Uitspraak: Notaris heeft niet klachtwaardig gehandeld door niet bemiddelend op te treden

Op 1 november 2019 heeft mevrouw (hierna: verkoopster) haar woning verkocht aan klager en zijn partner. Klager heeft de notaris opdracht gegeven de levering van de woning te verzorgen.

Na het sluiten van de koopovereenkomst is tussen verkoopster en klager een geschil ontstaan over (het herstel van de) schade aan de parketvloer in de hal van de woning. Om het geschil op te lossen heeft klager aan verkoopster voorgesteld om een bedrag van 2.000 euro in depot te stellen bij de notaris, ter zekerheid dat de reparatie aan de vloer door verkoopster wordt uitgevoerd. Verkoopster ging hier niet mee akkoord.

Op 5 februari 2020 heeft de notaris een concept van de akte van levering verstuurd. Omdat klager en verkoopster er onderling niet uitkwamen, heeft klager op 22 februari 2020 aan de notaris een brief gestuurd. Klager verzocht de notaris om bemiddelend op te treden. In dezelfde brief schreef klager dat lid a van de koop- en leveringsbepalingen in de conceptleveringsakte aangepast diende te worden. De notaris heeft hierop gereageerd door aan te geven dat hij klager niet kon adviseren, om zijn onpartijdigheid te waarborgen. Wel heeft hij de opties die voor klager openstonden benoemd.

Dezelfde dag verzocht klager de notaris nogmaals om als ‘onpartijdig notaris’ te bemiddelen door herstel van de vloer voor transport zeker te stellen óf (de makelaar van) verkoopster te overtuigen van de redelijkheid van een depot. De notaris reageerde eveneens dezelfde dag met de mededeling dat hij niets kon toevoegen aan zijn e-mail van eerder die dag.

Op 27 februari 2020 heeft het transport van de woning plaatsgevonden op het kantoor van de notaris. Tijdens de bespreking voorafgaand aan het passeren is lid a van de koop- en leveringsvoorwaarden in de leveringsakte gewijzigd.

De klacht

De klacht is gebaseerd op de volgende onderdelen:

 • De notaris is duidelijk nalatig in zijn zorgplicht terwijl hij specifiek en uitvoerig op de hoogte werd gebracht van de gerezen problematiek. De (voor het eerst) kopers konden meer van hem verwachten en zijn in hun vertrouwen in het notariaat geschaad nadat ze de notaris expliciet om hulp hadden gevraagd.
 • De notaris heeft een gewijzigde transportakte slechts naar één van de betrokken partijen doorgestuurd en de andere partij daar pas bij het passeren van de akte mee geconfronteerd. Koper is dus niet in de gelegenheid gesteld de pas dan ter tafel komende akte te controleren. Dat is op zijn minst onzorgvuldig.
 • De notaris wordt geruime tijd voor het passeren van de akte schriftelijk gewezen op een onjuistheid in de akte maar blijkt daar, bij beoogd transport, niets mee te hebben (willen) doen of gedaan. Partijen worden daardoor onnodig in een conflictueuze situatie gebracht en dat is de notaris verwijtbaar.
 • De notaris doet, vlak voor het passeren van de akte, een wijzigingsvoorstel waarvan hij zelf stelt dat dit in het voordeel van één van de partijen is. Dat is, gelet op zijn rol in het maatschappelijk verkeer, een ongepast voorstel- en aanpassing van- de akte. Het notariskantoor presenteert zich als ‘notaris’. Als dit onjuist is, dient dit in alle publieksuitingen te worden aangepast.
 • Het kantoor van de notaris presenteert zich middels een kreet welke zou moeten suggereren dat zij ‘de goedkoopste’ zijn. Niet alleen zijn zij dat niet, maar is het een reclame-uiting welke (door zijn verwarrende inhoud) niet past bij de beroepsgroep en diens rol in het maatschappelijk verkeer. De notaris heeft in het verleden aangegeven nogal precies te willen zijn over uitingen van collega’s naar potentiële klanten toe, dan zou hij zich nu voor zichzelf ook die regels moeten opleggen.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1 Volgens de kamer heeft de notaris niet klachtwaardig gehandeld door zich buiten het conflict te houden van klager en verkoopster. De notaris heeft klager op correcte wijze gewezen op de opties die hij had ten aanzien van de geplande levering. Dat het geschil tussen klager en verkoopster vervolgens verder is geëscaleerd kan de notaris niet worden verweten.

Klachtonderdeel 2 De notaris heeft onbetwist gesteld dat de wijziging alleen het nieuwe adres van verkoopster betrof. Naar het oordeel van de kamer heeft de notaris niet onzorgvuldig gehandeld door de gewijzigde conceptakte enkel aan verkoopster te sturen. Klager is hierdoor niet in zijn belangen geschaad.

Klachtonderdeel 3 Klager stelde in zijn brief van 22 februari 2020 dat een bepaling in de leveringsakte diende te worden aangepast als gevolg van het gestelde gebrek aan de vloer in de woning. De kamer heeft begrip voor de keuze van de notaris om te wachten met het aanpassen van de akte totdat beide partijen zich hierover hadden kunnen uitlaten. De aanpassing diende immers niet alleen door klager maar ook door verkoopster te worden goedgekeurd.

Klachtonderdeel 4 Partijen hebben een verschillende lezing hoe de bespreking voorafgaand aan het passeren is verlopen, zodat de kamer zich daarover geen oordeel kan vormen. Vast staat in ieder geval dat klager door het ondertekenen van de akte akkoord is gegaan met de tekst van de leveringsakte zoals die met instemming van alle partijen is vastgesteld. Van klachtwaardig handelen van de notaris is de kamer niet gebleken.

Klachtonderdeel 5 Onbetwist heeft de notaris gesteld dat hij zelf de naam van zijn besloten vennootschap alleen in zijn algemene voorwaarden vermeldt. Van klachtwaardig handelen is dan ook geen sprake.

Klachtonderdeel 6 Naar het oordeel van de kamer heeft klager onvoldoende onderbouwd waarom de door hem gehekelde reclame-uiting schadelijk zou zijn voor de beroepsgroep en de rol van de notaris in het maatschappelijk verkeer. Bij gebrek aan feitelijke grondslag is dit klachtonderdeel ongegrond.

De kamer verklaart de klacht op alle onderdelen ongegrond.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan hier contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Rob Silvertand

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant