Uitspraak: Notaris maakt fouten tijdens zijn rol als executeur

Klaagster verwijt de notaris onduidelijk te zijn geweest over meerdere zaken en daarnaast heeft nagelaten. De Kamer voor het notariaat legt de notaris de maatregel van waarschuwing op wegens fouten tijdens zijn rol als executeur.

Het procesverloop

Op 23 januari 2019 is de partner van klaagster overleden. Klaagster en erflater waren ongehuwd en niet geregistreerd als partner. Op 24 januari 2012 hebben zij een samenlevingsovereenkomst gesloten. Erflater was tot 2 mei 2001 gehuwd met mevrouw [C]. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren.

Bij testament van 6 september 2017 heeft erflater zijn drie kinderen benoemd tot zijn erfgenamen, ieder voor een gelijk deel. Aan klaagster is gelegateerd het recht van gebruik en bewoning van het appartement en het vruchtgebruik van twee appartementen. De notaris is benoemd tot executeur. Tussen de erfgenamen en klaagster is er discussie ontstaan of klaagster financieel in staat is de legaten te accepteren vanwege de daaraan verbonden lasten. Het is daarbij onduidelijk welke lasten van de appartementen voor rekening van klaagster komen.

Op 18 juni 2020 heeft de notaris na ontvangst van de volmacht van klaagster de akte houdende afgifte legaten gepasseerd. Hierin is een medewerker van zijn kantoor opgetreden als schriftelijk gevolmachtigde van de executeur en de erfgenamen. Op 24 juli 2020 heeft de Geschillencommissie Notariaat uitspraak gedaan in het door klaagster tegen de notaris ingediende geschil. In geschil was de kwaliteit van dienstverlening door de notaris. De geschillencommissie heeft de klacht ongegrond verklaard.

De klacht

Klaagster verwijt de notaris dat in het uittreksel van het testament dat aan klaagster is verstrekt niets vermeld stond over de benoeming van de notaris tot executeur. Verder verwijt klaagster de notaris dat hij onduidelijk is geweest over zijn rol en de rol van de zoon en erfgenaam, terwijl de verklaringen daarover tegenstrijdig zijn. De notaris heeft zich niet ingeschreven in het boedelregister als betrokken notaris. De notaris heeft een akte gepasseerd, waarbij hij zelf partij is, terwijl hij heeft nagelaten in de akte op te nemen wie de executeur/afwikkelingsbewindvoerder was. De notaris heeft nagelaten klaagster een afschrift van de akte tot afgifte van de legaten te verstrekken.

De beoordeling

Klachtonderdeel 1: Uittreksel van het testament

Omdat ook voor een legataris duidelijk moet zijn tot wie hij/zij zich moet wenden voor zijn legaat, raakt de vermelding van de executele in het uittreksel van het testament zijn of haar belang. In dit geval was klaagster aanwezig bij het eerste gesprek op het notariskantoor en was zij ervan op de hoogte dat de notaris de executeur was. Dat klaagster op de hoogte was blijkt eveneens uit bijlage 2 bij het klaagschrift aan de Geschillencommissie. Nu klaagster daarvan op de hoogte was kan het nalaten van de notaris hem niet als klachtwaardig verweten worden. Dit klachtonderdeel is ongegrond.

Klachtonderdeel 2: Onduidelijk over rol

Zoals blijkt uit de beoordeling van het voorgaande klachtonderdeel kan het verwijt dat aan klaagster niet bekend was wat de rol van de notaris was niet voor juist worden gehouden. Dit klachtonderdeel is ook ongegrond.

Klachtonderdeel 3: Boedelregister

Uit artikel 4:186 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek volgt dat een notaris die betrokken is bij de afwikkeling van een nalatenschap, zich inschrijft in het boedelregister. Dat raakt niet de belangen van klaagster, die immers met de rol van de notaris bekend was, maar de belangen van derden. Ook voor derden moet het immers mogelijk zijn om na te gaan wie bij de nalatenschap van een erflater betrokken is. Het nalaten een inschrijving bij het boedelregister te doen is klachtwaardig. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdeel 4: Passeren van de akte

De notaris heeft een akte houdende afgifte legaten gepasseerd. De notaris was, anders dan bij een testament, in de hoedanigheid van executeur/afwikkelingsbewindvoerder juridisch gezien partij bij de akte afgifte legaten. Dat zijn executeurschap er feitelijk anders uitzag, doet niet ter zake. Dat veranderde immers niets aan zijn juridische hoedanigheid en de daarmee samenhangende bevoegdheden. Het verweer van de notaris dat een vergelijking met een akte van verdeling inhoudt, baat hem niet. Bij die akte is de hoedanigheid van de notaris immers een andere dan van een executeur bij een akte van afgifte legaten. Dit klachtonderdeel is gegrond.

Klachtonderdeel 5: Verstrekken van het afschrift

De notaris heeft als bijlage bij het verweerschrift de brief toegevoegd van 18 juni 2020 waarbij het afschrift van de akte van afgifte legaten aan klaagster is gestuurd. Blijkbaar is dit afschrift per post niet bezorgd. De notaris heeft aangeboden het afschrift alsnog te verstrekken. De Kamer heeft geen grond te twijfelen aan de verzending van het afschrift. Het klachtonderdeel is reeds daarom ongegrond.

De beslissing

De Kamer voor het notariaat verklaart de klacht deels ongegrond en deels gegrond en legt de notaris de maatregel van waarschuwing op.

Hier kunt u de gehele uitspraak van de Kamer voor het notariaat lezen.

Zorgplicht Advocaten

Heeft u als klant, stakeholder of derde een klacht of schade geleden als gevolg van een fout van een accountant, neem dan contact met ons op voor vrijblijvend gesprek. De advocaten van Zorgplicht Advocaten hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de zorgplicht van een accountant of boekhouder. Tevens hebben onze advocaten ervaring met het voeren van een klachtprocedure bij de Accountantskamer of het voeren van een procedure bij de civiele rechter.

Monique Ebben

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant