Uitspraak: Notaris valt geen tuchtrechtelijk verwijt te maken in afhandeling nalatenschap

Moeder van klager was gehuwd met vader van klager. Het huwelijk is door het overlijden van vader ontbonden in 2004. In 2008 komt moeder te overlijden. Haar erfgenamen zijn jaar drie dochters en twee zonen (hierna: erfgenamen). De erfgenamen hebben geprobeerd om overeenstemming te bereiken over de nalatenschap. Dit lukte echter niet. De zussen hebben een gerechtelijke procedure aanhangig gemaakt. Ook de echtgenote van klager is in de procedure betrokken.

De rechtbank heeft een vonnis gesproken. De onroerende zaak (hierna: de boerderij) wordt toebedeeld aan de broer van klager. Daarnaast moet een verdeling plaatsvinden van de nalatenschap ten overstaan van de notaris. Ook is een onzijdig persoon benoemd die klager vertegenwoordigd als hij niet meewerkt aan de verdeling.

Broer van klager is in 2011 overleden. De zussen en klager zijn de erfgenamen. Als gevolg van het overlijden van de broer heeft de toedeling van de boerderij aan de broer niet plaatsgevonden. De rechtbank heeft een notaris benoemd om de nalatenschap van de broer te regelen.

Een medewerker van de notaris heeft op 19 april 2012 geïnformeerd omtrent de werkzaamheden van de notaris en de afwikkeling van de nalatenschap van de broer. Tegen de uitdelingslijst zijn klager, zijn zussen, de partner van de broer en de oud-notaris in verzet gekomen. De kantonrechter heeft het verzet gegrond verklaard en opgedragen de uitdelingslijst dienovereenkomstig aan te passen. Tegen de lijst die is herzien is geen bezwaar gemaakt.

De oud-notaris had een rol bij de verkoop van een perceel cultuurgrond dat tot de nalatenschap van moeder behoorde. De akte van levering heeft de notaris gepasseerd. In die akte is opgenomen dat na de levering een kadastrale opmeting zal plaatsvinden. De oud-notaris heeft in verband met een mogelijke verrekening gelden in depot gehouden. In 2014 heeft de oud-notaris laten weten dat het object is uitgemeten en dat de verrekening aan de erfgenamen is betaald. Per 2015 is de oud-notaris uit dienst getreden en heeft notaris2 zijn protocol overgenomen. Notaris2 heeft laten weten dat de oud-notaris destijds een fout heeft gemaakt en de grote nog niet definitief bekend was. Uit een door het kadaster opgemaakt relaas van bevindingen volgt dat de grensvaststelling is opgeschort, omdat klager “niet wil meewerken hieraan en ten alle tijden bezwaar maakt.”

Klager is akkoord gegaan met het voorstel van de notaris rondom de nalatenschap van de broer. De medewerker van de notaris heeft bevestigd dat een bedrag van 50.000 euro de andere dag aan hem werd betaald. Enkele dagen later heeft klager een aantal vragen gesteld aan de notaris rondom de afwikkeling van de nalatenschap van de broer.

De zussen hebben klager en de notaris gedagvaard. Zij vorderen een veroordeling van klager om zijn medewerking te verlenen aan de aanwijs van de grenzen van het object conform de voorlopige vaststelling door het kadaster en te bepalen dat de boerderij dient te worden verkocht en op welke wijze verkoop van de boerderij dient plaats te vinden. Ook vorderen de zussen een veroordeling van klager om aan de verkoop en levering van de boerderij mee te werken. De broer is bij vonnis van de rechtbank hier ook voor veroordeeld.

In 2019 hebben de notaris en zijn medewerker met klager gesproken. Het betrof de verkoop en levering van de boerderij aan een potentiële koper. De notaris zou in de nalatenschap van de broer gaan meewerken aan verkoop en levering van de boerderij aan de betreffende potentiële koper. Het deel van de verkoopopbrengst dat in de nalatenschap van de broer viel, is in vier gelijke delen aan klager en de zussen overgemaakt.

De klacht

Klager is van mening dat de notaris onzorgvuldig te werk is gegaan. De klacht wordt in verschillende klachtonderdelen opgedeeld.

 • De notaris heeft bij e-mailbericht van 13 mei 2016 laten weten dat hij toestemming van de rechtbank had om de nalatenschap van de broer af te wikkelen. Ten tijde van het indienen van het klaagschrift was de nalatenschap nog steeds niet afgewikkeld en had klager hierover zelfs geen enkele informatie meer ontvangen.
 • Bij e-mailbericht van 13 juni 2016 heeft klager de notaris om informatie gevraagd over de afwikkeling van de nalatenschap van de broer. De notaris heeft hierop niet gereageerd.
 • Bij e-mailbericht van 19 april 2017 heeft klager de notaris wederom gevraagd om informatie over de afwikkeling van de nalatenschap van de broer. De notaris heeft hierop evenmin gereageerd.
 • De notaris heeft niet adequaat gehandeld ten aanzien van de problematiek van de perceelgrenzen van het object.
 • De notaris is ten onrechte niet verschenen in de in september 2016 door de zussen jegens klager en de notaris q.q. aanhangig gemaakte gerechtelijke procedure.
 • De notaris is niet gevraagd om akkoord te gaan met de aan de betreffende makelaar gegeven opdracht tot dienstverlening bij de verkoop van de boerderij. De notaris heeft dit ten onrechte laten gebeuren.
 • De notaris heeft toegezegd dat hij klager zijn overwegingen om mee te werken aan de verkoop en levering van de boerderij schriftelijk zou uitleggen. Deze schriftelijke uitleg heeft klager niet ontvangen.

De beoordeling

Notarissen zijn op grond van de Wet op het notarisambt aan tuchtrecht onderworpen. De rechter zal beoordelen of het handelen of nalaten strijdig is met de wettelijke bepalingen.

Op het gebied van regels die de functie van een vereffenaar in algemene zin betreffen is de kantonrechter in beginsel bevoegd. Voor de overige klachten is de tuchtrechter bevoegd. De klager is dus ontvankelijk in zijn klacht. Klager wordt wel niet-ontvankelijk verklaard voor zijn ter zitting ingediende klachten.

Klachtonderdelen 1, 2, 3 en 7 zien op de communicatie. De notaris zou steeds in een gesprek de vragen die per e-mail zijn gesteld hebben beantwoord. Ook heeft de notaris hem mondeling op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De notaris is niet tekortgeschoten in de communicatie. Dit onderdeel wordt ongegrond verklaard.

Daarnaast is geklaagd over de trage afwikkeling van de nalatenschap. De afwikkeling heeft veel tijd gekost, maar dit ligt aan de oorzaken die niet aan de notaris kunnen worden toegeschreven. Dit had mede te maken met het feit dat eerst de nalatenschap van moeder nog moest worden afgehandeld. De klacht wordt ongegrond verklaard.

Daarnaast waren er problemen met perceelgrenzen en het object. Indien de klacht wordt ingediend na verloop van drie jaren na de dag waarop de klager heeft kennisgenomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten van de notaris waarop de klacht betrekking heeft, wordt de klacht niet-ontvankelijk verklaard. Dat is hier het geval, waardoor de klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Klager verwijt de notaris dat hij niet is verschenen in eerdere gerechtelijke procedures. De notaris had als vereffenaar in de nalatenschap van de broer geen reden om aan te nemen dat hij gebaat zou zijn bij de gerechtelijke procedure. Klager heeft niet geconcretiseerd op welke manier zijn belangen zouden zijn geschaad. Het klachtonderdeel wordt ongegrond verklaard.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jip van Vlokhoven

Wij helpen u graag

 • Tegen (financiële) dienstverleners
 • 10+ jaar ervaring
 • Eerlijk en transparant