander afstemmen voordat de concept geldleningsovereenkomst aan klager en B werd verzonden. Over en weer zijn e-mailberichten verstuurd.

De notaris heeft op 6 augustus 2018 twee akten van geldleningsverleden. Daarin is bepaald dat D van B een totaalbedrag van 3.300.000 euro ter leen heeft ontvangen. Over de hoofdsom is 7% per jaar rente verschuldigd. Ter zekerheid is een pandrecht gevestigd. Ook is de akte van aandelenoverdracht opgemaakt en gepasseerd.

De klacht

Klager verwijt de notaris dat hij in feite als partijnotaris is gaan optreden voor B. Klager vindt dat hij is geconfronteerd met voorwaarden in de akten die hij vóór het inschakelen van de notaris niet kende en ook niet voor ogen had. Daarnaast was klager niet op de hoogte van het feit dat de notaris B heeft geadviseerd. De notaris had beide zakenpartners gelijktijdig en van dezelfde informatie dienen te voorzien en hij had zich door beide partijen daarover moeten laten informeren voordat hij een advies verstrekte of handelingen uitvoerde in het kader van de op te stellen akten. De notaris zou niet voldaan aan zijn zorgplicht en informatieplicht jegens klager.

Het verweer van de notaris

De notaris stelt dat hij is nagegaan of zij zich bewust waren van het ontbreken van enige zekerheden voor de lening(en) en de daaraan verbonden risico’s. Daarnaast heeft de notaris gewezen op andere zekerheden die zouden kunnen worden verstrekt. De notaris vindt dat hij de belangen van alle partijen heeft gewaarborgd door iedereen volledig te om informeren. Daarnaast zou de notaris niet hebben opgetreden als partij-notaris, maar getracht oog te hebben voor de belangen van beide partijen.

De beoordeling

Notarissen zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen. Zij behoren de zorg te betrachten zoals dat van een behoorlijk notaris wordt verwacht. Het verwijt dat wordt gemaakt is dat de notaris partijdig en zorgvuldig heeft gehandeld.

De kamer is van oordeel dat de notaris juridisch juist heeft gehandeld. Het kan niet de notaris worden verweten dat er een geschil is ontstaan over de alternatieve mogelijkheden voor zekerheden. Ook is de kamer van mening dat de notaris partijen voldoende heeft voorgelicht. De klacht is ongegrond.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jip van Vlokhoven

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant