Uitspraak: Notaris zorgvuldig gehandeld in zaak met onenigheden

De notaris heeft op 3 momenten de leveringsakten gepasseerd die betrekking hebben op meerdere appartementsrechten betreffende de onroerende zaak. Deze hoorde in eigendom toe aan dezelfde verkoper.

De overdracht vindt plaats in juli 2017. Een medewerkster van het notariskantoor heeft een e-mail gestuurd dat de opgave is ontvangen en daarbij het verzoek een specificatie van betreffende servicebijdragen.

Op 28 juni 2017 heeft die medewerkster een bericht aan de verkoper gestuurd. Daarbij wordt de afspraak voor de overdracht bevestigd en het concept van de akte van levering toegestuurd, eveneens als een concept van de nota van afrekening.

De verkoper reageert dezelfde dag nog. De afrekening zou niet juist zijn. Er zou geen achterstand zin waardoor geen bedragen t.g.v. de VvE kunnen worden ingehouden. De verkoper stelt zich op het standpunt dat deze informatie bij de notaris, de koper en de makelaar bekend moest zijn. Enkele dagen later stuurde de verkoper nogmaals een mail aan de medewerkster. De verkoper heeft geen gecorrigeerde afrekening gehad, waardoor hij de volmacht voor transport intrekt.

Een half uur voordat de leveringsakte op 3 juli 2017 werd gepasseerd heeft de notaris de administrateur van de VvE een bericht gestuurd. De kosten die de VvE wil verhalen op de verkoper zullen niet worden verrekend en zullen later verhaald moeten worden. Vervolgens vindt de overdracht plaats van het woonappartement en twee parkeerplaatsen. Het vermelde bedrag van de VvE is niet verrekend, maar wel in depot gehouden.

De medewerkster heeft aan de administrateur van de VvE laten weten de verkoop van gemelde parkeerplaats in behandeling te hebben. Hiervoor verzoekt zij een specificatie van (achterstallige) servicekosten voor die parkeerplaats. De administrateur verzoekt op de gegevens van koper. Op 15 augustus heeft de overdracht van de parkeerplaats plaatsgevonden zonder dat het bedrag dat de VvE heeft doorgegeven is verrekend of in depot is gehouden.

De medewerkster van het notariskantoor laat aan de VvE weten dat de akte op 15 augustus is gepasseerd en dat de verkoper heeft geweigerd de openstaande vordering te voldoen en de koper hiervan op de hoogte is.

Standpunten van klaagster

Klaagster is van mening dat de notaris strijdig heeft gehandeld. De notaris zou niet hebben voldaan aan de zorgvuldigheidsplicht (artikel 17 Wna). Een notaris dient ervoor te zorgen dat de verklaring van de VvE omtrent het bedrag dat moet worden ingehouden op de koopsom, dan wel op een andere wijze moet worden verrekend. Door het niet-verrekenen heeft de notaris de kans op een succesvolle solventie van partijen in gevaar gesteld. De notaris heeft in strijd met zijn zorgplicht gehandeld.

Standpunten van de notaris

Tussen verkoper en de VvE zou onenigheid bestaan over verschuldigde bedragen met betrekking tot parkeerplaatsen. De verkoper wilde niet meewerken aan de overdracht als de bedragen zouden worden verrekend. De notaris heeft de koper gewezen op het feit dat zij aansprakelijk zou zijn voor de opgevoerde schulden. De koper wilde de overdracht tot hoe dan ook laten plaatsvinden. Bij de overdrachten heeft de notaris belangen afgewogen. De notaris is dan ook van mening dat hij zorgvuldig heeft gehandeld en partijen op de hoogte heeft gehouden van ontwikkelingen en gevolgen.

Beoordeling

Als onweersproken staat vast dat zowel verkoper als koper het voorstel van de notaris het bedrag in depot te houden hebben afgewezen. Niet blijkt dat de VvE heeft verzocht om een depot.

In de parlementaire geschiedenis zien we dat een zorgvuldige taakuitoefening van de notaris meebrengt dat de notaris ervoor zorgdraagt dat het in de verklaring van de VvE vermelde bedrag wordt ingehouden op de koopsom, dan wel dat dit bedrag op andere wijze wordt verrekend. Echter, dit betekent niet dat de notaris daartoe onder alle omstandigheden ook verplicht is.

Het hof is van mening dat de notaris niet onzorgvuldig heeft gehandeld. Er valt geen tuchtrechtelijk verwijt te maken.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Zorgplicht advocaten

Heeft u een vraag over de rol van uw of een andere notaris, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Rob Silvertand

Wij staan voor u klaar

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant
Neem contact op Laat ons u bellen
Jamiro van de Wiel

Wij helpen u graag

  • Tegen (financiële) dienstverleners
  • 10+ jaar ervaring
  • Eerlijk en transparant