Uitspraak: Klaagster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat notaris nader onderzoek had moeten verrichten naar bestuurder

Op 2 oktober 2013 worden M, Y en Z opgericht. M is enig aandeelhouder en bestuurder van Y en Z. Enig aandeelhouder van M is de heer O, hij is de toenmalige partner van klaagster. Y is eigenaar van een zwembad. Het zwembad is aan Y verkocht door de gemeente voor een koopsom van € 226.000,-. In de koopovereenkomst is een eerste recht van (terug)koop opgenomen ten behoeve van de gemeente. Op 1 september 2014 is klaagster enig aandeelhouder en bestuurder van M geworden en hiermee indirect enig aandeelhouder en bestuurder van Y en Z. O is om gezondheidsredenen gestopt met zijn werkzaamheden. Na enige tijd was er sprake van een schuld van € 110.000,- wegens achterstallige energienota`s. In januari 2015 is de heer G op verzoek van klaagster te hulp geschoten. G is de echtgenoot van een vriendin van klaagster. Op 3 februari 2015 verleent klaagster aan G een machtiging om namens Y en Z te onderhandelen met de gemeente. Om de zaken verder te formaliseren sluiten partijen een overeenkomst tot vestiging optierecht aandelen. G zich zal inzetten tot herfinanciering van Y en administratieve ordening van de vennootschappen met als beoogd resultaat een gezonde verantwoorde financiële situatie.

Op 27 maart 2015 heeft de notaris twee akten van levering van aandelen gepasseerd aan O inzake de aandelen Y en Z. Op 2 april 2015 heeft de notaris een akte van levering aandelen gepasseerd waarbij aandelen X (vennootschap waar O zelfstandig bevoegd bestuurder en directeur was) van O aan G worden geleverd. Op 2 april 2015 heeft de notaris een akte van levering van 30 aandelen Y gepasseerd van O aan G en zijn echtgenote.

Bij vonnis is geoordeeld dat G niet bevoegd was om M te vertegenwoordigen en de aandelen van Y te vervreemden en dat klaagster de bestuurder en 100% aandeelhoudster is van M. Tegen dit vonnis hebben G en zijn echtgenote appel ingesteld.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat ondanks notaris wist dat G een oplichter is hij toch de akten heeft gepasseerd. De notaris was volgens klaagster dus op de hoogte van frauduleus handelen. De notaris zou de zorgvuldigheidsnorm hebben geschonden, klaagster baseert die klacht op de volgende verwijten:

  • klaagster had de notaris zowel telefonisch als per e-mail gewaarschuwd;
  • de notaris had klaagster als zijnde enig aandeelhouder moeten vragen of er een overnamecontract was en of klaagster dat zelf had ondertekend;
  • de koopsom was € 1,- en dus had de notaris nadere vragen moeten stellen. Er werd immers een dochtervennootschap verkocht. In die dochtervennootschap zat een zwembad met een taxatiewaarde van € 1.200.000-, terwijl er een hypotheek op rust van € 380.000,-.

Het verweer

De notaris betwist dat er sprake zou zijn van tuchtrechtelijk laakbaar handelen. De notaris is niet over één nacht ijs gegaan. Daarnaast blijkt volgens de notaris uit een recente beslissing van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2017:2008) blijkt dat een notaris in beginsel mag vertrouwen op het uittreksel uit het handelsregister waarin staat vermeld wie de bestuurder is, tenzij er sprake is van een concrete aanleiding voor nader onderzoek. In het onderhavige geval bestond er geen aanleiding om aan de bevoegdheid van G te twijfelen.

Ten slotte benadrukt de notaris dat zij pas nadat de aandelentransactie had plaatsgevonden bericht van klaagster ontving.

De beoordeling

Klaagster heeft volgens de kamer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de notaris nader onderzoek had moeten verrichten naar de bevoegdheid van G. Uit het uittreksel van de Kamer van Koophandel bleek niet dat klaagster bestuurder was, maar G. Verder is niet gebleken dat klaagster de notaris telefonisch of per e-mail voor of tijdens het passeren van de akte heeft gesproken om haar te waarschuwen voor de aandelenoverdracht. De e-mail waar klaagster zich op beroept is niet alleen niet aan de notaris gericht, maar ook het e-mailadres is onjuist, zodat deze e-mail de notaris niet zal hebben bereikt. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Lees hier de hele uitspraak.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u een geschil met uw notaris over de vraag of hij/zij de benodigde vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en deskundigheid in acht heeft genomen bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden? Neem dan contact op met een van de gespecialiseerde advocaten van Zorgplicht Advocaten.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant