Uitspraak: Notaris maakt misbruik van zijn positie en wordt geschorst

Erflater is op 2 mei 2019 overleden. Klaagster is de partner van erflater. Met mevrouw K had erflater drie kinderen. Klaagster woonde sinds 1995 samen met erflater. Op 4 oktober 2006 is een samenlevingsovereenkomst opgesteld bij notaris Y. In de overeenkomst is een verblijvensbeding opgenomen, om niet van de gemeenschappelijke goederen te verhalen. De notaris in deze zaak is de opvolger van notaris Y.

Levenstestament van erflater

De notaris heeft op 1 november 2012 een levenstestament van erflater verleden. Daarin is klaagster aangewezen als algeheel gevolmachtigde. Op 10 april 2017 heeft erflater voor het laatst een testament gemaakt bij de notaris. Voor het geval klaagster de nalatenschap zou verwerpen, heeft erflater haar het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap gelegateerd tegen inbreng van de waarde.

Klaagster wilt nalatenschap verwerpen

Klaagster ontving enkele dagen na de uitvaart een brief van de notaris. Door de drie kinderen werd direct aanspraak gemaakt op hun legitieme portie. Klaagster moest zo snel mogelijk een boedelbeschrijving opstellen. Op 28 juni 2019 heeft de advocaat van klaagster aangegeven dat klaagster de nalatenschap wenste te verwerpen en haar taken als executeur spoedig zou beëindigen. Op grond van het verblijvensbeding maakte klaagster wel aanspraak op de in de woning aanwezige inboedel. Hetzelfde is gemeld met betrekking tot de gezamenlijke betaal- en spaarrekening. De kinderen hebben beneficiair aanvaard.

Het handelen van de notaris

Klaagster ontdekt op 4 september 2019 dat € 21.671,- euro van de gezamenlijke spaarrekening was overgeboekt naar de betaalrekening en vervolgens naar de notaris. Klaagster heeft gelijk contact gezocht met de bank. De bank vertelde haar dat zij een verklaring van erfrecht hadden ontvangen, waarin stond dat de notaris bevoegd was de nalatenschap af te wikkelen namens de erfgenamen. De betalingsopdracht zou door de notaris zijn verstrekt.

Aan de notaris zijn herhaaldelijk vragen gesteld die onbeantwoord blijven. Ook heeft klaagster geen spaartegoed meer. De notaris is in het verleden meermaals betrokken geweest bij werkzaamheden voor erflater en klaagster, waardoor de notaris beschikte over kennis en informatie die hij anders niet zou hebben gehad. Volgens klaagster heeft de notaris misbruik gemaakt van zijn positie.

Het verblijvensbeding

Uit het verblijvensbeding volgt dat klaagster eigenaar is van de gezamenlijke tegoeden. Dit beding is niet ongedaan gemaakt. De notaris wil de betaalopdracht die hij heeft gegeven niet aan klaagster toezenden, waardoor de inhoud haar onbekend is. De notaris heeft onzorgvuldig gehandeld door het menselijke aspect volledig uit het oog te verliezen. Hierdoor heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie.

De notaris stelt dat nadat de kinderen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, de notaris is overgegaan tot het blokkeren van de spaarrekening. Er zijn door de notaris financiële vragen gesteld aan de advocaat van klaagster, maar daarop heeft hij geen antwoord gekregen. De erfgenamen zijn geadviseerd door de notaris om een advocaat in de arm te nemen, nu klaagster de vragen niet had beantwoord. De advocaat van erfgenamen heeft vervolgens aanvullende informatie opgevraagd bij de notaris. Die heeft hij verstrekt. Het bedrag dat is overgeboekt staat geboekt in het boedeldossier.

Misbruik van zijn positie als notaris

De kamer moet beoordelen of de notaris in strijd met de tuchtnorm heeft gehandeld (artikel 93 Wna). Klaagster mocht erop vertrouwen dat zij vrijuit kon praten tegen de onafhankelijke en onpartijdige notaris. Toen notaris de hoedanigheid kreeg van partij-notaris had hij met klaagster moeten overleggen. Uit dat overleg had onder meer kunnen blijken of klaagster bezwaar had tegen het optreden van de notaris als partij-notaris.

Zowel erfgenamen als klaagster waren gerechtigd tot het saldo op de rekening. Nu de notaris zonder overleg met klaagster de gelden heeft overgeboekt naar zijn derdengeldenrekening heeft hij laakbaar gehandeld en misbruik gemaakt van zijn positie als notaris. De notaris had rekening dienen te houden met de kenbare belangen en rechtspositie van klaagster.

Misbruik van positie door notaris leidt tot schorsing

De kamer legt een maatregel op. De Kamer acht de handelwijze van de notaris in strijd met de eer en het aanzien van het notarisambt. Daarom acht de kamer het geboden om aan de notaris de maatregel van schorsing in de uitoefening van het ambt op te leggen voor de duur van twee weken.

Hier kunt u de volledige uitspraak van de Kamer voor het Notariaat lezen.

Zorgplicht advocaten

Heeft een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Jamiro van de Wiel

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant